Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Pa­sta­bų pra­ėju­sių me­tų me­ro veik­los ata­skaitai ne­tu­rė­jo

Va­sa­rio mė­ne­sį vy­ku­sia­me Sa­vi­val­dy­bės po­sė­dy­je tarp vi­sų pa­tvir­tin­tų ata­skai­tų di­džiau­sias dė­me­sys skir­tas Ta­ry­bos ir me­ro 2018 m. veik­los ata­skai­tai. Me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis iš­sa­miai ap­ta­rė svar­biau­sias veik­los sri­tis, o pa­sta­bų ir klau­si­mų ne­tu­rė­ju­siems Ta­ry­bos na­riams be­li­ko ata­skai­tą pa­tvir­tin­ti.

Ta­ry­bos su­dė­tis, ko­mi­si­jos

2018 m. dir­bo V šau­ki­mo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, ku­rią su­da­rė 17 na­rių. Jie at­sto­va­vo 4 po­li­ti­nėms par­ti­joms: Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­džiui (11 Ta­ry­bos na­rių), Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jai (2 Ta­ry­bos na­riai), Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mok­ra­tams (3 Ta­ry­bos na­riai), Dar­bo par­ti­jai (1 Ta­ry­bos na­rys).
Tie­sa, šie­met, po ko­vo 3-iąją įvy­ku­sių rin­ki­mų, nau­jo­sios Ta­ry­bos su­dė­tis bus pa­ki­tu­si (3 man­da­tais su­ma­žės li­be­ra­lų, 2 – pa­dau­gės so­cial­de­mok­ra­tų, ki­tų par­ti­jų man­da­tų skai­čius liks ne­pa­ki­tęs).
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba yra pa­tvir­ti­nu­si dvi nuo­la­ti­nes ko­mi­si­jas: Eti­kos ko­mi­si­ją (pir­mi­nin­kė – Vir­gi­ni­ja Ja­ka­vi­čie­nė), ku­ri pra­ėju­siais me­tais ne­po­sė­džia­vo, ir An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ją (pir­mi­nin­kas – Ar­tu­ras Kun­gys), po­sė­džia­vu­sią 3 kar­tus.
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba sa­vo ka­den­ci­jos lai­ko­tar­piu su­da­rė 18 ki­tų ko­mi­si­jų ir ta­ry­bų. Pa­vyz­džiui, Vien­kar­ti­nių pa­šal­pų sky­ri­mo ko­mi­si­ja su­ren­gė 6 po­sė­džius, ku­riuo­se ap­svars­ty­ti 81 as­mens pra­šy­mai. Vien­kar­ti­nė pi­ni­gi­nė pa­ra­ma skir­ta 69 as­me­nims (šei­moms): 3 nu­ken­tė­ju­siems nuo gais­ro, 42 – nuo aud­ros, 6 – sun­kios li­gos at­ve­ju, 1 – grį­žus iš įka­li­ni­mo įstai­gos, 17 – esant sun­kiai ma­te­ria­li­nei pa­dė­čiai. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nių pa­slau­gų sky­ri­mo ko­mi­si­ja su­ren­gė 10 po­sė­džių, ku­riuo­se ap­svars­ty­ti 44 as­me­nų pra­šy­mai. So­cia­li­nės pa­slau­gos skir­tos 44 as­me­nims (šei­moms). Il­ga­lai­kė so­cia­li­nė glo­ba – 3 as­me­nims, trum­pa­lai­kė so­cia­li­nė glo­ba – 32, in­teg­ra­li pa­gal­ba – 5, ap­gy­ven­di­ni­mo sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­muo­se – 4.

De­mog­ra­fi­nė, so­cia­li­nė, eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja

Re­mian­tis Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 2019 m. pra­džio­je Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je gy­ve­no 7417 nuo­la­ti­nių gy­ven­to­jų (per 2018 m. su­ma­žė­jo 125 gy­ven­to­jais). Yra dau­giau dar­bin­go amžiaus vy­rų ne­gu mo­te­rų, nes mo­te­rys nuo 16 iki 50 me­tų iš­vyks­ta iš Rie­ta­vo. Ga­li­ma da­ry­ti prie­lai­dą, kad dar­bin­go am­žiaus mo­te­rys ne­ran­da kur re­a­li­zuo­ti sa­ve dar­bo rin­ko­je, trūks­ta pa­slau­gų, lais­va­lai­kio for­mų ir kt., ta­čiau nuo 50 me­tų mo­te­rų yra 251 dau­giau ne­gu vy­rų. Ver­ti­nant ben­drą eko­no­mi­nę si­tu­a­ci­ją, ga­li­ma kon­sta­tuo­ti, kad Sa­vi­val­dy­bės eko­no­mi­ka yra sil­pna ir ma­žai iš­vys­ty­ta. Re­mian­tis Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, vy­rau­ja smul­kios įmo­nės. Ly­gi­nant 2017-2019 m. pra­džio­je vei­kian­čius ūkio sub­jek­tus pa­gal dar­buo­to­jų skai­čių, pa­ste­bi­ma, kad įmo­nės ma­ži­na dar­buo­tojų skai­čių, vy­rau­ja la­bai ma­žos įmo­nės, tu­rin­čios iki 10 dar­buo­to­jų. 2019 sau­sio 1 die­nos duo­me­ni­mis, sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo 394 be­dar­biai.

Biu­dže­tas ir dar­bo už­mo­kes­tis

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2018 m. va­sa­rio 8 d. spren­di­mu pa­tvir­tin­tas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas – 7410,426 tūkst. Eur. Pa­tiks­lin­tas biu­dže­tas 2018 m. gruo­džio 13 d. – 10089,2 tūkst. Eur, įvyk­dy­tas 9866,9 tūkst. Eur (97,8 proc.). Ly­gi­nant 2018 me­tų pa­ja­mų įvyk­dy­mą (be do­ta­ci­jų) su 2017 me­tais, jis pa­di­dė­jo 885,7 tūkst. Eur (121,5 proc.). Di­džiau­sią įta­ką pa­ja­mų di­dė­ji­mui tu­rė­jo dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mas, nau­jų eta­tų įstei­gi­mas.
Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nių įstai­gų, ad­mi­nist­ra­ci­jos ir ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ri­nių te­ri­to­ri­nių pa­da­li­nių dar­buo­to­jų mė­ne­si­nis dar­bo už­mo­kes­čio vi­dur­kis 2018 me­tais, ly­gi­nant su 2017 me­tais, di­dė­jo 137 Eur (24,5 proc.).

So­cia­li­nis būs­tas

As­me­nų ir šei­mų, tu­rin­čių tei­sę į pa­ra­mą būs­tui iš­si­nuo­mo­ti, skai­čius per me­tus nuo 55 šei­mų su­ma­žė­jo iki 46. Per pra­ėju­sius me­tus į ei­lę so­cia­li­niam būs­tui gau­ti įra­šy­ta 12 nau­jų šei­mų, dėl įvai­rių prie­žas­čių iš­brauk­tos 9 šei­mos, 12 šei­mų su­teik­ti so­cia­li­niai būs­tai. Per ata­skai­ti­nius me­tus Sa­vi­val­dy­bė ga­vo 11 pra­šy­mų pa­ra­mai būs­tui įsi­gy­ti, 7 iš jų pa­ten­kin­ti – iš­duo­tos pa­žy­mos vals­ty­bės iš da­lies kom­pen­suo­ja­mam būs­to kre­di­tui ir sub­si­di­jai vals­ty­bės iš da­lies kom­pen­suo­ja­mo­jo būs­to kre­di­to da­liai ap­mo­kė­ti. Nuo rug­sė­jo 1 d. įsi­ga­lio­jus Fi­nan­si­nės pa­ska­tos pir­mam būs­tui įsi­gy­ti jau­noms šei­moms įsta­ty­mui, į Sa­vi­val­dy­bę su pra­šy­mais krei­pė­si 4 jau­nos šei­mos. Vie­nos šei­mos pra­šy­mas pa­ten­kin­tas jau 2018 me­tais, dvi šei­mos lau­kia ei­lė­je.

Pa­ra­ma

2018 me­tais sa­vi­val­dy­bės ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­joms iš vals­ty­bės biu­dže­to skir­ta 15,8 tūkst. Eur, pa­slau­gas ga­vo 162 as­me­nys. Įgy­ven­di­nant Eu­ro­pos pa­gal­bos fon­do la­biau­siai skurs­tan­tiems as­me­nims pro­gra­mą, Sa­vi­val­dy­bė da­ly­vau­ja kaip pro­jek­to part­ne­rė, at­sa­kin­ga už mais­to pro­duk­tų pri­ėmi­mą, san­dė­lia­vi­mą, pa­skirs­ty­mą ir da­li­ji­mą la­biau­siai skurs­tan­tiems Sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams. 2018 me­tais, ben­dra­dar­biau­jant su se­niū­ni­jo­mis, mais­to pro­duk­tai bu­vo da­li­ja­mi še­šis, pa­ra­ma hi­gie­nos pre­kė­mis – du kar­tus. Ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą ga­vo 321 mo­ki­nys, pa­ra­mą mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti – 261 mo­ki­nys. Iš vi­so pa­nau­do­ta 73,8 tūkst. Eur.

Vai­ko tei­sių ap­sau­ga

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je 2018 m. pa­bai­go­je bu­vo 14 vai­kų, li­ku­sių be tė­vų glo­bos (rū­py­bos). Iš jų šei­mo­se glo­bo­ja­ma (rū­pi­na­ma) 10 vai­kų. 4 vai­kai glo­bo­ja­mi (rū­pi­na­mi) vai­kų glo­bos ins­ti­tu­ci­jo­se (Rie­ta­vo so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre). Dažniau­siai vai­kams glo­ba (rū­py­ba) nu­sta­ty­ta dėl to, kad tė­vai ar­ba tu­ri­mas vie­nin­te­lis iš tė­vų lai­ki­nai ne­ga­lė­jo rū­pin­tis vai­ku dėl abie­jų tė­vų ar vie­no iš jų li­gos, su­ėmi­mo, baus­mės at­li­ki­mo ar ki­tų svar­bių prie­žas­čių. To­kių at­ve­jų bu­vo 5. Dėl tė­vų ne­pri­ežiū­ros, ne­tin­ka­mo auk­lė­ji­mo, nau­do­to fi­zi­nio ar psi­chi­nio smur­to ir dėl to ki­lu­sio pa­vo­jaus vai­kų fi­zi­niam, pro­ti­niam, dva­si­niam, do­ro­vi­niam vys­ty­mui­si ir sau­gu­mui 2 vai­kams nu­sta­ty­ta glo­ba (rū­py­ba). Vie­nam vai­kui glo­ba (rū­py­ba) nu­sta­ty­ta dėl abie­jų tė­vų ar­ba tu­rė­to vie­nin­te­lio iš tė­vų mir­ties.

Gy­ven­to­jų pri­ėmi­mas

Sa­vi­val­dy­bės me­ras gy­ven­to­jus pri­ėmė kiek­vie­ną tre­čia­die­nį. Per pra­ėju­sius me­tus į jį krei­pė­si 81 as­muo: dėl fi­nan­si­nės pa­ra­mos su­tei­ki­mo, kom­pen­sa­ci­jų, so­cia­li­nės pa­ra­mos sky­ri­mo – 47; būs­to su­tei­ki­mo, įsi­gi­ji­mo, pa­sta­tų pri­va­ti­za­vi­mo, nuo­mos klau­si­mais – 6; ke­lių, gat­vių, ap­lin­kos tvar­ky­mo, ap­švie­ti­mo, van­dens ir kt. pro­ble­mų – 8; at­lei­di­mo nuo mo­kes­čių, jų su­ma­ži­ni­mo klau­si­mais – 6; ža­los at­ly­gi­ni­mo dėl eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos – 9; ki­tais klau­si­mais – 5. Pa­ten­kin­ta dau­gu­ma pra­šy­mų. Kai ku­rių pra­šy­mų ne­bu­vo ga­li­ma pa­ten­kin­ti dėl fi­nan­si­nių ga­li­my­bių ar tei­sės ak­tų ap­ri­bo­ji­mų (70 pa­ten­kin­ta, 1 iš­spręs­tas nei­gia­mai, į 10 as­me­nų pra­šy­mų at­sa­ky­ta pa­aiš­ki­nant si­tu­a­ci­ją, pa­tei­kiant pa­siū­ly­mus ir klau­si­mo spren­di­mo bū­dus).

Že­mės ūkis

Re­mian­tis 2019-01-01 duo­me­ni­mis, Sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo 455 gal­vi­jų lai­ky­to­jai, ku­rie turėjo 7988 gal­vi­jus. Tarp minėtų 455 sa­vi­ninkų – 256 žem­dir­biai, lai­kan­tys 2991 mel­žia­mą kar­vę. Per me­tus pa­ga­min­ta 15 813 to­nų pie­no, pri­im­tos 7 tie­sio­gi­nio pie­no par­da­vi­mo de­kla­ra­ci­jos. Sa­vi­val­dy­bė­je yra 31 bi­čių lai­ky­to­jas, jie lai­ko 695 bi­čių šei­mas.
Ata­skai­ti­niais me­tais gy­vu­li­nin­kys­tės veik­lo­je su­ma­žė­jo 49 gal­vi­jų lai­ky­to­jais, 434 gal­vi­jais ir 244 kar­vė­mis. Mė­si­nės gal­vi­ji­nin­kys­tės ro­dik­liai ma­žė­jo nežymiai
Ata­skai­to­je smul­kiai ir iš­sa­miai ap­tar­tos to­kios sri­tys kaip švie­ti­mas, vals­ty­bi­nių eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai, jau­ni­mo veik­la, spor­ti­niai pa­sie­ki­mai, kul­tū­ra, ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų tei­ki­mas, ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mas, vie­šo­sios tvar­kos pa­lai­ky­mas ir ki­ta sa­vi­val­dy­bė­je vyk­do­ma veik­la. Taip pat pa­mi­nė­ta, kad 2018-ai­siais sa­vi­val­dy­bė­je įgy­ven­din­ta 14 pro­jek­tų, 4-iems pa­reng­ti tech­ni­niai pro­jek­tai. Šiais me­tais pla­nuo­ja­ma įgy­ven­din­ti net 16 pro­jek­tų. Ata­skai­to­je ap­tar­ti ir pra­ėju­siais me­tais ap­si­lan­kę gar­būs sve­čiai bei ben­dra­dar­bia­vi­mas su už­sie­niu.

Nuotraukoje: Vasario mėnesį vykusiame posėdyje meras A. Černeckis pristatė savo veiklos ataskaitą Tarybos nariams.

Komentarai
Kiti straipsniai