Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

Ne­pil­na­me­tis ga­li­mai nar­ko­ti­nes me­džia­gas slė­pė apa­ti­niuo­se

Ko­vo 9-osios va­ka­rą, apie pu­sę vie­nuo­li­kos, Rie­ta­ve, Plun­gės gat­vė­je, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­stab­dė au­to­mo­bi­lį „Au­di A8“. At­li­kus pa­tik­ri­ni­mą, pa­aiš­kė­jo, kad vie­nas iš au­to­mo­bi­liu ke­lia­vu­sių vai­ki­nų su sa­vi­mi tu­rė­jo ga­li­mai nar­ko­ti­nių me­džia­gų.

Au­to­mo­bi­liu va­žia­vo trys as­me­nys, tarp ku­rių bu­vo ir ne­pil­na­me­čių. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai mi­nė­tą au­to­mo­bi­lį su­stab­dė no­rė­da­mi at­lik­ti ei­li­nį pa­tik­ri­ni­mą, ta­čiau, užuo­dę ga­li­mai nar­ko­ti­nių me­džia­gų sklei­džia­mą spe­ci­fi­nį kva­pą, at­li­ko iš­sa­mes­nį pa­tik­ri­ni­mą. Pas vie­ną iš ke­lei­vių, gim. 2002 m., gy­ve­nan­tį mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je, ras­ti du ry­šu­lė­liai su žals­vos spal­vos au­ga­li­nės kil­mės vei­kiau­siai nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis.
Ry­šu­lė­liai su drau­džia­mo­mis me­džia­go­mis bu­vo sle­pia­mi kel­nai­tė­se. Ne­pil­na­me­tis po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams jau bu­vo ži­no­mas dėl ki­to­kio po­bū­džio nu­si­žen­gi­mų. Vi­si trys au­to­mo­bi­liu va­žia­vę as­me­nys bu­vo nu­vež­ti į me­di­ci­nos įstai­gą pa­tik­rin­ti dėl ga­li­mo ap­svai­gi­mo. Kaip in­for­ma­vo Klai­pė­dos vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio ve­dė­ja An­dro­me­da Graus­lie­nė, pa­tik­ri­ni­mo re­zul­ta­tai dar ne­gau­ti. Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ma­rius Vai­či­kaus­kas mi­nė­jo, kad, de­ja, Rie­ta­ve, kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, nar­ko­ti­kai plin­ta. To­dėl vie­nas iš pa­rei­gū­nų nu­si­sta­ty­tų šių me­tų pri­ori­te­tų yra ko­va su nar­ko­ti­nių me­džia­gų var­to­ji­mu ir pla­ti­ni­mu.

Nuotraukoje: Vienas iš keleivių savo apatiniuose slėpė du ryšūlėlius su žalsvos spalvos augalinės kilmės medžiagomis, veikiausiai, narkotikais.

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai