Antradienis, 2022 m. gegužės 17 d.

Na­mi­nė pe­lė­da Plun­gės par­ke

Ne pir­mus me­tus apie vi­dur­nak­tį šiau­ri­nė­je par­ko pu­sė­je pa­si­girs­da­vo keis­tas ūka­vi­mas. Ga­li­ma bu­vo įtar­ti, kad tai nak­ti­nio paukš­čio bal­sas. Pra­ėju­siais me­tais prie Vai­kų bib­lio­te­kos lie­po­je nu­tū­pė di­de­lis paukš­tis – tai ir bu­vo na­mi­nė pe­lė­da, ku­rios bal­sas gir­di­mas ir šie­met ne­to­li M. Ogins­kio rū­mų. „Del­fio“ por­ta­le „Gre­en“ pus­la­piuo­se yra iš­sa­mus na­mi­nės pe­lė­dos ap­ra­šy­mas, vi­deo fil­mu­kas su pe­lė­dos bal­su. Gal at­si­ras­tų žmo­nių, ku­rie su­meist­rau­tų ir pa­do­va­no­tų ke­le­tą in­ki­lų na­mi­nėms pe­lė­doms.

Plun­gės vie­šo­sios bib­lio­te­kos inf.

Komentarai
Kiti straipsniai