Antradienis, 2022 m. birželio 28 d.

Me­nui ir mu­zi­kai ne­abe­jin­gos mer­gi­nos šir­dis la­biau links­ta prie ma­te­ma­ti­kos

Ug­nė Kniukš­tai­tė mo­ko­si Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos tre­čio­je gim­na­zi­nė­je kla­sė­je. Iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do, kad ji – nie­kuo iš ki­tų neiš­si­ski­rian­ti mer­gi­na. Ta­čiau ar­ti­miau su ja su­si­pa­ži­nus ir nuo­šir­džiai bei at­vi­rai pa­si­kal­bė­jus, ga­li­ma drą­siai teig­ti, kad ši jau­no­ji plun­giš­kė la­bai ta­len­tin­ga, gu­vi, drau­giš­ka, ak­ty­vi, my­lin­ti sa­vo Tė­vy­nę, mo­kan­ti ben­drau­ti tiek su ben­dra­am­žiais, tiek su su­au­gu­siai­siais, tiek su pa­čiais ma­žiau­siais sa­vo drau­gais. Be to, ji ne tik la­bai ge­rai mo­ko­si, ak­ty­viai da­ly­vau­ja įvai­riuo­se mo­kyk­los ren­gi­niuo­se, kon­kur­suo­se, olim­pia­do­se ir pa­sie­kia pa­čių ge­riau­sių įver­ti­ni­mų, bet sa­vo veik­lą plė­to­ja ir už mo­kyk­los ri­bų – no­riai pri­si­de­da prie gim­to­jo mies­to vi­suo­me­ni­nio bei kul­tū­ri­nio gy­ve­ni­mo kles­tė­ji­mo.

Pa­sak Ug­nės, kar­tu su drau­gais ir Plun­gės kul­tū­ros cen­tro klu­bo „Me­na­dė“ na­rė­mis ji or­ga­ni­zuo­ja ir ve­da įvai­rius ren­gi­nius, taip pat už­si­i­ma sa­va­no­ria­vi­mu, pa­de­da li­ki­mo nu­skriaus­tiems ir vie­ni­šiems žmo­nėms, no­riai da­ly­vau­ja ir ki­to­je vi­suo­me­ni­nė­je bei kul­tū­ri­nė­je veik­lo­je. Pa­trio­tiš­kai nu­si­tei­ku­si mer­gi­na vi­sa šir­di­mi trokš­ta, kad Plun­gė kles­tė­tų ir čia vyk­tų pa­tys gra­žiau­si ren­gi­niai, ku­rie su­trauk­tų bū­rius ne tik vie­ti­nių gy­ven­to­jų, bet ir sve­čių iš ki­tų mies­tų, už­sie­nio ša­lių. Ji taip pat no­ri, kad gim­ta­ja­me mies­te gy­ve­nan­tys žmo­nės ga­lė­tų di­džiuo­tis čia au­gan­čiu ir Plun­gės la­bui dir­ban­čiu jau­ni­mu, ku­ris gar­si­na Plun­gę ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir vi­sa­me pa­sau­ly­je.
Kaip pa­sa­ko­jo gim­tą­ją Plun­gę my­lin­ti gim­na­zis­tė, pra­di­nę ir pa­grin­di­nę mo­kyk­las bai­gė su pa­gy­ri­mu. Nuo pra­di­nių kla­sių Ug­nė yra pir­mū­nė, ki­to­kio pa­žy­mio kaip de­šim­tu­kas jos pa­žy­mių kny­ge­lė­je vi­sus de­šimt me­tų ne­bu­vo pa­ra­šy­ta. Net iš lie­tu­vių kal­bos ir ma­te­ma­ti­kos pa­grin­di­nio ug­dy­mo pa­sie­ki­mų pa­tik­ri­ni­mų ga­bio­ji mo­ki­nė bu­vo įver­tin­ta aukš­čiau­siais ba­lais.
Ak­ty­vi, ga­bi ir ta­len­tin­ga mer­gi­na, kaip jau mi­nė­jo­me, da­ly­vau­ja įvai­rio­se olim­pia­do­se. Ta­čiau la­biau­siai jai pa­tin­ka tiks­lie­ji moks­lai. Dar be­si­mo­ky­da­ma aš­tun­to­je kla­sė­je, Ug­nė lai­mė­jo pir­mą­ją vie­tą ra­jo­ni­nė­je ma­te­ma­ti­kos olim­pia­do­je, o de­vin­to­je kla­sė­je ne­ma­žai lai­mė­ji­mų bei aukš­tų įver­ti­ni­mų pa­sie­kė ir ki­to­se tiks­lių­jų moks­lų sri­ty­se. „Ra­jo­ni­nė­je bio­lo­gi­jos olim­pia­do­je už­ėmiau ant­rą­ją vie­tą, ra­jo­ni­nė­je ma­te­ma­ti­kos olim­pia­do­je – pir­mą­ją, ra­jo­ni­nė­je che­mi­jos olim­pia­do­je taip pat iš­ko­vo­jau pir­mą­ją vie­tą. Res­pub­li­ki­nia­me edu­ka­ci­nia­me kon­kur­se „Olym­pis 2016 – Ru­dens se­si­ja“ pel­niau pir­mo­jo laips­nio di­plo­mus che­mi­jos, kur už­ėmiau ket­vir­tą­ją vie­tą Lie­tu­vo­je tarp de­vin­to­kų, ma­te­ma­ti­kos ir bio­lo­gi­jos kon­kur­suo­se, o ant­ro­jo laips­nio di­plo­mą iš­ko­vo­jau fi­zi­kos kon­kur­se“, – aukš­tus pa­sie­ki­mus var­di­jo Ug­nė.
Be to, per­nai, dar jai be­si­mo­kant de­šim­to­je kla­sė­je, lai­mė­ta ant­ro­ji vie­ta ra­jo­ni­nė­se ma­te­ma­ti­kos, bio­lo­gi­jos, fi­zi­kos ir che­mi­jos olim­pia­do­se, taip pat ra­jo­ni­nia­me in­for­ma­ti­kos ir in­for­ma­ci­nio mąs­ty­mo kon­kur­se „Beb­ras“.
Per­ėju­si mo­ky­tis į „Sau­lės“ gim­na­zi­ją, ga­bio­ji Ug­nė jau spė­jo da­ly­vau­ti „Jau­nų­jų ma­te­ma­ti­kų var­žy­tu­vė­se“, ku­rios vy­ko Kvė­dar­nos Ka­zi­mie­ro Jau­niaus gim­na­zi­jo­je. Gim­na­zis­tė už­ėmė pir­mą­ją vie­tą. Tai pui­kūs pa­sie­ki­mai ir ge­ri įver­ti­ni­mai, ku­riais džiau­gia­si ir di­džiuo­ja­si ne tik pa­ti Ug­nė, bet ir jos mo­ky­to­jai bei, ži­no­ma, tė­ve­liai.
Ug­nė ga­bi tiks­lie­siems moks­lams, jos ta­len­tas, ga­bu­mai, už­si­spy­ri­mas ir ašt­rus pro­tas pa­de­da iš­nar­plio­ti sun­kiau­sius už­da­vi­nius, ta­čiau mer­gi­nai ne­sve­ti­mas ir me­no bei mu­zi­kos pa­sau­lis. Ne tik tiks­lių­jų moks­lų olim­pia­dos ir pa­sie­ki­mai jo­se tei­kia jau­na­jai plun­giš­kei džiaugs­mo. Kaip pa­sa­ko­jo Ug­nė, ji yra da­ly­va­vu­si ir šeš­to­jo­je Že­mai­ti­jos re­gio­no vai­kų mu­zi­kos ir me­no mo­kyk­lų mo­ki­nių mu­zi­ko­lo­gi­jos olim­pia­do­je, taip pat kon­kur­se „Šva­ri kal­ba, šva­ri gal­va“, kur pa­te­ko į ant­rą­jį eta­pą. Mer­gi­na ak­ty­viai da­ly­vau­ja ir me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­suo­se.
Ga­bi ma­te­ma­ti­kai, me­nui ne­abe­jin­ga mer­gi­na ne­sle­pia, kad su pa­gy­ri­mu yra bai­gu­si Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los for­te­pi­jo­no sky­rių. O per­nai, pa­sak pa­šne­ko­vės, bai­gė ir ge­rai vi­siems ži­no­mą ma­dos stu­di­ją „Ažū­rė“, va­do­vau­ja­mą Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­jos Ire­nos Pla­ta­kie­nės. „Pas­ku­ti­nį pa­si­vaikš­čio­ji­mą po­diu­mu už­bai­gė­me sėk­min­gai. Kon­kur­se „Ki­to­kia ma­da 2018“ su ko­lek­ci­ja „All that Jazz“ lai­mė­jo­me pir­mą­ją vie­tą“, – ma­lo­niais pri­si­mi­ni­mais da­li­jo­si Ug­nė.
Be to, sep­ty­nio­lik­me­tė gim­na­zis­tė ne tik vi­sur ak­ty­viai ir no­riai da­ly­vau­ja, pui­kiai mo­ko­si, bet yra ir la­bai at­sa­kin­ga bei pa­rei­gin­ga – įvai­rius dar­bus, pro­jek­tus vi­sa­da at­lie­ka ir pri­sta­to iki mo­ky­to­jų ar ko­or­di­na­to­rių nu­ro­dy­tos da­tos, sten­gia­si kuo ge­riau pa­si­ruoš­ti kon­tro­li­niams, sa­va­ran­kiš­kiems dar­bams. „Be at­sa­ko­my­bės, pa­rei­gos jaus­mo, va­lios, ryž­to ir pa­stan­gų nie­ko ne­pa­siek­tu­me. Tai – svar­biau­sia. Sa­vo ži­nio­mis no­riai da­li­nuo­si ir su ki­tais moks­lei­viais. Lais­vu me­tu pa­de­du jau­nes­nių kla­sių mo­ki­niams įsi­gi­lin­ti į ma­te­ma­ti­kos moks­lo sub­ti­ly­bes, per­pras­ti už­da­vi­nių spren­di­mų bū­dus ir juos už­tvir­tin­ti. Esu ak­ty­vi ir or­ga­ni­za­ci­nė­je veik­lo­je: no­riai da­ly­vau­ju mo­kyk­los ren­gi­niuo­se, kla­sės su­si­ti­ki­muo­se. Mėgs­tu lais­va­lai­kiu skam­bin­ti pia­ni­nu, šok­ti ir už­si­im­ti kruopš­tu­mo rei­ka­lau­jan­čia veik­la. Džiau­giuo­si lan­ky­da­ma ren­gi­nių ve­di­mo ir or­ga­ni­za­vi­mo klu­bą „Me­na­dė“, nes čia ga­liu to­bu­lė­ti ir aug­ti kaip as­me­ny­bė“, – pa­sa­ko­jo „Sau­lės“ gim­na­zi­jos mo­ki­nė ir pri­dū­rė, kad dar nė­ra vi­siš­kai ap­si­spren­du­si, ko­kį gy­ve­ni­mo ke­lią pa­si­rinks, ta­čiau šir­dis vis la­biau links­ta prie ma­te­ma­ti­kos.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Dai­nų, šo­kių ir mu­zi­kos šven­tė­je „Mies­tas upės vin­gy­je“.

Komentarai
Kiti straipsniai