Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

Į Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą kan­di­da­ta­vęs S. Pronc­kus ta­po įta­ria­muo­ju

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) ga­vo pro­ku­ro­rų pra­šy­mą dėl kan­di­da­to į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius Sta­sio Pronc­kaus (gim. 1968 m.) ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo. Ko­vo 5 die­ną, VRK pri­ėmė spren­di­mą dėl šio plun­giš­kio tei­si­nio imu­ni­te­to pa­nai­ki­ni­mo. Su Li­be­ra­lų są­jū­džiu kan­di­da­ta­vęs S. Pronc­kus yra įta­ria­mas do­ku­men­tų klas­to­ji­mu.

Kaip pra­ne­šė VRK, 2019 m. ko­vo pra­džio­je bu­vo gau­tas Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Klai­pė­dos apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pra­šy­mas duo­ti su­ti­ki­mą kan­di­da­tą į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius S. Pronc­kų pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, su­im­ti ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę.
Pra­šy­me nu­ro­dy­ta, kad Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ku­rio me­tu nu­sta­ty­ta, kad S. Pronc­kus ga­li­mai pa­da­rė nu­si­kals­ta­mą vei­ką, nu­ma­ty­tą LR Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 300 straips­nio 1 da­ly­je (do­ku­men­to su­klas­to­ji­mas).
Ko­vo 5 die­ną VRK pri­ėmė spren­di­mą duo­ti su­ti­ki­mą kan­di­da­tą į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius S. Pronc­kų pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.
Be­je, į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą mi­nė­tas kan­di­da­tas, ei­nan­tis UAB „Sa­las­ta“ di­rek­to­riaus pa­rei­gas, ne­bu­vo iš­rink­tas.

Pa­reng­ta pa­gal VRK ir „Plun­gės ži­nių“ inf.

Komentarai
Kiti straipsniai