Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Gir­tas vy­ras žmo­ną „auk­lė­jo“ ir su šluo­ta, ir smaug­da­mas…

Plun­gės ra­jo­no Pla­te­lių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jas Min­dau­gas Rač­kaus­kas (gim. 1990 m.) šie­met prieš pat šv. Va­len­ti­no die­ną sa­vo jaus­mus žmo­nai de­monst­ra­vo ne ro­man­tiš­kai, o smur­tau­da­mas – muš­da­mas sa­vo mo­te­rį šluo­ta ir spaus­da­mas kak­lą. To­dėl jam bu­vo iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo sa­vo šei­mos na­riui (BK 140 str. 2 d.). Ko­vo 4 die­ną teis­mas smur­tau­to­jo at­žvil­giu pri­ėmė bau­džia­mą­jį įsa­ky­mą.

Anks­čiau su tei­sė­sau­ga rei­ka­lų jau tu­rė­jęs M. Rač­kaus­kas sa­vo žmo­ną ėmė skriaus­ti na­muo­se va­sa­rio 13 die­ną, iš pat ry­to. Apie 9 va­lan­dą, bū­da­mas jau gir­tas (ar­ba dar „ne­pra­pū­tęs“ iš va­karo), jis su­kon­flik­ta­vo su su­tuok­ti­ne, grie­bė šluo­tą ir tren­kė sa­vo mo­te­riš­kei per de­ši­nę šlau­nį, o pas­kui pri­ėjo iš už nu­ga­ros ir abiem ran­ko­mis grie­bė už kak­lo. Spaus­da­mas jė­ga, nu­ken­tė­ju­sia­jai su­kė­lė fi­zi­nį skaus­mą kak­lo ir kai­rio­jo žan­di­kau­lio sri­ty­je.
Iš­kvies­ti pa­rei­gū­nai smar­kuo­lį „su­pa­ka­vo“ ir iš­ve­žė į areš­ti­nę. M. Rač­kaus­kui nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis, t. y. 1,86 pro­mi­lės gir­tu­mo laips­nis.
Plun­gės apy­lin­kės teis­mas iš­nag­ri­nė­jo šią by­lą ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka ir jau šios svai­tės pir­ma­die­nį pri­ėmė spren­di­mą su­ra­šy­da­mas kal­ti­na­ma­jam bau­džia­mą­jį įsa­ky­mą.
Nie­kur ne­dir­ban­čiam, smur­tau­ti šei­mo­je lin­ku­siam M. Rač­kaus­kui skir­ta lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mė 10-iai mė­ne­sių (jau su­ma­žin­ta treč­da­liu) su įpa­rei­go­ji­mu per mė­ne­sį pra­dė­ti dirb­ti ar bent už­si­re­gist­ruo­ti Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je. Taip pat vi­są baus­mės lai­ką jam už­draus­ta var­to­ti psi­chi­ką vei­kian­čias me­džia­gas.
Kal­ti­na­ma­sis teis­me jau yra tu­rė­jęs rei­ka­lų: 2017 m. lap­kri­čio mė­ne­sį bu­vo nu­teis­tas pa­gal BK 281 str. 7 da­lį (vai­ra­vi­mas iš­gė­rus, kai krau­jy­je nu­sta­ty­ta dau­giau ne­gu 1,5 pro­mi­lės al­ko­ho­lio). Ta­da bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu jam pa­skir­ta (treč­da­liu jau su­ma­žin­ta) 50 MGL dy­džio bau­da (1883 Eur), kon­fis­kuo­tas au­to­mo­bi­lis „VW Golf“ ir už­draus­ta vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes 2 me­tus. Pas­kui M. Rač­kaus­kas teis­tas 2018 m. lie­pos mė­ne­sį pa­gal BK 243 straips­nį (ven­gi­mas at­lik­ti pa­skir­tą baus­mę). Dėl to ga­vo dar 500 eu­rų bau­dą (čia ir­gi treč­da­liu jau su­ma­žin­ta).
Ka­dan­gi M. Rač­kaus­kas baus­mės nė­ra at­li­kęs ir teis­tu­mas ne­iš­ny­kęs, prie da­bar­ti­nės baus­mės jam pri­dė­tos anks­čiau pa­skir­tos baus­mės.
Jei su pa­skir­tu teis­mo bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu ne­su­tiks, nu­teis­ta­sis per 14 die­nų Plun­gės apy­lin­kės teis­mui dar ga­lės pa­duo­ti pra­šy­mą, kad by­los nag­ri­nė­ji­mas bū­tų su­reng­tas teis­me. Ki­tu at­ve­ju, kai bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas įsi­tei­sės, jis bus ne­skun­džia­mas.

Mo­des­ta Li­mon­tai­tė

Komentarai
Kiti straipsniai