Antradienis, 2022 m. birželio 28 d.

Vie­to­je bu­vu­sios de­ga­li­nės – ki­ta de­ga­li­nė ir sa­vi­tar­nos au­to­mo­bi­lių plo­vyk­la

Žal­ta­kal­nio gat­vė­je, ku­ri su­tam­pa su kraš­to ke­liu Plun­gė–Vė­žai­čiai, už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Via­dos NT“ pla­nuo­ja sta­ty­ti nau­ją de­ga­li­nę – ope­ra­to­ri­nę su par­duo­tu­ve ir sa­vi­tar­nos au­to­mo­bi­lių plo­vyk­lą. Anks­čiau šio­je vie­to­je yra bu­vu­si „Pals­kos“ de­ga­li­nė.

Šios sa­vai­tės pra­džio­je Sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je, Vi­suo­me­nei svar­bių sta­ti­nių pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų skil­ty­je, at­si­ra­do in­for­ma­ci­ja apie Plun­gės mies­te, Žal­ta­kal­nio g. 10, pla­nuo­ja­mas pre­ky­bos pa­skir­ties pa­sta­to – de­ga­li­nės bei pa­slau­gų pa­skir­ties pa­sta­to – sa­vi­tar­nos au­to­mo­bi­lių plo­vyk­los sta­ty­bas. Ko­vo 22 die­ną šiuo klau­si­mu dar bus or­ga­ni­zuo­ja­mas ir vie­šas su­si­rin­ki­mas. Pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus ruo­šė kau­niš­kių UAB „Rus­nė“.
Sta­ty­bos pro­jek­te nu­ro­do­ma, jog že­mės skly­pas (0,3651 ha) ten pri­klau­so „Via­dai“. Nu­ma­to­ma sta­ty­ti ope­ra­to­ri­nę, sa­vi­tar­nos au­to­mo­bi­lių plo­vyk­lą, po­že­mi­nį skys­to ku­ro re­zer­vu­a­rą (60 kub. m) ir skys­to ku­ro už­py­li­mo ko­lo­nė­lę po sto­gi­ne. Vi­si se­nie­ji sta­ti­niai bus nu­griau­ti.
Ope­ra­to­ri­nės pa­sta­te pro­jek­tuo­ja­ma at­vi­ra pre­ky­bi­nė sa­lė su ka­vi­nės zo­na, taip pat va­do­vo ka­bi­ne­tas, mo­te­rų ir vy­rų tu­a­le­tai, du­šas, bui­ti­nės pa­tal­pos.
Gre­ta ope­ra­to­ri­nės, va­ka­ri­nė­je pu­sė­je, pro­jek­tuo­ja­ma sa­vi­tar­nos au­to­mo­bi­lių plo­vyk­la bus 4 vie­tų (4 bok­sai), taip pat prie au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo vie­tų planuojamos au­to­mo­bi­lių sau­si­ni­mo ir siur­bi­mo vie­tos: nu­ma­to­mi 2 au­to­mo­bi­lių dul­kių siur­bliai, au­to­mo­bi­lių ki­li­mė­lių pur­ty­mo įren­gi­niai, šiukš­lia­dė­žės. Sa­le­lė­je nu­ma­to­mas au­to­mo­bi­lių ki­li­mė­lių che­mi­nio va­ly­mo apa­ra­tas, šluos­čių ir par­da­vi­mo apa­ra­tas. Ši au­to­mo­bi­lių plo­vyk­la dirbs au­to­ma­ti­niu rė­ži­mu.
Įva­žia­vi­mas ir iš­va­žia­vi­mas pa­liks anks­tes­nė­se vie­to­se, iš Žal­ta­kal­nio gat­vės, ta­čiau di­džio­ji da­lis dan­gų, taip pat ir ap­švie­ti­mas, pro­jek­tuo­ja­ma nau­jai.

Nuotraukoje: Ten, kur anksčiau buvo „Palskos“ degalinė, atsiras nauja „Viados“ degalinė su savitarnos automobilių plovykla.

Komentarai
Kiti straipsniai