Trečiadienis, 2020 m. vasario 19 d.

Ūki­nin­kų są­jun­gos Plun­gės sky­rius šven­tė tris­de­šim­ties me­tų ju­bi­lie­jų

Va­sa­rio 22-oji ūki­nin­kų są­jun­gos Plun­gės sky­riui – reikš­min­ga da­ta. Tą die­ną mū­sų kraš­to ūki­nin­kai šven­tė 30-ies me­tų gy­va­vi­mo ju­bi­lie­jų.

Pa­svei­kin­ti plun­giš­kių į ju­bi­lie­ji­nį ren­gi­nį su­si­rin­ko gau­sus bū­rys gar­bin­gų sve­čių. Ūki­nin­kų są­jun­gos Plun­gės sky­rių svei­ki­no ir di­džiu­lės sėk­mės lin­kė­jo mies­to me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, jo pa­ta­rė­jas Man­tas Čes­naus­kas, Že­mės ūkio rū­mų pir­mi­nin­kas Arū­nas Svi­to­jus, vi­ce­pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Bui­vy­das, bu­vęs Že­mės ūkio mi­nist­ras Vy­tau­tas Kna­šys, Tel­šių ra­jo­no ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Ra­kic­kas.
Šven­tė­je taip pat da­ly­va­vo, ūki­nin­kams sėk­mės lin­kė­jo Plun­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas, vals­ty­bi­nis ve­te­ri­na­ri­jos ins­pek­to­rius Vir­gi­ni­jus Gai­lius, bu­vęs ūki­nin­kų są­jun­gos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas Al­fre­das Bie­liaus­kas, va­do­va­vęs ūki­nin­kų sky­riui net pen­kio­li­ka me­tų. Į gra­žų ju­bi­lie­jų at­vy­ko ir ki­ti bu­vę sky­riaus pir­mi­nin­kai bei įkū­rė­jai: Sta­nis­lo­vas Va­lu­žis, Le­o­nas Smil­ge­vi­čius. O Plun­gės Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Vy­tau­tas Ged­vai­nis lai­mi­no vi­sus su­si­rin­ku­siuo­sius ir pa­šven­ti­no šven­tės pro­ga iš­kep­tą duo­ną, ku­rią vė­liau vi­si kar­tu val­gė.
Pra­si­dė­jus šven­tės iš­kil­min­gai ce­re­mo­ni­jai, da­bar­ti­nis ūki­nin­kų są­jun­gos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas Ma­ri­jus Kak­tys, sėk­min­gai ūki­nin­kams va­do­vau­jan­tis jau aš­tuo­ne­rius me­tus, ap­žvel­gė sky­riaus tris­de­šim­ties me­tų gy­va­vi­mo is­to­ri­ją, pa­si­džiau­gė nu­veik­tais dar­bais, įgy­ven­din­tais pro­jek­tais bei vi­siems lin­kė­jo di­džiu­lės kan­try­bės, svei­ka­tos bei sėk­mės dir­bant šį sun­kų dar­bą.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras A. Kli­šo­nis taip pat svei­ki­no su­si­rin­ku­sius į šven­tę ra­jo­no ūki­nin­kus. Me­ras džiau­gė­si, kad jie su­ge­ba su­si­vie­ny­ti ir kar­tu daug pa­da­ro. Di­džia­vo­si vis gra­žė­jan­čiais bei stip­rė­jan­čiais ūkiais ir sa­kė, kad pri­va­lo­me iš­nau­do­ti vi­sas pa­lan­kias ga­li­my­bes bei dar la­biau pa­dė­ti že­mės ūkiui. „Mū­sų iš­rink­tas Sei­mo na­rys An­drie­jus Stan­či­kas, iš Plun­gės ki­lęs Že­mės ūkio mi­nist­ras Gied­rius Sur­plys – „auk­so puo­dai“, ku­rie tik­rai ga­li pa­dė­ti že­mės ūkiui. Ne­už­mirš­ki­me Že­mės ūkio rū­mų – mū­sų sėk­mės rak­to. Tad iš­nau­do­ki­me vi­sas su­teik­tas ga­li­my­bes, ben­drau­ki­me, ieš­ko­ki­me spren­di­mo bū­dų, kad Plun­gės kraš­to ūkiai dar la­biau su­kles­tė­tų. Lin­kiu daug kan­try­bės, iš­min­ties dir­bant že­mę ir puo­se­lė­jant lie­tu­viš­kus žem­dir­biš­kus pa­pro­čius. Te­gul jū­sų ran­ko­mis iš­puo­se­lė­tuo­se ūkiuo­se sėk­min­gai to­liau tvar­ko­si bei šei­mi­nin­kau­ja jū­sų vai­kai, te­gul čia am­žiams įau­ga jū­sų šak­nys“, – gar­bin­go ju­bi­lie­jaus pro­ga su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­no me­ras bei dė­ko­jo bu­vu­siam ūki­nin­kų są­jun­gos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kui, bu­vu­siam Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riui A. Bie­liaus­kui už nu­veik­tus ge­rus dar­bus že­mės ūkio sri­ty­je.
Kle­bo­nas V. Ged­vai­nis lai­mi­no sun­kiai dir­ban­čius, my­lin­čius že­mę darbš­čius žmo­nes ju­bi­lie­jaus pro­ga, pri­si­mi­nė iš­ėju­siuo­sius ana­pi­lin, šven­ti­no iš­kep­tą duo­ną bei lin­kė­jo, kad jos nie­ka­da ne­pri­trūk­tų ant mū­sų sta­lo. „Že­mė yra vi­sa ko pa­ma­tas. Žmo­gus dir­ba že­mę, o vė­liau pats į ją at­gu­la. Tad pa­si­mels­ki­me už tuos, ku­rie daug ir sun­kiai dir­bo, o vė­liau iš­ėjo iš šio pa­sau­lio“, –kle­bo­nas vi­sus kvie­tė ben­drai mal­dai.
Že­mės ūkio rū­mų pir­mi­nin­kas Arū­nas Svi­to­jus ir­gi svei­ki­no su­si­rin­ku­siuo­sius, lin­kė­jo jiems svei­ka­tos, iš­tver­mės ne­leng­va­me gy­ve­ni­mo ke­ly­je. LR ūki­nin­kų są­jun­gos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kui M. Kak­čiui ir jo ad­mi­nist­ra­to­rei Rū­tai En­dri­jaus­kie­nei už ge­rą dar­bą įtei­kė pa­dė­kos raš­tus. „Ne me­tų skai­čius nu­sa­ko veik­los pras­mę, ją vai­ni­kuo­ja or­ga­ni­za­ci­jos lai­mė­ji­mai ir pa­sie­ki­mai, part­ne­rių pa­si­ti­kė­ji­mas, pa­gar­ba, na­rių su­si­klau­sy­mas, so­cia­li­nė part­ne­rys­tė su ki­to­mis ša­lies ir už­sie­nio or­ga­ni­za­ci­jo­mis. Svei­ki­na­me su gra­žiu 30-ies me­tų veik­los ju­bi­lie­ju­mi. Lin­ki­me pla­čių per­spek­ty­vų, pro­fe­si­nio to­bu­lu­mo, dar­nos ir vie­nin­gu­mo. Te­gul at­ei­nan­tys de­šimt­me­čiai bū­na pra­smin­gi, įtrau­kiant na­rius ir at­sto­vau­jant ra­jo­no žem­dir­bių in­te­re­sams“, – kal­bė­jo Že­mės ūkio rū­mų pir­mi­nin­kas.
Sa­vo ruož­tu A. Svi­to­jus ūki­nin­kų są­jun­gos Plun­gės sky­riaus ad­mi­nist­ra­to­rei R. En­dri­jaus­kie­nei dė­ko­jo už ben­dra­dar­bia­vi­mą ir lin­kė­jo di­džiu­lės sėk­mės. „Ran­kų darbš­tu­mas ir šir­dies ši­lu­ma pri­ver­čia žy­dė­ti že­mę, čiul­bė­ti paukš­čius, ben­drau­ti žmo­nes… Dė­ko­ja­me, kad nuo­šir­džiai at­sto­vau­ja­te žem­dir­bių in­te­re­sams, kad au­ko­ja­te sa­vo lai­ką sėk­min­gai kai­mo plėt­rai, kan­triai ir nuo­šir­džiai puo­šia­te Lie­tu­vą pra­smin­gais dar­bais. Lin­ki­me per­spek­ty­vių spren­di­mų, pro­fe­si­nio to­bu­lu­mo, dar­nos ir ne­sen­kan­čio ryž­to, – sa­kė sve­čias iš Kau­no ir pri­dū­rė, kad že­mai­čiai – ypa­tin­gi žmo­nės, my­lin­tys že­mę, at­kak­liai ko­vo­jan­tys už in­te­re­sus ir nuo­šir­džiai ti­kin­tys tuo, ką da­ro.
Šven­tė­je ne­ga­lė­jęs da­ly­vau­ti Na­cio­na­li­nės že­mės ūkio tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Plun­gės ir Rie­ta­vo sky­riaus ve­dė­jas Ste­po­nas Ja­nuš­ka ju­bi­lie­jaus pro­ga at­siun­tė nuo­šir­dų svei­ki­ni­mą, ku­ria­me džiau­gė­si ūki­nin­kų sun­kaus dar­bo pa­sie­ki­mais, eko­no­miš­kai stip­rė­jan­čiais ūkiais, gra­žio­mis so­dy­bo­mis. Jis taip pat džiau­gė­si įdirb­tais lau­kais, veš­liais pa­sė­liais, pro­duk­ty­vio­mis ban­do­mis. „Džiau­gia­mės, kad my­li­te sa­vo kraš­tą, že­mę, kad pa­ly­gi­nus ma­žai tu­ri­me ap­leis­tų že­mės plo­tų. Tai ro­do, kad tris de­šimt­me­čius dirb­ta ei­nant tei­sin­gu ke­liu, tuo gar­si­nant mū­sų ra­jo­ną, Tė­vy­nę Lie­tu­vą. Vi­sais lai­kais Lie­tu­va lai­kė­si ant tvir­tų žem­dir­bių pe­čių, mei­lės že­mei, ant jų do­ros, mo­ra­lės prin­ci­pų. Di­džiau­sios sėk­mės, svei­ka­tos, nau­jų, pa­žan­gių idė­jų ir pil­nų aruo­dų. O jau­nat­viš­kas ju­bi­lie­jus ro­do, kad vis­kas, kas jū­sų lau­kia at­ei­ty­je, bus tik ge­riau“, – at­siųs­ta­me svei­ki­ni­me ra­šė S. Ja­nuš­ka.
Dar il­gai lie­jo­si svei­ki­ni­mai, lin­kė­ji­mai ir pa­dė­kos žo­džiai. Ūki­nin­kų or­ga­ni­za­ci­jai lin­kė­ta dar il­gų gy­va­vi­mo me­tų, sėk­min­gų ir pro­duk­ty­vių dar­bų, kan­try­bės ir mei­lės dir­bant gim­tą­ją že­mę, au­gi­nant duo­ną, ku­ria da­li­na­mės su ki­tais.
Kas bū­tu­me be sa­vo že­mės,
Be jos dos­nu­mo, be vil­ties,
Be kas­die­ni­nės duo­nos rie­kės…
Tur­būt ne­bū­tų nie­ko –
Ne­bū­tų ir gy­ve­ni­mo pra­smės.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Plungės kredito unija sveikino LŪS administracijos atstovus.

Komentarai
Kiti straipsniai