Antradienis, 2022 m. birželio 28 d.

Spor­to kom­plek­sas vėl nu­plauks?

At­ro­do, kad val­dan­čio­ji dau­gu­ma, kaip ir prog­no­za­vo „Plun­gės ži­nios“, su­si­for­ma­vo: Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai su­kir­to ran­ko­mis su po­li­ti­niu da­ri­niu „Vie­nin­ga Plun­gė“. Pa­na­šu, jog, pa­ju­tę per­ga­lės sko­nį, nu­ta­rė pa­ro­dy­ti ir sa­vo ga­lią. Pir­mas kir­tis – Uni­ver­sa­laus spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo kom­plek­sui – jo sta­ty­bos darbų pir­ki­mo įtrau­ki­mo į viešųjų pir­kimų planą, stabdymas.

Šis pir­ki­mas, kurį dar va­sa­rio 22 d. pa­rengė Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio sky­riaus dar­buo­to­ja Aistė Daukšienė, tu­rė­tų bū­ti įvyk­dy­tas pir­ma­ja­me šių me­tų ket­vir­ty­je. Ta­čiau, re­dak­ci­jos tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis, įta­ko­ja­mas ben­dra­par­tie­čių iš „Vie­nin­gos Plun­gės“, ne­pa­si­ra­šo įsa­ky­mo dėl mi­nė­to pir­ki­mo.
Ko­dėl ne­no­ri įtrauk­ti spor­to kom­plek­so pir­ki­mo į pir­ki­mų pla­ną, pa­klau­sė­me pa­ties G. Ba­gu­žio. Ta­čiau at­sa­ky­mo iki ket­vir­ta­die­nio ry­to taip ir ne­su­lau­kė­me. Gal di­rek­to­rius, kaip ir jo ben­dra­par­tie­čiai, ma­no, jog spor­to kom­plek­so Plun­gei ne­rei­kia?
At­ro­do, jog spor­to kom­plek­sas dėl kaž­kie­no am­bi­ci­jų vėl nu­plauks…

Komentarai
Kiti straipsniai