Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Ra­do kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių

Va­sa­rio 27 d., apie 11.00 val., Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai, pa­tru­liuo­da­mi Plun­gės mies­te, už­su­ko į ga­ra­žų ma­sy­vus Lais­vės gat­vė­je. Ten pa­ste­bė­jo įta­ri­mų su­kė­lu­sį au­to­mo­bi­lį „Volks­wa­gen Golf“, at­vi­ru ba­ga­ži­nės dang­čiu ir ga­li­nė­mis du­re­lė­mis, sto­vin­tį prie vie­no iš ga­ra­žų. Gre­ta au­to­mo­bi­lio buvęs vy­ras, pa­ste­bė­jęs po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus, aki­vaiz­džiai su­tri­ko, ėmė elg­tis įtar­ti­nai. Pa­tik­ri­nę vy­riš­kio ga­ra­žą, pa­rei­gū­nai ap­ti­ko 1792 pa­ke­lius įvai­rių rū­šių kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių, ku­rių ben­dra ver­tė 5610,16 eur. Ne­le­ga­lias ci­ga­re­tes ga­ra­že lai­kęs 1956 m. gi­męs plun­giš­kis lig šiol ne­bu­vo pa­te­kęs po­li­ci­jos aki­ra­tin, ne­teis­tas.

Komentarai
Kiti straipsniai