Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Pės­čių­jų per­ėjo­je par­trenk­tas ber­niu­kas

Sek­ma­die­nio po­pie­tę skau­dus eis­mo įvy­kis nu­ti­ko Plun­gė­je, A. Ju­cio gat­vė­je: pus­am­žis leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas ne­su­sto­jo pra­leis­ti per pės­čių­jų per­ėją ėju­sio ber­niu­ko ir jį par­tren­kė. Vai­kas dėl sužalojimų at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je.

Apie ne­lai­mę A. Ju­cio gat­vė­je me­di­kams ir po­li­ci­jai pra­neš­ta ko­vo 3 die­ną, ne­tru­kus po 14 va­lan­dos. Kaip pa­aiš­kė­jo, ava­ri­ja įvy­ko pės­čių­jų per­ėjo­je, ne­to­li di­džio­sios „Nor­fos“.
Nu­sta­ty­ta, jog „Au­di A6“ vai­ra­vęs blai­vus vai­ruo­to­jas (gim. 1964 m.) ne­pa­si­rin­ko sau­gaus grei­čio, neat­si­žvel­gė į va­žia­vi­mo są­ly­gas ir, ar­tė­da­mas prie ne­re­gu­liuo­ja­mos pės­čių­jų per­ėjos, ne­su­sto­to­jo prieš ją, kad pra­leis­tų pės­či­ą­jį – 2006 m. gi­mu­sį ber­niu­ką.
Eis­mo įvy­kio me­tu par­trenk­tas vai­kas pa­ty­rė su­ža­lo­ji­mų, me­di­kai jį sku­biai iš­ve­žė į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­rių. Ber­niu­kui nu­sta­ty­ti blauz­dos kau­lų lū­ži­mai, sme­ge­nų su­krė­ti­mas. Ne­pil­na­me­tis gy­do­mas li­go­ni­nės Re­a­ni­ma­ci­jos sky­riu­je.

Komentarai
Kiti straipsniai