Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Pa­skirs­tė pi­ni­gus spor­tui

Va­sa­rio 28 die­ną se­no­sios su­dė­ties Spor­to ta­ry­ba rin­ko­si į po­sė­dį jau pas­ku­ti­nį kar­tą – po rin­ki­mų spor­to rei­ka­lų ap­tar­ti su­si­eis ki­ti vei­dai ar bent da­lis ki­tų. Pas­ku­ti­nia­me po­sė­dy­je pri­tar­ta Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės spor­to ba­zių nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mui ir pa­skirs­ty­tos šių me­tų Spor­to plėt­ros pro­gra­mos lė­šos: spor­to klu­bų veik­lai, se­niū­ni­jų ir ben­druo­me­nių pro­jek­tams, Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (SRC) pro­gra­moms, įvai­riems ren­gi­niams ir kt.

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tė Ju­li­ja Čiu­že­lie­nė mi­nė­jo, jog šis tas kei­čia­ma spor­to ba­zių nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­še. Pa­vyz­džiui, iš­brau­kia­mas dirb­ti­nės dan­gos fut­bo­lo sta­dio­nas, nes jo val­dy­mas yra VšĮ „Plun­gės fut­bo­las“ ži­nio­je. Plun­gės SRC di­rek­to­rius A. Vir­ši­las pri­dū­rė, jog jie sta­dio­ną val­do tik va­sa­rą.
Kal­bant apie punk­tą, sa­kan­tį, jog rep­re­zen­ta­ci­nės ko­man­dos ga­li nau­do­tis Mi­ni­jos spor­to sa­le ne­mo­ka­mai, su­abe­jo­ta, ar vi­sos 11-ika ko­man­dų, ku­rios yra da­bar­ti­nia­me są­ra­še, ati­tin­ka rep­re­zen­tuo­jan­čių­jų sta­tu­są. Siū­ly­ta są­ra­šą per­žiū­rė­ti. Taip pat ak­cen­tuo­ta, jog iki 20 va­lan­dos mo­kyk­lų spor­to sa­lės ski­ria­mos SRC spor­ti­nin­kams, o po 20 va­lan­dos įstai­gų va­do­vai spor­to sa­les ga­li kam nors nuo­mo­ti. O Žir­gy­no sa­lė ne­mo­ka­mai ski­ria­ma po­li­ci­nin­kams ir ug­nia­ge­siams.
Kal­bant apie Spor­to plėt­ros pro­gra­mos lė­šų pa­skirs­ty­mą – iš­da­lin­ta be­veik 50 tūkst. eu­rų, šiek tiek pa­lik­ta re­zer­ve. Be­je, iš re­zer­vo gal­vo­ja­ma pa­deng­ti se­niū­ni­jų žai­dy­nių star­ti­nius mo­kes­čius. Per­nai kai­mo se­niū­ni­jų spor­to žai­dy­nė­se da­ly­va­vo 4 se­niū­ni­jos, gal­vo­ja­ma, kad šie­met bus pa­na­šus skai­čius. Nau­so­džio se­niū­nas Da­rius Prei­bys svars­tė, kad žai­dy­nės tu­rė­tų vyk­ti va­sa­rą. A. Vir­ši­las ti­ki­no, jog SRC lau­kia vi­sų se­niū­ni­jų pa­siū­ly­mų dėl or­ga­ni­za­vi­mo, bet už­si­mi­nė, kad va­sa­rą ne­daug kas no­ri žai­dy­nių, nes bū­na dar­by­me­tis. Dar D. Prei­bys sa­kė ne­ma­tan­tis žai­dy­nių prin­ci­po lo­gi­kos, mat lai­mė­to­jai ne­vy­ko to­liau, į jo­kias zo­ni­nes var­žy­bas. A. Vir­ši­las at­sa­kė jog lo­gi­ka yra pa­pras­ta – kad ra­jo­no žmo­nės tie­siog pa­ju­dė­tų.
Skirs­tant Spor­to plėt­ros pro­gra­mos lė­šas, už­si­min­ta, jog steng­ta­si fi­nan­sa­vi­mo ne­ma­žin­ti – skir­ti pi­ni­gų pa­gal gau­tas pa­raiš­kas bent jau tiek, kiek bu­vo skir­ta per­nai. O pa­raiš­kų iš vi­so gau­ta 56-ios, dar dvi pri­jung­tos pa­vė­luo­tos, ku­rias pa­tei­kė Plun­gės SRC: „Olim­pi­nei die­nai“ or­ga­ni­zuo­ti skir­ta 600 eu­rų, o SRC vai­ki­nų krep­ši­nio ko­man­dos da­ly­va­vi­mui re­gio­nų ly­go­je – 1500 eu­rų. Ki­toms Plun­gės SRC pro­gra­moms skir­tos ši­to­kios su­mos: „Jau­no­sios vil­tys“ – 1400 eur; „Leng­vo­sios at­le­ti­kos plėt­ra“ – 1400 Eur; svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mui – 500 Eur; o bė­gi­mo var­žy­boms „Plun­gės SRC Tau­rė 2019“, Mo­kyk­lų žai­dy­nėms, vai­kų krep­ši­nio tur­ny­rui ir Mė­gė­jų spor­to žai­dy­nėms – po 200 eu­rų.
Kai­mo se­niū­ni­jų ir ben­druo­me­nių spor­ti­nei veik­lai plė­to­ti pa­skirs­ty­ti 3 tūkst. eu­rų, dau­giau­siai – po 100 ar 200 eu­rų. Nau­so­džio se­niū­nas D. Prei­bys sa­kė ne­įsi­vaiz­duo­jan­tis, kaip pa­da­ry­ti 5 pla­nuo­ja­mus spor­ti­nius ren­gi­nius už 200 eu­rų. Esą iš­eis gal tik vie­nas, rei­kės ko­kių ke­tu­rių at­si­sa­ky­ti… Pir­mi­nin­kau­jan­tis Al­gir­das Pe­čiu­lis ak­cen­ta­vo, jog tai yra tik pri­si­dė­ji­mas iš Spor­to plėt­ros pro­gra­mos, o dau­giau lė­šų ga­li­ma ieš­ko­ti ir per rė­mė­jus, ir per ben­druo­me­nių fon­dus.
Šach­ma­ti­nin­kų klu­bo „Bokš­tas“ pro­jek­tui skir­ti 2300 Eur; bai­da­rių, ka­no­jų ir orien­ta­vi­mo­si klu­bui „Ver­smė“ – 1500 Eur; at­ski­ram pro­jek­tui „Orien­ta­vi­mo­si spor­to plėt­ra 2019 m.“ – 700 Eur; jė­gos spor­to klu­bui „Plun­gės meš­ka“ – 600 Eur; dziu­do klu­bui – 2200 Eur ir t. t.
Nau­jam pro­jek­tui, skir­tam „Olim­po“ krep­ši­nio ko­man­dos 30-me­čiui pa­mi­nė­ti, duo­tas 1 tūkst. eu­rų. Kaip pa­pa­sa­ko­jo A. Vir­ši­las, nu­ma­to­ma pa­da­ry­ti pa­ro­dą, pri­si­mi­ni­mų va­ka­rą, var­žy­bas su ko­kio­mis ke­tu­rio­mis ko­man­do­mis, šven­ti­nę va­ka­rie­nę. Ža­da­ma pa­kvies­ti bu­vu­sius žai­dė­jus, tre­ne­rius, rė­mė­jus. Ren­gi­nys nu­ma­to­mas ba­lan­džio 26–27 die­no­mis, ben­dra šven­tės są­ma­ta – dau­giau nei 3,5 tūkst. eu­rų.
Všį „Plun­gės fut­bo­las“ pro­jek­tams įgy­ven­din­ti skir­ta 10,5 tūkst. eu­rų, o VšĮ „Plun­gės olim­pie­čiai“ (krep­ši­niui) – 7300 eu­rų. Ki­tam krep­ši­nio klu­bui – „Ma­ka­bi“ – duo­ta 1100 eu­rų.
Mo­tok­ro­so klu­bui „Že­mai­ti­ja“ bu­vo nu­ma­ty­ta skir­ti 6800 eu­rų, ta­čiau, at­si­žvel­gus į pir­mi­nin­kau­jan­čio pa­siū­ly­mą, jog klu­bas sėk­min­gai rep­re­zen­tuo­ja Plun­gę, ben­dru su­ta­ri­mu pri­dė­tas dar tūks­tan­tis eu­rų.
Nau­jie­na Plun­gė­je – bus pri­sta­ty­tas pro­jek­tas „Lėkš­čias­vy­džio pra­džia Plun­gė­je“ pro­jek­tas, ku­riam skir­ta 200 eu­rų. Jį plun­giš­kiams pri­sta­tys aso­cia­ci­ja – spor­to klu­bas „Šiau­liai Ul­ti­ma­te“. Tai la­bai jud­rus, įdo­mus žai­di­mas, su ku­riuo pir­miau­siai bus su­pa­žin­din­ti kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jai.
Dar po­sė­džiau­to­jai pri­ta­rė Ro­mo Re­mė­zos siū­ly­mui ska­tin­ti ak­ty­viau­sias, ge­riau­sių spor­ti­nių re­zul­ta­tų pa­sie­ku­sias mo­kyk­las – tam iš re­zer­vo iš­im­ti 500 eu­rų ir nu­kreip­ti į ge­riau­sių spor­ti­nin­kų pa­ger­bi­mo šven­tės ei­lu­tę, kur jau bu­vo nu­ma­ty­ti 1400 eu­rų. Spor­tiš­kiau­sios mo­kyk­los bus iš­rink­tos me­tų ga­le ir ap­do­va­no­tos pi­ni­gi­nė­mis pre­mi­jo­mis bū­tent šios ce­re­mo­ni­jos me­tu.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai