Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Nau­jo­ji Ta­ry­ba: skan­da­lų ir pjau­ty­nių tik­rai ne­trūks

Vie­ni krau­na­si la­ga­mi­nus, ki­ti sap­nuo­ja kė­dę, ku­rio­je sė­dės bū­da­mi tau­tos iš­rink­tai­siais. Įvy­kę Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mai pa­tei­kė ne­ti­kė­tu­mų ir šiek tiek „iš­gry­ni­no“ šią val­džios struk­tū­rą. Gal ne­be­bus taip, kaip bu­vo 2011–2015 m., kai val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą su­da­rė 7 par­ti­jų kon­glo­me­ra­tas: tau­ta da­bar at­si­jo­jo po­li­ti­kus ir į val­džią iš­rin­ko tik 5 par­ti­jų at­sto­vus (šio­je ka­den­ci­jo­je bu­vo 8 par­ti­jų at­sto­vai).
Kas lai­mė­jo? Iš vie­nos pu­sės – pa­da­ry­ti dar­bai, iš ki­tos pu­sės – di­de­li pi­ni­gai, juo­do­sios tech­no­lo­gi­jos, pur­vas ir tro­li­ni­mas so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se. Aki­vaiz­du, kad ši Ta­ry­ba ne­be­bus to­kia, ko­kia bu­vo iki šiol, nors skan­da­lų ne­trūks.

Ma­žo­kas rin­kė­jų ak­ty­vu­mas

Tiek me­ro, tiek Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos rin­ki­muo­se ga­lė­jo da­ly­vau­ti 30 345 sa­vi­val­dy­bės rin­kė­jai. Sa­vo va­lią pa­reiš­kė 13 283, kas su­da­rė 43,77 proc. bal­sų. Ne­ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių me­ro rin­ki­muo­se bu­vo 320 (2,41 proc.), Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos – 470 (3,54 proc.). Vie­no man­da­to kvo­ta – 487 bal­sai.

Man­da­tų ne­ga­vo

Į ra­jo­no Ta­ry­ba pre­ten­da­vo 7 par­ti­jų ir vie­no po­li­ti­nio da­ri­nio at­sto­vai. Sa­vo jė­gas rin­ki­muo­se pir­mą kar­tą iš­ban­dė Lie­tu­vos cen­tro partija (rin­ki­muo­se ga­vusi 1,84 proc. bal­sų, li­ko 8 vie­to­je) ir Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­ja (2,87 proc., 7 vie­ta). Joms, kaip ir Dar­bo par­ti­jai (3,87 proc., 6 vie­ta), rin­ki­muo­se ne­pa­si­se­kė. Pas­ta­ro­sios par­ti­jos at­sto­vas, ku­ris 2011–2015 me­tais bu­vo iš­rink­tas į Ta­ry­bą, – vi­ce­me­ras Min­dau­gas Jur­čius – ne­teks šiuo me­tu už­ima­mo pos­to.

Ant ri­bos

Skau­džiai rin­ki­mai at­si­lie­pė ir Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jai (LSDP) – vie­toj tu­ri­mų dvie­jų vie­tų da­bar­ti­nė­je Ta­ry­bo­je jiems li­ko tik 1 man­da­tas. LSDP sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se ga­vo 591 bal­są (4,45 proc., 5 vie­ta), o į Ta­ry­bą ke­liau­ja nau­ja­sis šios par­ti­jos pir­mi­nin­kas Ta­das Šet­kaus­kis (ga­vo 181 pir­mu­mo bal­są). Jis po sa­vęs pa­li­ko par­ti­jos sen­bu­vius – da­bar­ti­nius Ta­ry­bos na­rius Ma­rę Va­lai­tie­nę (122) ir Juo­zą Šle­pe­tį (119).

Po­zi­ci­ją pa­ge­ri­no

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga iki šiol ra­jo­no Ta­ry­bo­je tu­rė­jo 2 vie­tas. Da­bar ji pa­au­go, nes, su­rin­ku­si 1594 bal­sus (12 proc., 4 vie­ta), ga­vo 3 man­da­tus. Ta­ry­bos na­riais iš­rink­ti Dai­na Mar­ti­šie­nė (412 pir­mu­mo bal­sų), me­ro pa­ta­rė­jas Man­tas Čes­naus­kas (395) ir Ma­ri­jus Kak­tys (354).

Iš­gel­bė­jo po­li­ti­nis da­ri­nys?

Bu­vu­sio po­li­ti­nio da­ri­nio „Plun­gės kraš­tas“ (jam va­do­va­vo skan­da­lin­gai pa­gar­sė­jęs po­li­ti­kas Vis­val­das Ne­kra­šas) narių pri­si­jun­gi­mas, ko ge­ro, stip­ro­kai pa­gel­bė­jo „Vie­nin­gos Plun­gės“ še­šė­ly­je esan­tiems Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mok­ra­tams (TS-LKD). Pas­ta­rie­ji šio­je Ta­ry­bo­je tu­rė­jo 6 man­da­tus (po Ta­ry­bos na­rio Ju­liaus Ne­kra­šo in­kor­po­ra­vi­mo į sa­vo su­dė­tį). Jei ne pa­pil­do­mi bal­sai, ati­duo­ti dviem bu­vu­sio po­li­ti­nio da­ri­nio at­sto­vams, kon­ser­va­to­riai bū­tų ga­vę tik 4 vie­tas. Vis­gi, su­rin­kę 2772 bal­sus (20,87 proc.), kon­ser­va­to­riai grei­čiau­siai su „Vie­nin­ga Plun­ge“, per abu ga­vę 13 man­da­tų, su­da­rys val­dan­či­ą­ją ko­a­li­ci­ją. Į Ta­ry­bą iš­rink­ti As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė (812 pir­mu­mo bal­sų), Ju­lius Ne­kra­šas (676), Ju­di­ta Stan­ku­tė (626), Ado­mas Za­muls­kis (566), Vai­do­tas Skie­rus (537) ir Vi­da Tam­ke­vi­čie­nė (348).

Ko tik ne­pa­da­ro di­de­li pi­ni­gai?..

„Di­de­li pi­ni­gai, pur­vas, šmeiž­tas, juo­do­sios rin­ki­mų tech­no­lo­gi­jos ir tro­li­ni­mas so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se“, – taip po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ 7 man­da­tų lai­mė­ji­mą Ta­ry­bo­je ver­ti­no laik­raš­čio kal­bin­ti po­li­ti­kai. Daž­nai Plun­gės oli­gar­cho po­li­ti­niu da­ri­niu va­di­na­mas ju­dė­ji­mas rin­ki­muo­se su­rin­ko 3152 bal­sus (23,73 proc., 2 vie­ta). Nė vie­no­je Ta­ry­bo­je ne­trū­ko cir­ki­nin­kų, tad ir šio­je jų bus. Į val­džios or­ga­ną iš­rink­ti tie pa­tys vei­dai: Ro­ber­tas En­dri­kas (1355 pir­mu­mo bal­sai), Liu­das Skie­rus (1311), Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė (406), Rai­mon­das Do­vil­tis (506) ir nau­ji – Vi­da Bon­daus­kie­nė (1036), Gin­ta­ras Ba­gu­žis (910), Ri­mas Du­žins­kas (510).
Ne taip se­niai gar­siai kal­bė­ta, jog da­bar­ti­nis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis pa­si­trauks, tad jo vie­tą užims Al­gir­das Šim­ke­vi­čius (314).

Pa­da­ry­ti dar­bai už­go­žė šmeiž­tą

Ne­žiū­rint pil­to pur­vo, šmeiž­to kam­pa­ni­jos, Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jū­dis nok­dau­no ne­pa­ty­rė (nors kai ku­rie to ti­kė­jo­si): ra­jo­no žmo­nės, įver­ti­nę per pas­ta­ruo­sius 4 me­tus pa­da­ry­tus dar­bus, nuo jų nenu­si­grę­žė. Ši par­ti­ja nau­jo­je Ta­ry­bo­je, ga­vu­si di­džiau­sią ra­jo­no rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą – 3566 bal­sus (26,84 proc., I vie­ta), tu­rės 7 man­da­tus (da­bar tu­rė­jo 9, ne­skai­tant me­ro), o jei jos kan­di­da­tas ant­ra­ja­me tu­re bus iš­rink­tas me­ru – 8 man­da­tus. Ra­jo­no ta­ry­bo­je tu­rė­tų vėl dar­buo­tis Aud­rius Kli­šo­nis (1102 pir­mu­mo bal­sai), Al­gir­das Pe­čiu­lis (1063), Ai­das Kė­sas (901), Aud­rius Mi­siū­nas (600), To­mas Rau­dys (551), Čes­lo­vas Ker­paus­kas (467) ir nau­jo­kas Ge­di­mi­nas Nor­vai­šas (455). Jei A. Kli­šo­nis vėl bus iš­rink­tas me­ru, jo vie­tą užims da­bar­ti­nis pa­ta­rė­jas Žyd­rū­nas Pu­raus­kis (409).

Val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos at­ei­tis

Ti­kė­ti­na, kad per abu ga­vę 13 man­da­tų, val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą ra­jo­no Ta­ry­bo­je, kad ir la­bai tra­pią, su­da­rys TS-LKD ir „Vie­nin­ga Plun­gė“, ku­rie da­lin­sis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ir pa­va­duo­to­jo pos­tus (jei me­ro rin­ki­muo­se ne­sėk­mė iš­tiks TS-LKD kan­di­da­tę). Siek­da­mi su­stip­rin­ti sa­vo po­zi­ci­ją, bū­si­mie­ji val­dan­tie­ji ga­li pa­siū­ly­ti pri­si­jung­ti trims Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­riams, tik ką jiems bus ga­li­ma pa­siū­ly­ti iš pos­tų?
Opo­zi­ci­jo­je, ti­kė­ti­na, lie­kan­tys li­be­ra­lai, jei jų kan­di­da­tas bus iš­rink­tas me­ru, vi­ce­me­ro bei bent vie­ną iš me­ro pa­ta­rė­jų pos­tų ga­li pa­siū­ly­ti tiems pa­tiems vals­tie­čiams. Vis­gi ne­at­mes­ti­na, kad to­kiu at­ve­ju nau­jo­ji val­dan­čio­ji dau­gu­ma sieks bet ko­kio­mis prie­mo­nė­mis blo­kuo­ti me­ro ini­cia­ty­vas ir ne­pri­tars siū­lo­miems spren­di­mas. Tad nau­jo­sios Ta­ry­bos dar­bas pri­mins 2011–2015 me­tus, kai val­džia bu­vo ta­pu­si pa­juo­kos ob­jek­tu, o ne rim­ta val­džios ins­ti­tu­ci­ja.

Pet­ras ŽILIUS

Nuotraukoje: Tauta atsijojo politikus: iš buvusių 8 partijų liko tik 5-ios.

Komentarai
Kiti straipsniai