Šeštadienis, 2020 m. sausio 25 d.

Ka­ziu­ko ker­mo­šiaus šėl­smas Tve­ruo­se ir Rie­ta­ve

Ka­ziu­ko mu­gė – kas­me­ti­nė ko­vo pir­mo­mis die­no­mis ren­gia­ma fol­klo­ro mu­gė, ku­rio­je par­da­vi­nė­ja­mi pa­čių pa­ga­min­ti liau­diš­ki dir­bi­niai. Ko­vo 1-ąją ji šur­mu­lia­vo Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio ir Tve­rų gim­na­zi­jo­se.

Abi mu­gės pra­si­dė­jo links­mo­mis dai­no­mis, ku­rias su­si­rin­ku­sie­siems do­va­no­jo gim­na­zi­jų moks­lei­viai. Rie­ta­ve mu­gę or­ga­ni­za­vo ket­vir­to­kai. Su­dai­na­vę dai­ną, jie pa­lin­kė­jo vi­siems tu­ri­nin­gos mu­gės. O jo­je ga­lė­jai nu­si­pirk­ti vis­ko – ne­trū­ko sal­du­my­nų, na­mi­nės duo­nos, svei­kuo­liš­ko mais­to, žvė­rie­nos kon­ser­vų, net el­nie­nos deš­ros. Kas no­rė­jo, ga­lė­jo įsi­gy­ti ir nuo­sta­bių ver­bų, in­ki­lų, mez­gi­nių. O šei­mi­nin­kių pasiūlyta pui­kių len­te­lių nu­si­pirk­toms gė­ry­bėms su­pjaus­ty­ti prieš pa­tie­kiant ant sta­lo. Žo­džiu, vi­si ra­do mu­gė­je to, ko no­rė­jo, o gal net­gi nu­si­pir­ko dau­giau, ne­gu bu­vo pla­na­vę – juk be­veik vis­ką par­da­vi­nė­jo gim­na­zi­jos vai­kai ir jau­nuo­liai, pui­kiai su­ge­bė­ję įsi­ūly­ti sa­vo pre­kes.
Tve­riš­kiai pir­miau­sia vi­sus pa­kvie­tė į ak­tų sa­lę, kur dai­nas trau­kė ir tau­ti­niais rū­bais pa­si­puo­šę šo­ko vy­res­ni gim­na­zi­jos moks­lei­viai. Ke­le­tą dai­ne­lių su­dai­na­vo ma­žie­ji – iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo vai­ku­čiai. Į šven­tę at­vy­kę sve­čiai bu­vo su­pa­žin­din­ti su mu­gės prie­šis­to­re bei ryš­kiau­siu šven­tės at­ri­bu­tu – ver­ba. No­rin­čių įsi­gy­ti įvai­riau­sių ska­nės­tų bei liau­diš­kų dir­bi­nių ir Tve­ruo­se pa­no­ro ne­ma­žai žmo­nių. Mu­gė­je iš pir­kė­jų ran­kų ga­na leng­vai sly­do eu­rai, nes ant pre­kys­ta­lių bu­vo tiek daug įvai­riau­sių pre­kių, kad pi­ni­gė­lių ne­gai­lė­jo nei mo­ki­niai, nei mo­ky­to­jai, nei ki­ti pir­kė­jai. Gau­sus bū­rys ap­si­lan­kiu­sių­jų sku­bė­jo ap­žiū­rė­ti nu­si­drie­ku­sius sta­lus, ku­rie bu­vo nu­krau­ti ne tik gar­džiau­siais val­giais, bet ir įvai­riais rank­dar­biais bei ki­to­mis akį trau­kian­čio­mis gro­žy­bė­mis. Mu­gė­je da­ly­va­vo tiek se­niū­ni­jos ama­ti­nin­kai, siū­lan­tys sa­vo pro­duk­ci­ją, tiek gim­na­zi­jos moks­lei­viai.
Ker­mo­šiu­je kaip vi­sa­da ka­ra­lia­vo sal­du­my­nai. Jie su­lau­kė dau­giau­siai pir­kė­jų. Sau­sai­niai, ban­de­lės, kek­siu­kai, na­mi­nė duo­na, py­ra­gai, spur­gy­tės – vie­ni už ki­tus gra­žes­ni ir ska­nes­ni, tik spėk rink­tis ir ra­gau­ti! Pageidaujantiems už­kąs­ti sū­riau ir so­čiau, bu­vo siū­lo­ma kep­tos duo­nos, kas­ti­nio, ki­bi­nų bei ki­tų gar­džių už­kan­džių. No­rin­tiems ne tik pa­sma­gu­riau­ti bu­vo siū­lo­ma įvai­rių mez­gi­nių, ke­ra­mi­kos ir me­di­nių dir­bi­nių, įvai­riau­sių pa­puo­ša­lų, pa­veiks­lų, ki­tų liau­diš­kų kū­ri­nė­lių.

Komentarai
Kiti straipsniai