Pirmadienis, 2020 m. liepos 13 d.

Ka­vi­nė­je „Ex Lib­ris“ – vie­no kū­ri­nio ga­le­ri­ja

Va­sa­rio 26-ąją Plun­gės šir­dy­je – Se­na­mies­čio aikš­tė­je – esan­čia­me kny­gy­ne-ka­vi­nė­je ati­da­ry­ta „Vie­no kū­ri­nio ga­le­ri­ja“. Su­re­mon­tuo­to­je ka­vi­nės vit­ri­no­je plun­giš­kius ste­bins lai­kas nuo lai­ko be­si­kei­čian­tys me­no kū­ri­niai.

Ga­le­ri­jos su­ma­ny­to­jas To­mas Da­ni­le­vi­čius tei­gė, kad jo tiks­las – pra­tur­tin­ti me­no lau­ką Plun­gės mies­te ben­dra­dar­biau­jant su pri­pa­žin­tais ir pra­de­dan­čiais kū­ry­bi­nį ke­lią Lie­tu­vos me­ni­nin­kais. „Be to, la­bai svar­bu, kad tai bus pri­ei­na­ma vi­siems. Pa­pras­tai pa­žiū­rė­ti me­no kū­ri­nių ei­na­me į mu­zie­jų ar pa­ro­dą, kur dar­bų daug, ir ne­įma­no­ma skir­ti už­tek­ti­nai lai­ko kiek­vie­nam jų. O čia vi­si, ei­da­mi pro cen­tre esan­čią ka­vi­nu­kę, tu­rės pui­kią pro­gą su­si­pa­žin­ti su nuo­lat vit­ri­no­je de­monst­ruo­ja­mu me­no kū­ri­niu. Tai – žmo­gaus ne­įpa­rei­go­jan­ti pa­ro­di­nė erd­vė“, – apie me­niš­ką su­ma­ny­mą pa­sa­ko­jo To­mas.
Pasak me­ni­nin­ko, šiuo me­tu ga­le­ri­jo­je eks­po­nuo­ja­ma vi­de­oins­ta­lia­ci­ja „Ieš­kant juo­do­sios be­dug­nės“. Šio kū­ri­nio au­to­rė – rie­ta­viš­kė Gab­rie­lė Gri­ciū­tė, bu­vu­si T. Da­ni­le­vi­čiaus mo­ki­nė, da­bar gy­ve­nan­ti sos­ti­nė­je bei pir­maus metus kur­se stu­di­juo­jan­ti skulp­tū­ros moks­lus Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jo­je.
Pa­sak G. Gri­ciū­tės, da­bar plun­giš­kiai, pra­ei­da­mi pro ša­lį, tu­rės ga­li­my­bę pa­žvelg­ti į akį, fil­muo­tą per du­rų aku­tę. „Man la­bai pa­tin­ka ste­bė­ti ap­lin­ką, tai­gi nu­spren­džiau su­kur­ti dar­bą apie pa­tį ste­bė­ji­mą. Šiuo dar­bu no­rė­jau pa­žvelg­ti į žmo­gaus vi­di­nį pa­sau­lį. Juk akys – mū­sų sie­los veid­ro­dis. Svar­biau­sia – įspū­dis, pa­žvel­gus į dar ne­pa­žin­tą be­dug­nę. Kiek­vie­nas to­je be­dug­nė­je ga­li įžvelg­ti ką nors ki­ta, bet nie­ka­da jos iki ga­lo taip ir ne­pa­žin­ti. Vi­sas kū­ri­nys tie­siog la­bai pa­pras­tas ir vi­siems pri­ei­na­mas“, – apie sa­vo dar­bą pa­sa­ko­jo jau­no­ji me­ni­nin­kė.
To­mas pa­mi­nė­jo ir šio kū­ri­nio spe­ci­fi­ką. Jis sa­kė, kad vi­de­oins­ta­lia­ci­ją vit­ri­no­je bus ga­li­ma ste­bė­ti tam­siu pa­ros me­tu, ir džiau­gė­si, kad bu­vu­si mo­ki­nė, ku­rią dar vi­sai ne­se­niai mo­kė Rie­ta­vo me­no mo­kyk­lo­je, su­ti­ko pir­mo­ji pri­sta­ty­ti ka­vi­nės vi­ri­no­je sa­vo dar­bą. „Ti­kiuo­si į Plun­gę pa­kvies­ti ir dau­giau me­ni­nin­kų, ku­rie no­rės su­pa­žin­din­ti su sa­vo dar­bais. Ga­le­ri­jo­je dar­bus nu­ma­to­ma keis­ti kas dvi sa­vai­tes. Tarp kvie­čia­mų kū­rė­jų – bu­vę plun­giš­kiai An­ta­nas Ger­li­kas, Auš­ra Trak­še­ly­tė bei ki­ti Lie­tu­vos me­ni­nin­kai“, – pa­sa­ko­jo T. Da­ni­le­vi­čius.
Jis mi­nė­jo, kad idė­ja ne­bū­tų įgy­ven­din­ta, jei ne skir­ta Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos sti­pen­di­ja. Pa­sak To­mo, ši veik­la bus vyk­do­ma iki va­sa­rio vi­du­rio. Me­ni­nin­kas taip pat vy­lė­si, jog pro­jek­tas bus tę­sia­mas ir ne­si­baigs su įsi­pa­rei­go­tu lai­ko­tar­piu. „Džiu­gu, kad Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja pa­lai­ko, ne­ap­lei­džia ir ne­pa­lie­ka li­ki­mo va­liai ma­žų mies­te­lių, re­a­guo­ja į pa­ra­šy­tus pro­jek­tus ir tei­kia fi­nan­sa­vi­mą“, – džiau­gė­si Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pa­lai­ky­mu T. Da­ni­le­vi­čius.
„Lin­ki­me, kad kuo dau­giau mies­tie­čių ir ra­jo­no gy­ven­to­jų do­mė­tų­si me­nu, kad tarp me­ni­nin­kų įsi­vy­rau­tų ben­drys­tė, o jie sa­vo su­kur­tais kū­ri­niais pra­tur­tin­tų mū­sų kas­die­ny­bę“, – lin­kė­jo T. Da­ni­le­vi­čius kar­tu su kū­ri­nio „Ieš­kant juo­do­sios be­dug­nės“ au­to­re G. Gri­ciū­te.
Pa­sak me­ni­nin­ko, ne­tru­kus feis­bu­ke bus sukur­ta nau­ja pa­sky­ra, skir­ta „Vie­no kū­ri­nio ga­le­ri­jai“, ku­rio­je bus pa­tei­kia­mi eks­po­nuo­ja­mų kū­ri­nių ap­ra­šy­mai ar­ba jų au­to­rių ko­men­ta­rai.

Edi­ta LUKIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai