Sekmadienis, 2020 m. rugpjūčio 09 d.

In­tri­ga: kas bus nau­ja­sis me­ras?

Be­veik nie­kas prieš rin­ki­mus ne­abe­jo­jo, kad me­ro rin­ki­muo­se vie­nas re­a­liau­sių kan­di­da­tų bus da­bar­ti­nis me­ras, Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Aud­rius Kli­šo­nis, ir kad me­rui iš­rink­ti rei­kės an­tro tu­ro. O štai kas bus ant­ras pre­ten­den­tas, šio­kia to­kia in­tri­ga bu­vo: ar po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“, ar Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų (TS-LKD) at­sto­vas. Tau­ta, kaip ir pra­ėju­siuo­se rin­ki­muo­se, į an­trą tu­rą pa­siun­tė li­be­ra­lą ir kon­ser­va­to­rių.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai ga­lė­jo rink­ti me­rą Iš 7 pre­ten­den­tų: Al­bi­no Tam­ke­vi­čiaus, Arū­no Al­šaus­kio, Ta­do Šet­kaus­kio, Ma­nto Čes­naus­ko, Vi­dos Bon­daus­kie­nė, As­tos Bei­er­le Ei­gir­die­nės ir Aud­riaus Kli­šo­nio. į an­trą tu­rą ke­liau­ja abu pas­ta­rie­ji.
Da­bar­ti­nis me­ras A. Kli­šo­nis iš 12 963 ga­lio­jan­čių bal­sa­vi­mo biu­le­te­nių ga­vo 5127 bal­sus (38,60 proc.), A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė – 3147 (23,69 proc.).
Tre­čio­je vie­to­je su 2036 bal­sais (15,33 proc.) li­ko po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ at­sto­vė Vi­da Bon­daus­kie­nė, ket­vir­to­je – Man­tas Čes­naus­kas (1283 bal­sai, 9,66 proc.), penk­to­je – Ta­das Šet­kaus­kis (514 bal­sų, 3,87 proc.), šeš­to­je – Arū­nas Al­šaus­kis (461 bal­sas, 3,47 proc.), sep­tin­to­je – Al­bi­nas Tam­ke­vi­čius (395 bal­sai, 2,97 proc.).
Nors da­bar­ti­nis me­ras ir ga­vo dau­giau­siai bal­sų, ant­ra­ja­me tu­re jam nie­kas ne­ga­ran­tuo­ja leng­vos ko­vos. Ti­kė­ti­na, kad sa­vo po­zi­ci­jas su­vie­nys TS-LKD ir „Vie­nin­ga Plun­gė“, ku­rie agi­tuos už A. Bei­er­le Ei­gir­die­nę.
Jei kon­ser­va­to­rių at­sto­vei pa­vyks tap­ti me­re, nau­jo­ji val­dan­čio­ji dau­gu­ma tu­rės ab­so­liu­čią val­džią ra­jo­no Ta­ry­bo­je ir ga­lės da­lin­tis me­ro, vi­ce­me­ro, me­ro pa­ta­rė­jų, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ir pa­va­duo­to­jo pos­tus.

Komentarai
Kiti straipsniai