Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

An­tro tu­ro ne­pri­reiks – me­ru vėl ta­po A. Čer­nec­kis

Sek­ma­die­nį Lie­tu­vos žmo­nės rin­ko val­džią. Mū­sų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai rin­ko­si iš tri­jų kan­di­da­tų į me­rus – An­ta­no Čer­nec­kio (Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis), Al­fre­do Moc­kaus (Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja) ir Van­dos Del­tu­vie­nės (Dar­bo par­ti­ja). Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je an­tro tu­ro ne­pri­reiks, nes ga­na triuš­ki­nan­čiu re­zul­ta­tu me­ru ir vėl ta­po A. Čer­nec­kis.

Su­su­ma­vus iš 8 rin­ki­mi­nių apy­lin­kių gau­tus duo­me­nis, pa­aiš­kė­jo, kad A. Čer­nec­kis su­rin­ko 63,09 proc. bal­sų. Dau­gė­duo­se už jį bal­sa­vo 65,45 proc. rin­kė­jų, La­bar­džiuo­se – 64,23 proc., Me­din­gė­nuo­se – 81,05 proc., Pe­lai­čiuo­se – 76,90 proc., Rie­ta­ve – 55,23 proc., Saus­lau­ky­je – 63,20 proc., Tve­ruo­se – 64,57 proc., Gim­na­zi­jos rin­ki­mi­nė­je apy­lin­kė­je – 60,42 proc.
Ant­ro­je vie­to­je, su­rin­kęs 33,80 proc. rin­kė­jų bal­sų, li­ko A. Moc­kus. Dau­gė­duo­se už so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vą bal­sa­vo 26,06 proc. rin­kė­jų, La­babr­džiuo­se – 32,52 proc., Me­din­gė­nuo­se – 15,79 proc., Pe­lai­čiuo­se – 21,45 proc., Rie­ta­ve – 41,28 proc., Saus­lau­ky­je – 34,63 proc., Tve­ruo­se – 32,16 proc., Gim­na­zi­jos rin­ki­mi­nė­je apy­lin­kė­je – 38,39 proc.
Ma­žiau­siai pa­lai­ky­mo su­lau­kė V. Del­tu­vie­nė, su­rin­ku­si 2,8 proc. rin­kė­jų bal­sų. Di­džiau­sią pa­lai­ky­mą jai sky­rė Dau­gė­dų se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai – 8,48 proc. Ren­kant me­rą, ne­ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių pa­si­tai­kė 31, ar­ba 0,89 proc.

Re­zul­ta­tai dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je

Dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je, bal­suo­jant už par­ti­jas, bu­vo rei­tin­guo­ja­mi ir jo­se esan­tys na­riai, ku­rie tu­rė­tų pa­tek­ti į sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bą. Iš vi­so buvo ski­ria­ma 16 man­da­tų. 8 man­da­tus, su­rin­kęs 45,03 proc. bal­sų (1560 rin­kė­jų), ga­vo li­be­ra­lų są­jū­dis. Į sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bą iš li­be­ra­lų par­ti­jos de­le­guo­ti šie na­riai – Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas, Al­bi­nas Bru­žins­kis, A. Čer­nec­kis (me­ras), Vy­tau­tas Di­čiū­nas, Eg­lė Fa­bi­jo­na­vi­čie­nė, Sau­lius Jo­nu­šas, Al­bi­nas Mas­laus­kas, Jo­nas Re­ka­šius, Vir­gi­li­jus Ruš­kys.
Ant­ro­je vie­to­je, su­rin­kę 26,41 proc. bal­sų (915 rin­kė­jų) ir gau­sian­tys 4 man­da­tus, li­ko so­cial­de­mok­ra­tai. Į Ta­ry­bą de­le­guo­ti Vy­tau­tas Bla­žai­tis, Vik­to­ras Kra­ji­nas, Al­gi­man­tas Mic­kus ir A. Moc­kus.
Tre­čio­je vie­to­je su 3 man­da­tais ir 18,56 proc. (643) bal­sų li­ko Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­ja. Ta­ry­bos su­dė­tį pa­pil­dys Vi­li­ja Raz­mie­nė, Po­vi­las Ba­ta­vi­čius ir Juo­zas Bars­tei­ga.
Dar­bo par­ti­jai at­sto­vaus jos na­rys Au­gus­tas Šli­mas. Už šią par­ti­ją bal­sus ati­da­vė 6,44 proc. (223) rin­kė­jų. Šiuo­se rin­ki­muo­se ne­ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių šiek tiek dau­giau – 123, ar­ba 3,55 proc.

Ak­ty­vu­mas

Rin­ki­muo­se balsus atidavė kiek dau­giau nei pu­sė sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų – 50,47 proc. ar­ba 6 853 rin­kė­jai. Iš anks­to bal­sa­vo 10,59 proc. Žvel­giant į va­lan­das, kaip įpras­ta, di­džiau­sio ak­ty­vu­mo su­lauk­ta po­piet – nuo 15 val. iki bal­sa­vi­mo pa­bai­gos. Dau­gė­duo­se sa­vo bal­sus ati­da­vė 50,92 proc. rin­kė­jų, La­bar­džiuo­se – 46,82 proc., Me­din­gė­nuo­se – 47,03 proc., Pe­lai­čiuo­se – 48,56 proc., Rie­ta­ve – 54,67 proc., Saus­lau­ky­je – 52,79 proc., Tve­ruo­se – 38,80 proc., Gim­na­zi­jos rin­ki­mi­nė­je apy­lin­kė­je – 54,95 proc. gy­ven­to­jų.

Da­lia BARCYTĖ

Komentarai
Kiti straipsniai