Pirmadienis, 2021 m. spalio 25 d.

Svars­to­ma keis­ti vie­tą ben­druo­me­ni­niams vai­kų glo­bos na­mams

Kaip jau ne kar­tą ra­šy­ta, Plun­gės vai­kų glo­bos na­mų ne­be­liks – da­lis vai­kų jau per­si­kraus­tė į jiems pri­tai­ky­tą bu­tą Vė­jo gat­vė­je, da­lis iš­ėjo ar dar iš­eis pas glo­bė­jus, o da­lis ap­si­gy­vens ben­druo­me­ni­niuo­se vai­kų glo­bos na­muo­se, ku­riuos dar tik pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti. Tam jau bu­vo nu­ma­ty­ta ir Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­tin­ta vie­ta Plun­gė­je, Ra­sy­tės gat­vė­je (ne­to­li Me­din­gė­nų gat­vės), ta­čiau va­sa­rio 21 die­ną po­sė­džia­vęs Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­tas iš­kė­lė siū­ly­mą vie­tą pa­keis­ti ir tuos na­mus li­ki­mo nu­skriaus­tiems vai­kams sta­ty­ti Miš­kų gat­vė­je.

Po to, kai ben­druo­me­ni­niams vai­kų glo­bos na­mams bu­vo pa­rink­tas skly­pas Ra­sy­tės gat­vė­je, da­lis po­li­ti­kų iš­reiš­kė ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, jog ta vie­ta esan­ti per to­li nuo mies­to cen­tro, kad vai­kai bus „nu­kiš­ti“ į už­kam­pį, jiems to­li bus mo­kyk­la, bū­re­liai ir vi­sa ki­ta.
Sa­vi­val­dy­bės ar­chi­tek­tas To­mas Jo­cys po­sė­džiau­to­jams pri­sta­tė dar ke­le­tą va­rian­tų, ku­rie bu­vo at­rink­ti va­do­vau­jan­tis to­kiais svar­biais kri­te­ri­jais, kaip že­mės skly­po plo­tas, ar ten at­lik­ti ka­dast­ri­niai ma­ta­vi­mai, ko­kia in­fra­struk­tū­ra, koks at­stu­mas iki mies­to cen­tro, kiek iki ar­ti­miau­sios mo­ky­mo įstai­gos, kiek iki spor­to aikš­te­lės ir kt.
Nors pa­raiš­ka fi­nan­sa­vi­mui gau­ti jau yra pa­teik­ta su nu­ro­dy­tu ad­re­su Ra­sy­tės gat­vė­je, ta­čiau, grei­tai ap­si­spren­dus, ad­re­są ga­li­ma spė­ti dar pa­keis­ti. To­dėl svars­ty­ti dar ke­li va­rian­tai, iš ku­rių re­a­liau­siais įvar­din­ti šiais ad­re­sais esan­tys lais­vi skly­pai: Miš­kų g. 7, Gan­din­gos g. 11, Sto­ties g. 4, Pa­prū­džio sk. 4.
Pas­ku­ti­niai trys va­rian­tai bu­vo at­mes­ti: tai už­kliu­vo il­gai už­truk­sian­čios skly­pų per­tvar­kos pro­ce­dū­ros, tai per to­li esan­tis cen­tras, tai ki­to­kie ne­pa­to­gu­mai. Ap­si­sto­ta ties Miš­kų g. 7, kur yra 0,2 ha skly­pas. Jį rei­kė­tų sku­biai „pa­im­ti“ vi­suo­me­nės po­rei­kiams ir įtrauk­ti į ne­pri­va­ti­zuo­ja­mų­jų skly­pų są­ra­šą. Ar šiam pa­siū­ly­mui pri­ta­ria, elek­tro­ni­niu bū­du ža­da­ma ap­klaus­ti vi­sus Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai