Antradienis, 2024 m. vasario 27 d.

Me­no mo­kyk­lo­je – kon­cer­ti­nio for­te­pi­jo­no „Edu­ard Sei­ler“ krikš­ty­nos

Va­sa­rio 19-osios pa­va­ka­rę į Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lą su­gu­žė­jo gau­sus bū­rys gar­bių sve­čių. Čia vy­ko nau­jo ben­druo­me­nės „na­rio“ – kon­cer­ti­nio for­te­pi­jo­no „Edu­ard Sei­ler“ – krikš­ty­nos.

Šia pro­ga Me­no mo­kyk­los ben­druo­me­nę svei­ki­no ir sėk­mės lin­kė­jo šven­tė­je da­ly­va­vę Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis bei ki­ti Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai. O nau­ją­jį ben­druo­me­nės „na­rį“ ir šven­tės kal­ti­nin­ką – bal­tą kon­cer­ti­nį for­te­pi­jo­ną – lai­mi­no Plun­gės pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Vy­tau­tas Gedvainis.
Vi­sų pir­miau­sia sve­čius ir sa­vo ko­lek­ty­vą bei mo­ki­nius svei­ki­no M. Ogins­kio me­no mo­kyk­los di­rek­to­rė Ri­ta Ur­nie­žie­nė. Ji sa­kė, kad šią džiu­gią vi­siems die­ną ga­li­ma pa­si­džiaug­ti ne tik bal­tu vo­kiš­ku, net 20 tūkst. eu­rų kai­na­vu­siu kon­cer­ti­niu for­te­pi­jo­nu „Edu­ard Sei­ler“, be­si­pui­kuo­jan­čiu vi­du­ry sa­lės, bet ir mo­kyk­los ug­dy­ti­nių pa­sie­ki­mais.
„2018-ie­ji bu­vo sun­kūs. Į ne­ži­nią va­rė įvai­rios švie­ti­mo re­for­mos, po­ky­čiai. Ta­čiau Me­no mo­kyk­la ak­ty­viai, sėk­min­gai ir pro­duk­ty­viai plė­to­jo sa­vo veik­lą. Da­ly­va­vo įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se, fes­ti­va­liuo­se ne tik Plun­gė­je, bet ir už jos ri­bų. Ug­dy­ti­nių pa­sie­ki­mai taip pat džiu­gi­no. Mo­kyk­lo­je dir­ba nuo­sta­bus ir kom­pe­ten­tin­gas, ku­pi­nas įvai­rių nau­jo­vių, tai­kan­tis nau­jus mo­ky­mo me­to­dus še­šias­de­šim­ties mo­ky­to­jų ko­lek­ty­vas. Pe­da­go­gai sten­gia­si, kad mo­ky­mo­si pro­ce­sas bū­tų kuo ko­ky­biš­kes­nis, įdo­mes­nis kiek­vie­nam, at­ėju­siam čia mo­ky­tis. Taip pat no­riu pa­brėž­ti, kad mo­ki­nių mo­kyk­lo­je ne su­ma­žė­jo, o pa­dau­gė­jo. Per­nai mo­kė­si 547 mo­ki­niai, da­bar – 586“, – džiau­gė­si di­rek­to­rė.
R. Ur­nie­žie­nė pa­si­džiau­gė ir su Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mu sėk­min­gai įgy­ven­din­tu pro­jek­tu „Ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo veik­lų ko­ky­bės ge­ri­ni­mas Plun­gės ra­jo­ne“.
Di­rek­to­rė su­si­rin­ku­sie­siems pa­sa­ko­jo, kad bu­vo pa­keis­tas se­nas mo­kyk­los sto­gas, su­dė­ti plas­ti­ki­niai lan­gai, įsi­gy­tos in­te­rak­ty­vios len­tos, 12 nau­jų kom­piu­te­rių, la­ze­ri­nis spaus­din­tu­vas, pro­jek­to­riai, cho­re­og­ra­fi­jos sky­rius ga­vo pui­kią dan­gą bei bu­vo at­lik­ta dar daug ki­tų ge­rų dar­bų. „Ir svar­biau­sias šven­tės „kal­ti­nin­kas“ – bal­tas kon­cer­ti­nis for­te­pi­jo­nas „Edu­ard Sei­ler“ – įsi­gy­tas įgy­ven­di­nus pro­jek­tą“, – dar kar­tą pa­brė­žė R. Ur­nie­žie­nė ir nuo­šir­džiai dė­ko­jo vi­siems, pri­si­dė­ju­siems prie šių ge­rų dar­bų.
Me­ras A. Kli­šo­nis taip pat svei­ki­no Me­no mo­kyk­los ben­druo­me­nę nuo­sta­bios šven­tės pro­ga ir džiau­gė­si sėk­min­gai įgy­ven­din­tu pro­jek­tu. Me­ras dė­ko­jo Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­jai Ža­ne­tai Pie­pa­lie­nei bei jos pa­va­duo­to­jai Jur­gi­tai Sal­du­kie­nei, ku­rios pui­kiai vis­ką su­pla­na­vo ir iš­spren­dė daug pro­ble­mų. „Aš lai­min­gas, kad ga­liu svei­kin­ti už ge­rai at­lik­tus dar­bus“, – pa­brė­žė A. Kli­šo­nis ir Me­no mo­kyk­los di­rek­to­rei įtei­kė bal­tų ro­žių puokš­tę, la­bai tin­kan­čią prie bal­to­jo for­te­pi­jo­no, bei ša­ko­tį.
Ko­kios krikš­ty­nos be ku­ni­go pa­lai­mi­ni­mo. Šven­tė­je da­ly­va­vęs Plun­gės pa­ra­pi­jos kle­bo­nas V. Gedvainis lai­mi­no nau­ją­jį for­te­pi­jo­ną, at­ne­šian­tį vi­siems daug džiaugs­mo, gė­rio ir pa­lai­mos. Jis pa­brė­žė, kad Plun­gei tai – svar­bus įvy­kis. „Kiek­vie­no mu­zi­ko sva­jo­nė – pri­si­lies­ti prie šios gy­vas­ties. Nuo­sta­bu, kad Plun­gės vai­kai tai tu­rės! Šis for­te­pi­jo­nas – vi­sų in­stru­men­tų ka­ra­lius. Per jį, per jo mu­zi­ką prie mū­sų pri­si­lie­čia Die­vas. At­ėju­sie­ji čia ir iš­gir­dę šio mu­zi­kos in­stru­men­tų ka­ra­liaus gar­sus, ga­lės su­lo­py­ti sa­vo šir­dis, pri­si­pil­džiu­sias pyk­čio, ne­apy­kan­tos“, – kal­bė­jo kle­bo­nas ir kvie­tė su­si­rin­ku­sius mal­dai.
Po krikš­ty­nų ce­re­mo­ni­jos me­ras A. Kli­šo­nis ir Me­no mo­kyk­los auk­lė­ti­nis Hen­ri­kas bu­vo pa­kvies­ti per­kirp­ti sim­bo­li­nę for­te­pi­jo­no įsto­ji­mo į ben­druo­me­nę juos­te­lę.
Nuo­sta­bią šven­tę vai­ni­ka­vo M. Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ki­nių kon­cer­tas. Nau­jo­jo for­te­pi­jo­no gar­sai ma­lo­ni­no su­si­rin­ku­sių­jų au­sis.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Meras A. Klišonis kartu su Meno mokyklos mokiniu Henriku perkirpo simbolinę juostelę.

Komentarai
Kiti straipsniai