Antradienis, 2021 m. lapkričio 30 d.

Dul­kė­tu­mo ma­ži­ni­mo pro­gra­mos pir­mo­je ei­lė­je – No­tės ir Blen­džia­vos gat­vės

Va­sa­rio 21 die­ną po­sė­džia­vęs Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­tas kal­bė­jo apie gat­vių re­mon­tą iš dvie­jų šal­ti­nių: iš Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos (KPPP) re­zer­vo pa­gal nau­ją lė­šų nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šą ir iš nu­ma­to­mos nau­jos Dul­kė­tu­mo ma­ži­ni­mo pro­gra­mos. Ap­tar­ta, ko­kios gat­vės ar pro­ble­mi­nės vie­tos, ga­vus pi­ni­gų, tu­rė­tų bū­ti tvar­ko­mos pir­miau­sia.

Klau­si­mą pri­sta­tęs Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jas Mar­ty­nas Čiu­že­lis pri­mi­nė, jog pa­grin­di­nės Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos lė­šos gat­vių ir ke­lių re­mon­tui bus pa­skirs­ty­tos pa­gal pri­ori­te­ti­nį są­ra­šą, o šiuo at­ve­ju ap­ta­ria­ma, kam pla­nuo­ja­ma pa­nau­do­ti KPPP re­zer­vo lė­šas ir nau­jai at­si­ra­du­sios Dul­kė­tu­mo ma­ži­ni­mo pro­gra­mos pi­ni­gus. Tie­sa, tiks­lios su­mos nei vie­nu, nei ki­tu at­ve­ju dar nė­ra ži­no­mos. Kaip sa­kė M. Čiu­že­lis, pi­ni­gai bus skirs­to­mi at­si­žvel­giant ne vien į gau­tų pra­šy­mų kie­kį, bet ir į gy­ven­to­jų skai­čių bei ke­lių il­gį.
Nau­ja­me KPPP tvar­kos ap­ra­še pa­gal nu­ma­ty­tus re­zer­vo pa­skirs­ty­mo prin­ci­pus Sa­vi­val­dy­bė ga­li su­da­ry­ti tei­kia­mų ob­jek­tų są­ra­šą. Tai­gi, pa­gal tris prin­ci­pus ir bu­vo at­rink­tos kan­di­da­tės, t. y. pro­ble­miš­kiau­sios gat­vės ar vie­tos, ku­rios bū­tų tvar­ko­mos iš KPPP re­zer­vo.
Pa­gal punk­tą, nu­ro­dan­tį ga­li­mą ava­ri­jų grės­mę ar eks­tre­ma­lių įvy­kių pa­da­ri­nius, iš­skir­ti du ob­jek­tai: Su­ki­lė­lių gat­vė­je esan­ti at­ra­mi­nė sie­nu­tė ir Sto­nai­čių kai­mo pra­lai­da. Tie­sa, pir­mu at­ve­ju dar ne­tu­ri­ma ava­ri­nio eks­per­ti­zės ak­to, o tai reiš­kia, kad įro­dy­mo ava­ri­nei grės­mei lik­vi­duo­ti nė­ra. An­tru at­ve­ju si­tu­a­ci­ja bu­vo ver­tin­ta prieš dve­jus me­tus. Ten šlai­tas iš da­lies iš­plau­tas, pra­lai­da yra iš­ties blo­gos, bet dar ne ava­ri­nės būk­lės.
Be­je, abiem at­ve­jais jau pa­reng­ti ir tech­ni­niai pro­jek­tai.
Pa­gal punk­tą, nu­ro­dan­tį, kad yra ga­li­my­bė tvar­ky­ti ke­lius, ve­dan­čius į te­ri­to­ri­jas, kur ku­ria­mos dar­bo vie­tos, iš­skir­ti še­ši ob­jek­tai: Sa­lan­tų ir Saus­dra­vo gat­vės Plun­gė­je, Pu­šies gat­vė Var­ka­liuo­se, Pra­mo­nės gat­vė Ša­tei­kiuo­se, Ža­lio­ji gat­vė Pla­te­liuo­se ir Mos­tai­čių gat­vė Kum­žai­čių kai­me.
Pa­gal punk­tą, nu­ro­dan­tį, jog prie so­dų te­ri­to­ri­jo­se esan­čių gat­vių tvar­ky­mo pa­reiš­kė­jai pri­si­de­da 30 proc. sa­vo lė­šų, nu­ma­ty­ti trys ob­jek­tai: Pa­miš­kės ir Li­no gat­vės Alks­nė­nų kai­me bei Ma­lū­no gat­vė Prū­sa­lių kai­me.
Po­sė­džiau­to­jai svars­tė, jog Sto­nai­čių pra­lai­da ir Su­ki­lė­lių gat­vės sie­nu­tė tu­rė­tų bū­ti įra­šy­tos są­ra­še pir­mo­sios, ku­rias rei­kė­tų tvar­ky­ti ga­vus KPPP re­zer­vo lė­šų.
Kal­bant apie nau­ją Dul­kė­tu­mo ma­ži­ni­mo pro­gra­mą, už­si­min­ta, jog pa­gal šią pro­gra­mą vi­soms ša­lies sa­vi­val­dy­bėms nu­ma­ty­ta pa­skirs­ty­ti apie 10 mi­li­jo­nų eu­rų. Kiek teks Plun­gei – tiks­liai ne­ži­nia, bet mak­si­ma­li su­ma ga­lin­ti bū­ti apie 200 tūkst. eu­rų (čia jau su Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mu). Už to­kią su­mą bus ga­li­ma su­tvar­ky­ti 4–4,5 km žvyr­ke­lių.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja į Dul­kė­tu­mo ma­ži­ni­mo pro­gra­mą pa­siū­lė įtrauk­ti šiuos ob­jek­tus: No­tės ir Blen­džia­vos gat­ves, taip pat Vin­gio gat­vės skers­gat­vį Bab­run­go se­niū­ni­jo­je ir P. Ple­cha­vi­čiaus gat­vės da­lį (ar­čiau Nau­so­džio se­niū­ni­jos ri­bos).
Kaip mi­nė­ta, dar­bų bus ga­li­ma pa­da­ry­ti tiek, kiek bus gau­ta pi­ni­gų. Ko­mi­te­to na­riai svars­tė, kad No­tės ir Blen­džia­vos gat­vės tu­ri bū­ti pir­mo­je vie­to­je, o jei dar iš­eis – pri­dė­ti Vin­gio gat­vės skers­gat­vį.

 

Li­na MOTUŽIENĖ

 

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai