Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Sva­jo­nių dar­bas Plun­gė­je: už va­lan­dą mo­ka 500 Eur!

Sva­jo­nių dar­bo ieš­ko­ti už­jū­ry­je ne­ap­si­mo­ka, nes jis yra čia pat, Lie­tu­vo­je. Ir ne bet kur, o mū­sų pa­no­sė­je – Plun­gė­je! Ar jus ten­kin­tų 500 eu­rų at­ly­gi­ni­mas už… vie­ną dar­bo va­lan­dą? Tie­sa, į šį dar­bą ne­ga­li bet kas pre­ten­duo­ti, nes vie­ta jau už­im­ta. Ir se­no­kai.
No­ri­te su­ži­no­ti, kas tas ge­ra­da­rys, ku­ris mo­kė­jo 500 Eur už va­lan­dą? Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja.

„Di­die­ji ko­vo­to­jai su ko­rup­ci­ja“ Plun­gė­je – po­li­ti­nis da­ri­nys „Vie­nin­ga Plun­gė“ bei kon­ser­va­to­riai, mėgs­ta gir­tis tau­pan­tys Sa­vi­val­dy­bės lė­šas.
Dar pra­ėju­siais me­tais jie gar­siai rė­kė, kiek „daug lė­šų“ Sa­vi­val­dy­bė ski­ria „Plun­gės ži­nioms“ už vie­ši­ni­mą. Įžvelg­ta net ko­rup­ci­ja, šauk­ta, kad tam įta­kos ga­li tu­rė­ti net me­ro žmo­na, ku­ri yra da­li­nė įmo­nės ak­ci­nin­kė. Ne­svar­bu, kad „Plun­gės ži­nios“ vie­ši­ni­mo kon­kur­są lai­mė­jo jį pa­skel­bus cen­tri­nė­je Vie­šų­jų pir­ki­mo sis­te­mo­je ir kad jo­kio pa­žei­di­mo ar in­te­re­sų kon­flik­to nie­kas ne­nu­sta­tė. Ta­čiau svar­bu bu­vo pa­ro­dy­ti, ko­kie jie tau­puo­liai bei „ko­vo­to­jai su ko­rup­ci­ja“.
Ta­čiau nė vie­nam tam „ko­vo­to­jui su ko­rup­ci­ja“ ne­už­kliu­vo, kiek Sa­vi­val­dy­bė ski­ria lė­šų jų pa­čių žmo­gui: VšĮ „Tel­šių kraš­to te­le­vi­zi­ja“ ir jos va­do­vui Al­gir­dui Šim­ke­vi­čiui, ku­ris yra ne tik „Vie­nin­gos Plun­gės“ na­rys, bet ir ke­lin­tą kar­tą kan­di­da­tuo­ja į Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą.
Be­je, vi­sai ne­se­niai per ra­jo­no spau­dą nu­vil­ni­jo in­for­ma­ci­ją apie, sa­ky­tu­me, įžū­lų jo ben­dra­par­tie­čių sie­kį at­ski­ra ei­lu­te Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te skir­ti 20 tūkst. eu­rų krep­ši­nio klu­bui „Plungės olim­piečiai“, ku­rio va­do­vas yra tas pats A. Šim­ke­vi­čius, o dar ki­ti du „Olim­po“ da­li­nin­kai – Min­dau­gas Po­cius, Ri­mas Du­žins­kas – taip pat pri­klau­so tai pa­čiai „Vie­nin­gai Plun­gei“. Na ir kas, kad, kaip sa­ko Plun­gės me­ras, to­kiu bū­du tek­tų nu­riek­ti 30 proc. lė­šų nuo vi­sų ki­tų spor­to ša­kų? Už­tat tu­rė­tu­me vien pa­va­di­ni­mu gar­sią krep­ši­nio ko­man­dą!
Šio­je si­tu­a­ci­jo­je nei kon­ser­va­to­riai, nei vie­nin­gie­ji ko­rup­ci­jos ir in­te­re­sų kon­flik­to ne­ma­to. Jos juk ir nė­ra…

Sva­jo­nių dar­bas…

Tai­gi, kas tas lai­min­ga­sis, ku­riam už vie­ną dar­bo va­lan­dą bu­vo mo­ka­ma 500 Eur? Pa­si­ro­do, kad tai VšĮ „Tel­šių kraš­to te­le­vi­zi­ja“!
„Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­rius va­sa­rio 20 die­ną pa­skel­bė at­lik­to ty­ri­mo, kiek ko­kia Sa­vi­val­dy­bė sky­rė lė­šų vie­ši­ni­mui, re­zul­ta­tus.
Plun­gės „ko­vo­to­jai su ko­rup­ci­ja“ skel­bę, kad Sa­vi­val­dy­bė „Plun­gės ži­nioms“ už vie­ši­ni­mą sei­kė­ja di­de­lius pi­ni­gus, tu­rė­tų ar­ba lie­žu­vį nu­si­kąs­ti ar­ba bent raus­ti iš gė­dos: „Vie­nin­gos Plun­gės“ na­riui ir kan­di­da­tui į Ta­ry­bą per tre­jus me­tus (2015–2018 m.) Sa­vi­val­dy­bė su­mo­kė­jo 44 073,02 eu­rus, kai „Plun­gės ži­nioms“ – 34 803,25 Eur. Kas mė­ne­sį A. Šim­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­ma Všį iš Sa­vi­val­dy­bės gau­da­vo vi­du­ti­niš­kai po 1224,25 Eur. Už ką to­kia sta­bi­li su­ma kas mė­ne­sį?
Pa­kal­bin­tas bu­vęs Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis sa­kė, jog se­niai no­rė­jęs nu­trauk­ti fi­nan­sa­vi­mą, nes „per bran­gu bu­vę už dvie­jų va­lan­dų ko­mi­te­tų po­sė­džių pa­fil­ma­vi­mą mo­kė­ti per 1000 Eur“.
Plun­gės ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ant­ri­no bu­vu­siam di­rek­to­riui teig­da­mas, kad mo­ka­ma su­ma la­bai di­de­lė, o fil­muo­ti per mė­ne­sį te­rei­kė­jo 2–2,5 val. „At­ro­do, kad Sa­vi­val­dy­bė iš­lai­kė VšĮ „Tel­šių kraš­to te­le­vi­zi­ja“ ir jos va­do­vą „Vie­nin­ga Plun­gė“ at­sto­vą A. Šim­ke­vi­čių“, – sa­kė me­ras ir pri­dū­rė, jog dar reikė­tų aiš­kin­tis, ar už tą su­mą ne­bu­vo pa­pil­do­mai ne­mo­ka­mai da­ro­mi re­por­ta­žai apie vie­ną po­li­ti­nį ju­dė­ji­mą. „So­cia­li­niuo­se tin­kluo­se ne­trūks­ta A. Šim­ke­vi­čiaus fil­muo­tų re­por­ta­žų apie „Vie­nin­gą Plun­gę“, jos na­rius. Gal tai tam tik­ra at­ly­gi­ni­mo for­ma?“ – klau­sė me­ras.

Kas ir ką už­sa­ki­nė­jo fil­muo­ti?

„Plun­gės ži­nios“ pa­pra­šė A. Šim­ke­vi­čiaus ben­dra­par­tie­čio, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Gin­ta­ro Ba­gu­žio at­sa­ky­ti, kas ir ka­da bei ką už­sa­ki­nė­jo VšĮ „Tel­šių kraš­to te­le­vi­zi­ja“ nuo 2018 m. lie­pos iki 2019 m. va­sa­rio mėn. ir kiek už tai bu­vo su­mo­kė­ta.
Di­rek­to­riaus at­siųs­ta­me at­sa­ky­me tei­gia­ma, kad 2018 m. lie­pos-rug­pjū­čio mė­ne­siais pa­slau­gas ga­lė­jo už­sa­ki­nė­ti me­ro pa­ta­rė­jai a.a. Gin­tas Vait­ke­vi­čius ir Man­tas Čes­naus­kas, o kiek­vie­ną mė­ne­sį bu­vo fil­muo­ta po 165 min. Už tai mo­kė­ta kas mė­ne­sį sta­bi­liai po 1072,12 Eur. Ką fil­ma­vo? Sa­vi­val­dy­bė­je vei­kian­čių ko­mi­si­jų, ko­mi­te­tų po­sė­džius. Įdo­mu tik, pa­vyz­džiui, rug­pjū­ty­je Ta­ry­ba atos­to­ga­vo, tad ne­vy­ko jo­kie ko­mi­te­tų ir ko­mi­si­jų po­sė­džiai, nors… už jų fil­ma­vi­mą, kaip tei­gia­ma di­rek­to­riaus at­sa­ky­me, su­mo­kė­ta. Bet čia nėra jokios korupcijos…
2018 m. rug­sė­jo-spa­lio mė­ne­siais si­tu­a­ci­ja ana­lo­giš­ka. Sta­bi­liai fil­muo­ta po 165 min., už tai su­mo­kė­ta po 1072,12 Eur.
Lap­kri­ty­je už­sa­ky­mo ne­bu­vo, nes pa­si­bai­gė su­tar­tis. 2019 m. lap­kri­čio 27 d. G. Ba­gu­žis su VšĮ „Tel­šių kraš­to te­le­vi­zi­ja“ su­da­rė nau­ją su­tar­tį, tad už gruo­džio mė­ne­sio fil­ma­vi­mus (Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų spau­dos kon­fe­ren­ci­ja) bu­vo su­mo­kė­ta 596,53 Eur. Už 58 mi­nu­tes, ar­ba ne­pil­ną va­lan­dą. Ar­gi tai ne sva­jo­nių dar­bas?!
Sau­sio mė­ne­sį už 11 min. fil­ma­vi­mą at­sei­kė­ta 237,77 Eur. Pa­ly­gi­ni­mui, ga­li­me pa­sa­ky­ti, kad pa­gal lai­mė­to kon­kur­so įkai­nį, „Plun­gės ži­nioms“ Sa­vi­val­dy­bė už vi­są pus­la­pį (apie 1000 kv. cm) mo­ka apie 51 Eur…
Re­dak­ci­jos kal­bin­ti me­ro pa­ta­rė­jai re­dak­ci­jai tvir­ti­no, kad jų už­sa­ky­mai bu­vę mi­ni­ma­lūs. Žyd­rū­nas Pu­raus­kis ir Sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Aud­ra Zdra­mie­nė tei­gė, kad yra už­sa­kę fil­muo­ti tik Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, ak­ci­jos „Pra­nešk, kol ne­vė­lu“ pri­sta­ty­mą, Vy­riau­sy­bės pri­ima­mo­jo anon­są bei G. Ba­gu­žio pa­dė­kos ran­go­vams bei tie­kė­jams ren­gi­nu­ką.
Me­ro pa­ta­rė­jas M. Čes­naus­kas tvir­ti­no, kad ne­la­bai ką už­sa­ki­nė­jo, nors G. Vait­ke­vi­čius tuo me­tu sir­go ir vie­toj jo jis bu­vo at­sa­kin­gas už tai.

Dau­giau­sia Sa­vi­val­dy­bių vie­ši­ni­mo lė­šų – UAB „VVARFF“

„Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus at­lik­tas ty­ri­mas pa­ro­dė, kas iš­ties dau­giau­sia ša­ly­je gau­na Sa­vi­val­dy­bių fi­nan­sa­vi­mą už vie­ši­ni­mą. Su­da­ry­ta­me dau­giau­sia Sa­vi­val­dy­bių lė­šų vie­ši­ni­mui skir­ta­me są­ra­še, 18-oje vie­to­je iš 165 yra UAB „VVARFF“, ku­ri iš tri­jų Sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų (Plun­gės, Rie­ta­vo ir Tel­šių) su­si­žė­rė 72 483,20 Eur (Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė su­mo­kė­jo 18 327,28 Eur; Rie­ta­vo – 1 171,65 Eur; Tel­šių – net 52 984,27 Eur).
VšĮ „Tel­šių kraš­to te­le­vi­zi­ja“ – 36 vie­to­je (ji ga­vo 44 615,02 Eur pa­ja­mų, iš jų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė su­mo­kė­jo 44 073,02 Eur, Skuo­do – 542 Eur).
Nuo­lat „ko­vo­to­jų su ko­rup­ci­ja“ links­niuo­ja­mos „Plun­gės ži­nios“ at­si­dū­rė 43 vie­to­je, per tris me­tus ga­vu­si 37 840,11 Eur (Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė su­mo­kė­jo 34 803,25 Eur, Rie­ta­vo – 3 036,86 Eur).

Stul­bi­nan­tys įkai­niai

2018 m. lap­kri­čio 27 d. tarp ben­dra­par­tie­čių – Plun­gės r­ajo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ir VšĮ „Tel­šių kraš­to te­le­vi­zi­ja“ – su­da­ry­to­je su­tar­ty­je nu­sta­ty­ti pa­slau­gų įkai­niai, švel­niai ta­riant, su­kels pa­vy­dą ir ne tik, kiek­vie­nam.
Pa­vyz­džiui, 1 mi­nu­tės fil­ma­vi­mo pa­slau­ga Sa­vi­val­dy­bei kai­nuo­ja 10,29 Eur, su dro­nu – jau 18,15 Eur. Su­mon­tuo­tos me­džia­gos vien tik įkė­li­mas į so­cia­li­nius tin­klus – 24,20 Eur, ren­gi­nio me­tu tie­sio­gi­nė tran­slia­ci­ją į ek­ra­ną – 10,89 Eur už mi­nu­tę. Anon­so, re­kla­mos su­kū­ri­mo mi­nu­tė – 60,50 Eur.
Tie, ku­rie skel­bia­si „nu­ga­lė­ję ko­rup­ci­ją Plun­gė­je“, aiš­ku, čia ne­įžvelgs nei ko­rup­ci­jos, nei Sa­vi­val­dy­bės lė­šų švais­ty­mo, nei pri­va­čių ir vie­šų­jų in­te­re­sų kon­flik­to…

Pet­ras ŽILIUS

Komentarai
Kiti straipsniai