Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Spor­ti­nin­kų ir jų tre­ne­rių pre­mi­joms – 9,6 tūkst. eu­rų

Va­sa­rio 18 die­ną po­sė­džia­vu­si Spor­to ta­ry­ba kal­bė­jo apie spor­ti­nin­kų, ku­rie pa­sie­kė aukš­tų re­zul­ta­tų, pre­mi­ja­vi­mą ir ap­žvel­gė Spor­to plėt­ros pro­gra­mai teik­tas pa­raiš­kas, ku­rių – dau­giau nei pus­šim­tis. Taip pat ap­ta­rė po­rą pra­šy­mų, su­si­ju­sių su Olim­pi­nės die­nos or­ga­ni­za­vi­mu ir Plun­gės SRC vai­ki­nų krep­ši­nio ko­man­dos rė­mi­mu.

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tė Ju­li­ja Čiu­že­lie­nė pri­sta­tė klau­si­mą dėl Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės spor­to at­sto­vų, pa­sie­ku­sių aukš­tų re­zul­ta­tų spor­to sri­ty­je, pi­ni­gi­nių pre­mi­jų sky­ri­mo. Tam tiks­lui iš Spor­to plėt­ros pro­gra­mos (SPP), ku­riai šie­met iš biu­dže­to bu­vo skir­ti 65 tūkst. eu­rų, iš­im­ti 9 600 eu­rų.
Pre­mi­jos pa­skirs­ty­tos va­do­vau­jan­tis Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu, pri­im­tu 2017 m. gruo­džio 21 d., t. y. anks­čiau nu­sta­ty­tu ir pa­tvir­tin­tu ska­ti­ni­mo tvar­kos ap­ra­šu. Kaip pa­ste­bė­jo J. Čiu­že­lie­nė, gal­būt šią tvar­ką jau rei­kė­tų keis­ti, mat va­do­vau­jan­tis tuo ap­ra­šu, į pre­mi­juo­ja­mų­jų są­ra­šą vai­kai ne­pa­ten­ka. Dėl to ne­pa­si­ten­ki­ni­mų gir­di­ma ir iš tė­vų, ir iš tre­ne­rių. Taip pat abe­jo­ja­ma, ar ne­rei­kė­tų ska­tin­ti plun­giš­kių, ku­rie at­sto­vau­ja ki­tų mies­tų klu­bams. Dar ke­lios pa­raiš­kos dėl siū­ly­mo skir­ti pre­mi­jas at­mes­tos dėl to, jog spor­ti­nin­kas pa­sie­kė že­mes­nę vie­tą (ne pir­mą, an­trą ar tre­čią).
Kiek pa­dis­ku­ta­vę, po­sė­džiau­to­jai nu­ta­rė šie­met pri­tar­ti pa­skirs­ty­toms pre­mi­joms pa­gal te­be­ga­lio­jan­čią tvar­ką. Mi­nė­ta su­ma iš­da­lin­ta dau­giau nei 30-iai as­me­nų, dau­giau­sia – spor­ti­nin­kams, taip pat ke­liems tre­ne­riams. Pre­mi­jų dy­dis – nuo 100 eu­rų iki 850 eu­rų. Dau­giau­siai – po 100, 150, 200 ar 300 eu­rų. Įsa­ky­mą dėl lė­šų skirs­ty­mo dar tu­rės pa­si­ra­šy­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis.
An­tru klau­si­mu kal­bė­ta apie 2019 m. Spor­to plėt­ros pro­gra­mai pa­teik­tas pa­raiš­kas, ku­rių gau­ta 56-ios. Kaip mi­nė­ta, iš SPP pro­gra­mai skir­tų lė­šų da­lis bu­vo pa­im­ta pre­mi­joms, da­lis pa­lik­ta spor­ti­nin­kų pa­ger­bi­mo šven­tės or­ga­ni­za­vi­mui ir pro­gra­mai „Jau­no­sios vil­tys“, taip pat 2600 eu­rų (5 proc.) bus pa­lik­ta re­zer­ve, tad li­ko pa­skirs­ty­ti ly­giai 50 tūkst. eu­rų.
Ma­si­niams spor­to ren­gi­niams fi­nan­suo­ti nu­ma­to­ma pa­skirs­ty­ti 18 400 eu­rų, o li­ku­si da­lis – 31 600 eu­rų – ra­jo­no rep­re­zen­ta­vi­mui Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je (da­ly­va­vi­mui var­žy­bo­se ir čem­pio­na­tuo­se). Žiū­rint pa­gal pro­cen­ti­nę iš­raiš­ką at­ski­roms spor­to ša­koms, di­džio­ji da­lis „at­rie­kia­ma“ krep­ši­niui ir fut­bo­lui – po 41 proc. (po 9100 eu­rų).
Po­sė­džiau­to­jai dis­ku­ta­vo, ką da­ry­ti su to­mis pa­raiš­ko­mis, ku­rias pa­tei­kė dvi mo­kyk­los ir du dar­že­liai, pra­šy­da­mi skir­ti ren­gi­niams po ke­lis šim­tus eu­rų. Si­tu­a­ci­ja to­kia, jog pa­gal nu­sta­ty­tą ap­ra­šą pa­raiš­kos ga­li bū­ti fi­nan­suo­ja­mos tik tei­kiant jas iš se­niū­ni­jų, ben­druo­me­nių ir spor­to or­ga­ni­za­ci­jų. Už­si­min­ta, jog mo­kyk­lų ir dar­že­lių pa­raiš­kos ga­lė­tų bū­ti re­mia­mos ne­bent iš re­zer­vo, bet tai bus svars­to­ma vė­liau.
Dar kal­bė­ta, jog VšĮ „Plun­gės fut­bo­las“ po vie­na pa­raiš­ka pa­tei­kė be­rods 14-ika pa­raiš­kų. Po­sė­džiau­to­jai krai­pė gal­vas, jog bū­tų ge­rai ži­no­ti kiek­vie­no ren­gi­nio są­ma­tą, nes iš ben­drai pra­šo­mos su­mos nė­ra aiš­ku, kiek kam rei­kės. Pa­vyz­džiui, su­ži­no­ję, kad vie­no tur­ny­ro ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­jai fut­bo­li­nin­kai ža­da iš­leis­ti 800 eu­rų, Spor­to ta­ry­bos na­riai bu­vo la­bai nu­ste­bę – jiems at­ro­dė, kad me­da­liams ir tau­rėms tiek yra per daug.
J. Čiu­že­lie­nė už­si­mi­nė, jog kiek pa­vė­luo­tai gau­tos Plun­gės Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (SRC) pa­raiš­kos. Vie­na jų – dėl Olim­pi­nės die­nos or­ga­ni­za­vi­mo. Per­nai ge­gu­žę or­ga­ni­zuo­tas toks ren­gi­nys la­bai pa­si­tei­si­no, bu­vo pa­kvies­tas olim­pie­tis Vir­gi­li­jus Alek­na, vy­ko įvai­rūs spor­ti­niai už­si­ė­mi­mai, tad to­kią šven­tę sie­kia­ma suor­ga­ni­zuo­ti ir šie­met. Tam rei­kia tūks­tan­čio eu­rų. Nu­tar­ta, kad Plun­gė­je Olim­pi­nės die­nos rei­kia, tad su­ma bus pa­im­ta iš va­di­na­mo­sios ren­gi­nių ei­lu­tės.
Ki­tas pra­šy­mas – dėl pa­ra­mos sky­ri­mo ne­se­niai at­si­ra­du­siai Plun­gės SRC vai­ki­nų krep­ši­nio ko­man­dai, žai­džian­čiai RKL ant­ra­me di­vi­zio­ne, su­kė­lė dau­giau dis­ku­si­jų. Kaip mi­nė­ta, krep­ši­niui nu­ma­ty­ta 9100 eu­rų. Ko­man­dai, da­ly­vau­jan­čiai aukš­tes­nė­je ly­go­je (VšĮ „Plun­gės olim­pie­čiai“) pla­nuo­ta skir­ti 80 proc. (7300 eu­rų), o ko­man­dai, da­ly­vau­jan­čiai že­mes­nė­je ly­go­je (spor­to klu­bas „Ma­ka­bi“) – 20 proc. (1800 eu­rų). Da­bar at­si­ra­do tre­čia pa­raiš­ka – dėl Plun­gės SRC krep­ši­nio ko­man­dos rė­mi­mo. Kiek jiems skir­ti ir iš kur nuim­ti?
Pa­dis­ku­ta­vus su­tar­ta, jog „Ma­ka­bi“ klu­bui ga­li­ma skir­ti pi­ni­gų ir iš ren­gi­nių pro­gra­mos ei­lu­tės, tad kaž­kiek bus ga­li­ma pa­rem­ti Plun­gės SRC vai­ki­nų krep­ši­nio ko­man­dą. Prašymo rašte buvo nurodyta 2500 eurų suma, bet tiek, žinoma, komandai nebus skirta. A. Viršilas prašė nors 1500 eurų startiniam mokesčiui. Taip pat už­si­min­ta, jog reg­bio klu­bas per­nai kaip ir ne­vyk­dė veik­los, tad ar be­skir­ti jiems pla­nuo­tą su­mą (1700 eu­rų) – abe­jo­ja­ma.
Plun­gės SRC di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las sa­kė no­rin­tis pa­aiš­kin­ti, kaip nu­ti­ko, kad at­si­ra­do dar vie­na krep­ši­nio ko­man­da. Mi­nė­jo, jog tai yra tre­ne­rio V. La­pio vai­ki­nai, jog ši ko­man­da žai­dė aukš­čiau­sio ly­gio moks­lei­vių krep­ši­nio ly­go­je, ta­čiau su­sil­pnė­jo, nes ke­li per­spek­ty­vūs krep­ši­nin­kai iš­vy­ko į ki­tus mies­tus. To­dėl bu­vo nu­si­leis­ta iki B ly­gos, per­ei­ta į RKL – tie­siog tam, kad vai­ki­nai gau­tų pa­loš­ti. Da­bar žai­džia prieš vy­rus, jiems sun­kiai se­ka­si, vis pra­lai­mi, bet ki­tą se­zo­ną ti­ki­ma­si per­si­lau­ži­mo ir ge­res­nių re­zul­ta­tų. O su „Olim­pu“, pa­sak A. Vir­ši­lo, – la­bai su­dė­tin­ga si­tu­a­ci­ja, jie pa­tys (va­do­vai) ne­be­ži­no ir ne­pa­sa­ko, ar iš­liks ta ko­man­da. Tie­sa, po­sė­dy­je da­ly­va­vęs Al­gir­das Šim­ke­vi­čius (klu­bo „Plun­gės olim­pie­čiai“ di­rek­to­rius) pyk­te­lė­jo ant A. Vir­ši­lo, sa­ky­da­mas, kad šis tei­sy­bės ma­žai te­pa­sa­kė…

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Klubo „Plungės olimpiečiai“ direktorius A. Šimkevičius.

Komentarai
Kiti straipsniai