Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Pen­si­nin­kui už na­mi­nu­kės va­ry­mą – di­des­nė nei 3 tūks­tan­čių eu­rų bau­da

Bab­run­go se­niū­ni­jos Pa­uoš­nių kai­me vie­nos so­dy­bos ūki­nia­me pa­sta­te gais­ras plyks­te­lė­jo šių me­tų sau­sio 23-osios ry­tą. Ten ug­nia­ge­siai ra­do ne tik nu­de­gu­sį pa­sta­tą, bet ir šį tą dau­giau – bu­vo ir bra­vo­rė­lis, ir dau­giau nei šim­tas lit­rų pik­to­sios. To­dėl už na­mi­nės deg­ti­nės ga­my­bą (Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 201 str. 2 d.) į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­do ten pat gy­ve­nan­tis Jus­ti­nas Ig­nas Liau­dons­kis (gim. 1948 m.). Pra­ėju­sią sa­vai­tę pen­si­nin­kui bu­vo pa­skelb­tas nuosp­ren­dis.

Apie šį įvy­kį ra­šė­me straips­ny­je „Su­de­gu­sia­me ūki­nia­me pa­sta­te ras­tas fab­ri­kė­lis ir ne­ma­žai na­mi­nu­kės“.
Sau­sio 23-osios ry­tą, ne­tru­kus po pu­sės aš­tuo­nių, Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba ga­vo pra­ne­ši­mą, jog Bab­run­go se­niū­ni­jos Pa­uoš­nių kai­me, Ma­žei­kių Plen­to gat­vė­je, kaž­kas de­ga – apie tai pa­skam­bi­nę in­for­ma­vo pra­va­žiuo­jan­tys au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai.
Pa­aiš­kė­jo, jog at­vi­ra lieps­na de­gė rąs­ti­nis ūki­nis pa­sta­tas, esan­tis už so­dy­bos, ar­čiau Uoš­nos upe­lio. Ge­si­nant gais­rą, pa­sta­te bu­vo ras­tas ir „lai­mi­kis“ – įran­ga na­mi­nei deg­ti­nei ga­min­ti bei per šim­tas lit­rų na­mi­nės deg­ti­nės. Ug­nia­ge­siai įta­rė, jog gais­ras ki­lo na­mi­nu­kės va­ry­mo me­tu, už­si­de­gus tarp rąs­tų ir len­tų su­si­kau­pu­sio­mis dul­kėms.
So­dy­bos sa­vi­nin­kas – uos­ta­mies­ty­je re­gist­ruo­ta už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Nei­la“, ku­ri už­si­i­ma ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu ir pa­tal­pų nu­oma. Nuo­mi­nin­ko tei­sė­mis ten gy­ve­na J. I. Liau­dons­kis. Šis vy­ras ir bu­vo so­dy­bo­je gais­ro me­tu.
Tei­sė­sau­gi­nin­kai iš­si­aiš­ki­no, jog mi­nė­ta­me ūki­nia­me pa­sta­te pen­si­nin­kas va­rė na­mi­nu­kę. Kuo­met bu­vo su­čiup­tas, tu­rė­jo pa­ga­mi­nęs 114 lit­rų deg­ti­nės, ku­rios stip­ru­mas – 52 pro­cen­tai. Svai­ga­lai bu­vo su­pils­ty­ti į pen­kias plast­ma­si­nes tal­pas, ku­rias so­dy­bo­je sau­sio 23-osios ry­tą ra­do po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.
Kal­ti­na­ma­sis nu­ro­dė, jog mi­nė­to­je so­dy­bo­je gy­ve­na apie 10 me­tų. Tei­gė, jog maž­daug prieš sa­vai­tę miš­ke bu­vo ra­dęs įren­gi­nį na­mi­nei deg­ti­nei ga­min­ti ir, su­dė­jęs ant ro­gių, da­li­mis par­si­tem­pė į so­dy­bą. Ūki­nia­me pa­sta­te su­si­mon­ta­vo apa­ra­tą ir ėmė­si dar­bo.
Ti­ki­no, jog na­mi­nu­kę ga­mi­no sa­vo reik­mėms, taip pat – drau­gams pa­vai­šin­ti ar žo­le­lių už­pil­ti­nei pa­si­da­ry­ti. Par­da­vi­nė­ti sa­kė ne­ke­ti­nęs. Bu­vo iš­vi­ręs apie 120 lit­rų deg­ti­nės. Su­pils­tė į pen­kis 25 lit­rų tal­pos in­dus, juos pa­dė­jo lau­ke ša­lia ūki­nio pa­sta­to ir ta­da įkliu­vo pa­rei­gū­nams.
Plun­gės apy­lin­kės teis­mas nu­spren­dė, jog kal­ti­na­mo­jo ver­si­ja na­mi­nu­kę ga­min­ti tik sau ar vais­tams yra ne­įti­ki­nan­ti ir nai­vi, sie­kiant iš­veng­ti griež­tes­nės at­sa­ko­my­bės. Dau­giau nei šim­tas lit­rų stip­rių svai­ga­lų ro­do, jog kal­ti­na­ma­sis tu­rė­jo tiks­lą at­ei­ty­je ją re­a­li­zuo­ti.
Kal­ti­na­ma­sis J. I. Liau­dons­kis anks­čiau ne­teis­tas, ne­ve­dęs, tu­ri 7 kla­sių iš­si­la­vi­ni­mą. Šis jo pa­da­ry­tas nu­si­kal­ti­mas – ty­či­nis, apy­sun­kis. Tai, kad kal­tę pri­pa­ži­no ir gai­lė­jo­si – lai­ky­ta at­sa­ko­my­bę leng­vi­nan­čia ap­lin­ky­be. By­la iš­nag­ri­nė­ta pa­gre­tin­to pro­ce­so tvar­ka, pa­skir­ta baus­mė iš­kart su­ma­žin­ta treč­da­liu.
Va­sa­rio 15 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­mas pa­skel­bė, jog J. I. Liau­dons­kiui ski­ria­ma (jau su­ma­žin­ta treč­da­liu) 67 MGL, t. y. 3350 eu­rų bau­da. Šią su­mą jis tu­rės su­mo­kė­ti per me­tus – ki­taip bau­da bus iš­ieš­ko­ma pri­vers­ti­nai.
Vi­sa na­mi­nė deg­ti­nė, plas­ti­ki­nės tal­pos, me­ta­li­nis bra­vo­ro įren­gi­nys ir van­dens siur­blys nuosp­ren­džiui įsi­tei­sė­jus tu­rės bū­ti su­nai­kin­ti.
Tie­sa, nuo­spren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai