Trečiadienis, 2020 m. vasario 26 d.

Ga­lu­ti­nis spren­di­mas: ver­sli­nin­kės ir val­di­nin­kas kal­ti dėl ko­rup­ci­nių nu­si­kal­ti­mų

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą „Be­dar­bių už­im­tu­mo rė­mi­mo po­li­ti­ką su­trik­dę as­me­nys ga­lu­ti­nai pri­pa­žin­ti kal­tais“. Skel­bia­ma, jog Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas at­me­tė tri­jų nu­teis­tų­jų ka­sa­ci­nius skun­dus ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos Klai­pė­dos val­dy­bos tir­to­je by­lo­je pa­li­ko ga­lio­ti Kre­tin­gos ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2017 m. rug­pjū­čio 17 d. nuosp­ren­dį, ku­riuo plun­giš­kis Sta­nis­lo­vas Striau­kas, bu­vęs Plun­gės te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos sky­riaus ve­dė­jas, bu­vo pri­pa­žin­tas kal­tu ir  jam pa­skir­ta 3 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė jos vyk­dy­mą ati­de­dant 3 me­tams. Kal­to­mis dėl ko­rup­ci­nių nu­si­kal­ti­mų šio­je by­lo­je taip pat pri­pa­žin­tos ir dvi ver­sli­nin­kės – rie­ta­viš­kė Re­gi­na Le­o­nie­nė bei plun­giš­kė Re­gi­na Re­ce­pie­nė.

Kaip ir S. Striau­kas, taip ir dvie­jų ben­dro­vių va­do­vės ga­vo lyg­ti­nes baus­mes: R. Le­o­nie­nė nu­teis­ta lais­vės at­ėmi­mo baus­me 2 me­tams ir 3 mė­ne­siams, jos vyk­dy­mas ati­dė­tas 3 me­tams, o R. Re­ce­pie­nė nu­teis­ta 2 me­tams ir 6 mė­ne­siams, baus­mės vyk­dy­mas ati­dė­tas 3 me­tams. By­lo­je taip pat fi­gū­ra­vęs plun­giš­kis ver­sli­nin­kas plun­giš­kis Da­rius Jan­kaus­kas nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės bu­vo at­leis­tas dėl se­na­ties.
Ty­ri­mo me­tu bu­vo nu­sta­ty­ta, kad S. Striau­kas, dirb­da­mas Plun­gės te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Už­im­tu­mo rė­mi­mo įgy­ven­di­ni­mo sky­riaus ve­dė­ju, 2008–2010 m. ty­čia tin­ka­mai ne­at­li­ko sa­vo pa­rei­gų, pik­tnau­džia­vo, klas­to­jo, lai­kė ir pa­nau­do­jo su­klas­to­tus do­ku­men­tus.
Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad nu­teis­ta­sis S. Striau­kas pa­da­rė di­de­lę ne­tur­ti­nę ža­lą vals­ty­bei, sa­vo veiks­mais su­trik­dė la­biau­siai so­cia­liai pa­žei­džia­mų as­me­nų – be­dar­bių – už­im­tu­mo rė­mi­mo po­li­ti­ką įgy­ven­di­nan­čios Plun­gės dar­bo bir­žos veik­lą.
Pa­si­nau­do­da­mas sa­vo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, jis su ben­dro­vių va­do­vė­mis R. Le­o­nie­ne ir R. Re­ce­pie­ne ne­tin­ka­mai su­da­rė tiks­li­nės sub­si­di­jos su­tar­tis ir ne­už­tik­ri­no Už­im­tu­mo rė­mi­mo įgy­ven­di­ni­mo pro­gra­mai vyk­dy­ti bū­ti­nų dar­bo prie­mo­nių įsi­gi­ji­mo. To­dėl ne pa­gal pa­skir­tį ir pa­žei­džiant tvar­ką bu­vo pa­nau­do­tos tiks­li­nės ne­įga­lių­jų įdar­bi­ni­mui, jų dar­bo vie­tų įkū­ri­mui bei dar­bo už­mo­kes­čiui mo­kė­ti skir­tos do­ta­ci­jos – 290 tūkst. li­tų (apie 84 tūkst. eu­rų).
Iki­teis­mi­niam ty­ri­mui va­do­va­vo Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­rius.

Pa­reng­ta pa­gal „Plun­gės ži­nių“ ir STT inf.

Nuotraukoje: Išskyrus D. Jankauską (kairėje), kuris baudžiamosios bylos išvengė dėl pritaikyto senaties termino, verslininkės R. Recepienė ir R. Leonienė bei buvęs valdininkas S. Striaukas lieka nuteisti.

Komentarai
Kiti straipsniai