Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

Miš­rių ko­vos me­nų tur­ny­re iš Plun­gės ki­lęs J. An­glic­kas ap­si­juo­sė čem­pio­no dir­žu

Maž­daug prieš try­li­ka me­tų iš Plun­gės pas tė­vus į Jung­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas (JAV) iš­vy­kęs Ju­lius An­glic­kas (27 m.) nak­tį iš penk­ta­die­nio į šeš­ta­die­nį LFA pus­sun­kio svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iš­ko­vo­jo čem­pio­no dir­žą. Pui­kiai ko­vo­jan­tis lie­tu­vis le­mia­mo­je ko­vo­je smau­gi­mo veiks­mu įvei­kė me­tais vy­res­nį ame­ri­kie­tį.

De Moi­ne (JAV) „LFA 60“ tur­ny­re J. An­glic­kas dėl LFA pus­sun­kio svo­rio ka­te­go­ri­jos čem­pio­no ti­tu­lo su­si­ko­vė su 28-erių me­tų ame­ri­kie­čiu Cla­y­to­nu Yorku. Tai bu­vo pa­grin­di­nė va­ka­ro ko­va.
Fan­tas­tiš­kai pa­si­ro­dęs lie­tu­vis jau ant­ro­jo raun­do 4 min. 13 se­kun­dę smau­gi­mo veiks­mu („re­ar na­ked cho­ke“) nu­ga­lė­jo sa­vo prie­ši­nin­ką bei už­si­juo­sė čem­pio­no dir­žą. Tuo tar­pu ame­ri­kie­tis pa­ty­rė pir­mą kar­je­ros pra­lai­mė­ji­mą.
Iki pir­mo­jo raun­do pa­bai­gos li­kus mi­nu­tei, J. An­glic­kas prie nar­vo kraš­to at­li­ko ke­le­tą smū­gių gu­lin­čiam var­žo­vui į vei­dą, ta­čiau ne­tru­kus C. Yorkas su­ge­bė­jo at­si­sto­ti. Vis­gi lie­tu­vis ne­lei­do var­žo­vui pil­nai at­si­ties­ti ir, jį pa­ga­vęs iš už nu­ga­ros, ap­si­ka­bi­no lie­me­nį ko­jo­mis bei at­li­ko smau­gi­mo veiks­mą. C. Yorkui be­li­ko tik pa­si­duo­ti.
Dar prieš le­mia­mą ko­vą duo­ta­me in­ter­viu lie­tu­vis pri­pa­ži­no, kad gy­ven­da­mas JAV la­biau­siai pa­si­ilgs­ta ce­pe­li­nų: „Pa­si­il­gau ce­pe­li­nų. Tur­būt šis žo­dis ki­lęs iš „zep­pe­lin“. Jie ir at­ro­do pa­na­šiai kaip tas skrai­dan­tis ob­jek­tas. Da­bar jų trokš­tu. Tai tur­būt svar­biau­sias na­cio­na­li­nis pa­tie­ka­las Lie­tu­vo­je“, – sa­kė J. An­glic­kas.
Plun­giš­kiai An­dže­la ir Al­gir­das An­glic­kai (Ju­liaus tė­vai) į Niu­jor­ką iš­vy­ko ta­da, kai ber­niu­kui bu­vo vos 9-eri. Jis kar­tu su tė­vais tuo­met ne­skri­do už At­lan­to ir li­ko gy­ven­ti su bro­liu Gab­rie­liu­mi bei mo­čiu­te. Po maž­daug 5 me­tų, kai J. An­glic­kui su­ėjo 14, jis su bro­liu iš­vy­ko į JAV ir vėl ap­si­gy­ve­no su tė­vais.
Lie­tu­vis vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je už­si­ė­mė im­ty­nė­mis ir krep­ši­niu, bet grei­tai su­pra­to, kad ko­man­di­nis spor­tas – ne jam. LFA čem­pio­no ti­tu­las J. An­glic­ką ge­ro­kai pri­ar­ti­no prie stip­riau­sios or­ga­ni­za­ci­jos pa­sau­ly­je – UFC.
J. An­glic­kas pro­fe­sio­na­lų ko­vo­se tu­ri 6 per­ga­les ir 1 pra­lai­mė­ji­mą. Lie­tu­vis lai­mė­jo 5 ko­vas pa­ei­liui ir dar nė kar­to ne­pa­li­ko vis­ko spręs­ti tei­sė­jams.

Pa­reng­ta pa­gal spor­tas. Lt inf.

Komentarai
Kiti straipsniai