Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

Įvy­ko tre­čia­sis šach­ma­ti­nin­kų su­si­ti­ki­mas

Va­sa­rio 2 die­ną Tve­rų kul­tū­ros na­muo­se vy­ko šach­ma­tų ma­ra­to­no „Kom­bi­na­ci­ja 7“ tre­čio tu­ro var­žy­bos. Pir­mie­ji du tu­rai Ryš­kė­nuo­se ir Lau­ku­vo­je or­ga­ni­zuo­ti dar pra­ėju­siais me­tais. Idė­ja reng­ti to­kias var­žy­bas ki­lo tve­riš­kiui Pra­nui Ra­pa­liui. Ją pa­lai­kė dau­ge­lis Že­mai­ti­jos spor­to klu­bų.

Pa­grin­di­nis šio ma­ra­to­no tiks­las – po­pu­lia­rin­ti šach­ma­tų spor­tą Že­mai­ti­jo­je ir pa­lai­ky­ti drau­giš­kus san­ty­kius tarp šio re­gio­no šach­ma­ti­nin­kų. Šias var­žy­bas vyk­do Ryš­kė­nų, Tve­rų „Vy­kin­to“, Lau­ku­vos „Lau­ku­vos“, N. Ak­me­nės „64“ ir Tel­šių „Žai­bo“ spor­to klu­bai. Var­žy­bo­se da­ly­vau­ja šach­ma­ti­nin­kai, ku­rių FIDE rei­tin­gas re­gist­ra­ci­jos me­tu – ne di­des­nis kaip 1850. Į tur­ny­rą įsi­jun­gia šach­ma­ti­nin­kai iš Tel­šių, Ryš­kė­nų, Lau­ku­vos, N. Ak­me­nės, Ma­žei­kių, Rei­vy­čių, Kre­tin­gos, Sa­lan­tų, Kel­mės, Ty­tu­vė­nų, Bu­bių, Pla­te­lių, Ši­la­lės, Vė­žai­čių, Kvė­dar­nos, Se­dos, Bi­jo­tų, Var­nių ir Tve­rų, iš vi­so – per 40 da­ly­vių. Var­žy­bos vyk­do­mos švei­ca­riš­ka sis­te­ma (7 ra­tai) pa­gal FIDE tai­syk­les.
Tve­rams šia­me tur­ny­re at­sto­vau­ja Pra­nas Ra­pa­lis, Juo­zas Nor­ke­vi­čius, Eu­ge­ni­jus Ra­pa­lis ir Bi­ru­tė Uman­tie­nė. Į tre­čią eta­pą Tve­ruo­se su­si­rin­ko 30 šach­ma­ti­nin­kų. Da­lį žai­dė­jų pa­kir­to gri­pas, to­dėl jie at­vyk­ti ne­ga­lė­jo.
Sėk­mė šia­me eta­pe ly­dė­jo gargž­diš­kį Val­dą Jo­ne­lį. Jis, su­rin­kęs 6,5 taš­ko, ta­po šio eta­po nu­ga­lė­to­ju. An­trą vie­tą su 5,5 taš­ko iš­ko­vo­jo To­mas Gau­ry­lius iš Ryš­kė­nų. Tre­čias su tiek pat taš­kų li­ko Arū­nas Gin­čas iš Gargž­dų. Mo­te­rų gru­pė­je pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Ra­mu­nė Ru­gi­nie­nė iš Sa­lan­tų. Tve­riš­kė Bi­ru­tė Uman­tie­nė li­ko ant­ro­je vie­to­je. Po dvie­jų tu­rų pir­ma­vęs ma­žei­kiš­kis Alek­san­dras Bob­ko­vas šį kar­tą su­rin­ko 4 taš­kus ir tu­rė­jo ten­kin­tis 12-ta vie­ta. Po tri­jų eta­pų ly­de­riu ta­po Re­mi­gi­jus Ve­rei­kis iš Ty­tu­vė­nų.
Ki­tas eta­pas ko­vo 16 die­ną vyks Lau­ku­vo­je. Ba­lan­džio mė­ne­sį šach­ma­ti­nin­kai rink­sis Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je, ge­gu­žės mė­ne­sį VI eta­pas da­ly­vius vėl su­kvies į Tve­rus, o tur­ny­ras fi­ni­šuos bir­že­lio mė­ne­sį Ryš­kė­nuo­se.

Tve­rų spor­to klu­bo „Vy­kin­tas“ inf.

Nuotraukoje: Renginio dalyviai ir nugalėtojai.

Komentarai
Kiti straipsniai