Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Vie­nas smū­gis – sun­ki gal­vos trau­ma

Pas­ku­ti­nę sau­sio mė­ne­sio die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­me bu­vo pa­skelb­tas nuosp­ren­dis plun­giš­kiui Vir­gi­ni­jui La­ta­kui (gim. 1972 m.). Vy­ras kal­tin­tas sun­kiu ty­či­niu žmo­gaus su­ža­lo­ji­mu. Da­bar teks at­ly­din­ti nu­ken­tė­ju­sia­jam ir mo­ra­li­nius, ir ma­te­ria­li­nius nuos­to­lius, jo gy­dy­mo iš­lai­das, taip pat dve­jus me­tus „ka­bės“ lyg­ti­nis teis­tu­mas, pus­me­tį rei­kės mo­ky­tis ge­ro el­ge­sio…

Nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas 2017 m. rug­sė­jo 15 d., apie 23.00 val., vie­no na­mo kie­me Plun­gė­je. Ki­lus tar­pu­sa­vio kon­flik­tui, nuo al­ko­ho­lio ap­svai­gęs V. La­ta­kas ran­ka tren­kė vie­ną smū­gį nu­ken­tė­ju­sia­jam P. G. į de­ši­nę vei­do sri­tį. Ne­iš­lai­kęs pu­siau­svy­ros, nu­ken­tė­ju­sy­sis griu­vo ir stip­riai su­si­ža­lo­jo gal­vą: jam bu­vo nu­sta­ty­tas kau­ko­lės pa­ma­to pa­kauš­kau­lio ir kai­rio smil­kin­kau­lio lū­žis, taip pat gal­vos sme­ge­nų kai­rės kak­ti­nės ir abie­jų smil­ki­ni­nių skil­čių su­mu­ši­mas. Bu­vo su­si­da­riu­sios ir krau­jos­ru­vos ap­link akis.
Dėl kau­ko­lės pa­ma­to kau­lų lū­žio P. G. bu­vo sun­kiai su­luo­šin­tas, to­dėl V. La­ta­kas pa­trauk­tas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 135 str. 1 da­lį (sun­kus svei­ka­tos su­trik­dy­mas, už ku­rį bau­džia­ma lais­vės at­ėmi­mu iki 10 me­tų).
Nors tei­sia­ma­sis kal­tu ne­pri­si­pa­ži­no, ta­čiau teis­mas, iš­nag­ri­nė­jęs vi­sus tu­ri­mus įro­dy­mus, nu­spren­dė plun­giš­kį pri­pa­žin­ti kal­tu ir už sun­kų žmo­gaus su­ža­lo­ji­mą sky­rė ati­tin­ka­mą baus­mę – ter­mi­nuo­tą lais­vės at­ėmi­mą 2 me­tams ir 6 mė­ne­siams. Tie­sa, baus­mės vyk­dy­mą nu­tar­ta ati­dė­ti dve­jiems me­tams. V. La­ta­kas įpa­rei­go­tas vi­są baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mo lai­ką tęs­ti dar­bą ir še­šis mė­ne­sius da­ly­vau­ti el­ge­sio pa­tai­sos pro­gra­mo­je.
Dėl nu­ken­tė­ju­sio­jo gy­dy­mo ne­ma­žai iš­lai­dų tu­rė­jo ir te­ri­to­ri­nė li­go­nių ka­sa, tad įstai­ga pa­tei­kė 1611 eu­rų ci­vi­li­nį ieš­ki­nį. Teis­mas to­kį ieš­ki­nį V. La­ta­kui ir pri­tei­sė.
Be to, ža­los at­ly­gi­ni­mo pa­pra­šė ir nu­ken­tė­ju­sy­sis P. G. Jo ci­vi­li­nį ieš­ki­nį teis­mas ten­ki­no iš da­lies – pri­tei­sė jam iš nu­teis­to­jo V. La­ta­ko 5000 eu­rų ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo ir dar 800 eu­rų ad­vo­ka­to iš­lai­doms ap­mo­kė­ti.
Nuosp­ren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas aukš­tes­nei teis­mo ins­tan­ci­jai.

Li­na MOTUŽIENĖ

 

Asociatyvi nuotrauka

Komentarai
Kiti straipsniai