Trečiadienis, 2020 m. vasario 26 d.

„Toj iš­an­gėj be­sė­dint, re­a­ly­bės ne­ma­tot“

Vul­ga­ru? O kaip jums toks pa­sa­ky­mas: „Rau­do­nos lū­pos pro­tin­ges­nių min­čių ir žo­džių jums su­ge­ne­ruot ne­pa­de­da… Gal pa­ban­dy­ki­te nau­ją šam­pū­ną“. Ar­ba to­kie: „To­kių „po­li­ti­kie­rių“ kaip jūs – pil­ni ka­ba­kai sa­vait­ga­liais. Tai siū­lau ten ir pa­si­likt, ne­si­da­ry­kit sau gė­dos…“, „Jūs, kan­di­da­te, ma­to­mai ne­la­bai re­a­ly­bė­je su­si­gau­dot. Ver­čiau pa­mąs­ty­kit, į ko­kią klou­na­dą esa­te pa­si­ver­tu­si“?

To­kiais ko­men­ta­rais po „Plun­gės ži­nių“ pub­li­ka­ci­jos „Vėl „pa­juo­ka­vo“? Ar ban­dė iš­si­suk­ti?“ (2019 m. sau­sio 29 d.) ki­to­kią nuo­mo­nę tu­rin­čius už­ata­ka­vo Ta­ry­bos ir po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ na­rio Ro­ber­to En­dri­ko sū­nus Os­val­das. Tei­sy­bės dė­lei rei­kia pa­sa­ky­ti, kad tas rie­bu­sis ko­men­ta­ras (esan­tis pa­va­di­ni­me), skir­tas laik­raš­čiui. Ki­ti, dvel­kian­tys sek­siz­mu, skir­ti iš­drį­su­siai sa­vo nuo­mo­nę pa­reikš­ti Dai­vai Ži­nei. Na, ir vi­siems ki­tiems, ku­rių nuo­mo­nės ne­su­ta­po ir ne­su­tam­pa su ofi­cia­lia „Vie­nin­gos Plun­gės“ po­zi­ci­ja ir „tie­sa“. To­dėl, ma­tyt, bu­vo įjung­ta sun­kio­ji ar­ti­le­ri­ja – ne­švan­kūs, įžei­džian­tys, juo­dą­sias rin­ki­mų tech­no­lo­gi­jas pri­me­nan­tys ir že­mi­nan­tys ki­tus – ko­men­ta­rai. Juk kaip ki­taip įro­dy­si sa­vo „tei­sy­bė“, jei ne pul­da­mas ir šauk­da­mas ant ki­tų?

Pa­tys mu­ša, pa­tys rė­kia

Laik­raš­čio pub­li­ka­ci­ja, ku­rio­je at­sklei­dė­me, kad už 100 eu­rų ky­šio pa­ė­mi­mą baus­tas Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis, siek­da­mas iš­veng­ti at­sa­ko­my­bės už ga­li­mai pa­slėp­tą po­li­ti­nę re­kla­mą feis­bu­ko pa­sky­ro­je, pa­kei­tė jos už­var­di­ji­mą (iš di­rek­to­riaus pa­sky­ros ji ta­po as­me­ni­ne), kaip rei­kiant įaud­ri­no jo po­li­ti­nius ben­dra­žy­gius. Pub­li­ka­ci­jos ske­nuo­tu vaiz­du gau­siai pa­si­da­ly­ta tarp „Vie­nin­gos Plun­gės“ na­rių, ją įsi­dė­jo ir pats di­rek­to­rius. O po to pa­si­py­lė ko­men­ta­rai… Vie­nin­gi ir tei­sin­gi. Iš „Vie­nin­gos Plun­gės“. Bu­vo ir ki­tų – bet jie jau ne to­kie „tei­sin­gi“, nes ne­su­ta­po su prieš tai bu­vu­sių nuo­mo­ne. Ne­ga­na to, pa­sa­ky­ta, kad laik­raš­tis juos puo­la, o jie tik gi­na­si. Įžei­džian­čiais, vul­ga­riais, že­mi­nan­čiais ir sek­siz­mą pri­me­nan­čiais ko­men­ta­rais?!
Tai, ma­tyt, la­bai džiu­gi­na di­rek­to­rių – so­cia­li­nio tin­klo pa­sky­ros lan­ko­mu­mas ir ko­men­ta­vi­mas, o kar­tu ir po­pu­lia­ru­mas au­ga kaip ant mie­lių!
Džiu­gi­na, ma­tyt, ir kan­di­da­tę į me­rus Vi­dą Bon­daus­kie­nę, ku­ri ne­spė­ja da­lin­ti pa­tik­tu­kų „Vie­nin­gos Plun­gės“ ko­men­ta­to­riams. Ir Ta­ry­bos na­riui Ro­ber­tui pa­tin­ka tai, nes….

„Taip ir tu­ri bū­ti. Kaip ki­taip su ju­mis“ –

di­džiuo­da­ma­sis sū­naus ko­men­ta­rų „ašt­ru­mu ir pro­tin­gu­mu“, Ta­ry­bos na­rys Ro­ber­tas rė­žia Va­le­ri­jui Ston­kui, pa­ra­šiu­siam, kad „šie vie­nin­gai ei­na“ (puo­la – aut. pa­sta­ba). Ir dar pri­du­ria, kad laik­raš­ty­je (tu­rė­ta ome­ny­je „Plun­gės ži­nios“) „žur­na­lis­ti­kos nė­ra, mo­ra­lės nė­ra, gė­dos jaus­mo nė­rą, o kur bu­vo są­ži­nė, ten iš­dy­go… kai kas…“
O pas juos – „Vie­nin­gą Plun­gę“ – aukš­ta mo­ra­lė, gė­dos jaus­mas ir są­ži­nė. To­dėl jie ir ga­li ki­tus va­din­ti „sė­din­čiais iš­an­gė­je“, „ka­ba­kuo­se“ ar­ba re­ko­men­duo­ti ki­to­kią nuo­mo­nę tu­rin­čiai mo­te­riai „pa­ban­dy­ti nau­ją šam­pū­ną, nes rau­do­nos lū­pos pro­tin­ges­nių min­čių ne­pa­de­da su­ge­ne­ruo­ti“.

„Sie­kia ap­sau­go­ti re­pu­ta­ci­ją“

Ki­taip mąs­tan­tys ir tu­rin­tys sa­vo nuo­mo­nę, šiam po­li­ti­niam da­ri­niui, ma­tyt, va­ro stre­są ir ga­di­na tei­gia­mą jų įvaiz­dį. To­dėl ga­li­ma (jei il­gai ko­men­tuo­ja ki­taip), už­blo­kuo­ti. Svar­bu tik „tei­sin­gai“ vi­suo­me­nei pa­teik­ti vaiz­dą, ko­dėl taip pa­da­ry­ta. Pa­vyz­džiui, ga­li­ma pa­skelb­ti, kad „Siek­da­mi ap­sau­go­ti kan­di­da­tų į ra­jo­no Ta­ry­bą so­cial­dar­bie­čių Sau­liaus Ar­laus­ko ir Dai­vos Ži­nės re­pu­ta­ci­ją, te­ko ap­ri­bo­ti jų pa­te­ki­mą į „Vie­nin­gą Plun­gė“ pus­la­pį“. Gra­žiai su­rai­ty­ta? Kaip ma­lo­nu tu­ri bū­ti, kai kaž­kas, rū­pin­da­ma­sis ta­vo re­pu­ta­ci­ja, ta­ve už­blo­kuo­ja (kad ne­ra­šy­tum ne­tie­sos!) ir… iš­tri­na ta­vo ko­men­ta­rus. O pas­kui dar gar­siai pa­reiš­kia, kad juos, be­si­rū­pi­nan­čius ki­tų re­pu­ta­ci­ja, puo­la.

„Ne­tu­riu žo­džių! To­kio įžei­di­mo dar ne­su pa­ty­ru­si“, –

per­skai­čiu­si sau ad­re­suo­tus mo­ra­laus po­li­ti­ko Ro­ber­to sū­naus ko­men­ta­rus sa­vo at­žvil­giu, sa­kė D. Ži­nė. „Esu šo­ki­ruo­ta, man gė­da, kad Ta­ry­bos na­rio sū­nui ne­bu­vo vai­kys­tė­je įskie­py­ti ele­men­ta­riau­si man­da­gaus ben­dra­vi­mo pa­grin­dai, o ypač pa­gar­ba mo­te­riai“, – re­dak­ci­jai nuos­kau­dos ir pa­si­pik­ti­ni­mo ne­slė­pė mo­te­ris.
Re­dak­ci­jos pa­kal­bin­tas Sau­lius Ar­laus­kas sa­kė, kad ko­men­ta­rų try­ni­mas ir ne­pa­to­gius klau­si­mus už­duo­dan­čių pi­lie­čių blo­ka­vi­mas so­cia­li­nio tin­klo pa­sky­ro­je tik dar kar­tą pa­ro­do, kad įsi­kū­rę po­li­ti­niai ko­mi­te­tai jo­kios at­sa­ko­my­bės ne­ne­ša. „Aš sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je ne­ra­šau žmo­nėms, kad Plun­gė­je pa­sta­ty­siu „McDonald“ res­to­ra­ną, le­do rū­mus ar mi­ni ak­ro­po­lį. Pro­tin­ges­ni su­pras­tų, kad tai mies­tui bu­tų ne­įma­no­ma, at­si­žvel­giant į gy­ven­to­jų skai­čių. Bet ar juos tu­rė­tu­me už tai smerk­ti ir trin­ti jų ko­men­ta­rus? Ma­nau ne“, – sa­kė LSDDP Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas.

„Ga­li­ma kreip­tis į Sa­vi­val­dy­bės Eti­kos ko­mi­si­ją“

„Ne­su eks­per­tas eti­kos klau­si­mais, ir Sei­mo na­rio pa­rei­goms ne­pri­skir­tas in­ter­ne­ti­nių ko­men­ta­rų ver­ti­ni­mas. Šiuo at­ve­ju, kai kal­ba­me apie Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio ko­men­ta­rus, jei yra ma­nan­čių, kad jie ne­etiš­ki, ma­nau, yra ga­li­my­bė kreip­tis į Sa­vi­val­dy­bės Eti­kos ko­mi­si­ją.
Da­bar, ar­tė­jant Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų fi­ni­šui, pa­lin­kė­čiau vi­siems kan­di­da­tams su­val­dy­ti emo­ci­jas ir iš­lai­ky­ti ko­rek­tiš­ku­mą rin­ki­mi­nė­je ko­vo­je“, – pa­pra­šy­tas ko­men­ta­ro, kaip ver­ti­na to­kią po­li­ti­nę ko­vą, re­dak­ci­jai tei­gė Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma.

At­sa­ky­mų ne­su­lau­kė­me…

Kaip ver­ti­na to­kius ko­men­ta­rus ir ar jie ne­pra­si­len­kia su Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mu bei ki­tais tei­sės ak­tais, re­dak­ci­ja už­klau­sė Lie­tu­vos žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus tar­ny­bos, ta­čiau iki straips­niui pa­si­ro­dant, at­sa­ky­mo ne­su­lau­kė­me.
At­sa­ky­mo ne­su­lau­kė­me ir iš Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, nes, pa­sak jo, „mes da­vė­me per ma­žai tam lai­ko“.
Di­rek­to­riaus G. Ba­gu­žio pa­pra­šė­me at­sa­ky­ti:
* Kaip ver­ti­na­te ben­dra­bar­tie­čio, Ta­ry­bos na­rio Ro­ber­to En­dri­ko sū­naus Os­val­do ko­men­ta­rus mo­te­rų ir re­dak­ci­jos at­žvil­giu?
* Jūs pri­pa­žįs­ta­te sek­siz­mą ir ne­ma­to­te rei­ka­lo ša­lin­ti pa­na­šaus po­bū­džio Os­val­do ko­men­ta­rų? Ar Jums ma­lo­nu tai skai­ty­ti?
* Jūs to­le­ruo­ja­te ne­apy­kan­tos, dis­kri­mi­na­ci­jos pro­pa­ga­vi­mą sa­vo val­do­mo­je pa­sky­ro­je?
* Ne­ma­no­te, kad po to­kių ko­men­ta­rų Jū­sų pa­sky­ro­je (ku­rią jūs ad­mi­nist­ruo­ja­te), tu­rė­tų bū­ti su­da­ry­ta ko­mi­si­ja, ku­ri įver­tin­tų Jū­sų el­ge­sį – ar ji ati­tin­ka Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dir­ban­čių el­ge­sio tai­syk­lių nuo­sta­toms?

Jų at­sa­ky­mus, jei su­lauk­si­me, skai­ty­ki­te ar­ti­miau­siuo­se laik­raš­čio nu­me­riuo­se.

P. S. Pir­ma­die­nį ry­te, kai laik­raš­čio ma­ke­tas bu­vo ruo­šia­mas ati­duo­ti į spaus­tu­vę, pa­ste­bė­jo­me, kad Os­val­do En­dri­ko ko­men­ta­rai ste­buk­lin­gai din­go! Kas ži­no, gal „Vie­nin­ga Plun­gė“, siek­da­ma ap­gin­ti ir jo re­pu­ta­ci­ją, už­blo­ka­vo jį ir iš­try­nė jo ko­men­ta­rus…

Žydrūnas PILITAUSKAS

Nuotraukoje: Tarybos nario R. Endriko sūnus Osvaldas socialinio tinklo paskyroje pademonstravo „etiketo ir kultūros“ suvokimą: vienus išvadinu „sėdinčiais išangėje“, kitai pasiūlė išbandyti „naują šampūną, kad raudonos lūpos sugeneruotų protingesnes mintis…“

Komentarai
Kiti straipsniai