Pirmadienis, 2020 m. sausio 27 d.

Pur­vai­čių kai­me ap­de­gė mo­te­ris, įta­ria­ma ty­či­nė vei­ka

Skau­di ne­lai­mė pir­mą­jį va­sa­rio šeš­ta­die­nį įvy­ko Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Pur­vai­čių kai­me – su­de­gė gy­ve­na­ma­sis na­mas, nuo ug­nies nu­ken­tė­jo šei­mi­nin­kė – pen­si­nio am­žiaus mo­te­ris. Įta­ria­ma, kad ji ga­lė­jo bū­ti ap­lie­ta ben­zi­nu ir pa­deg­ta ty­čia.

Pa­gal­bos skam­bu­čio Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba (PGT) su­lau­kė va­sa­rio 2 die­ną, maž­daug pu­sę pen­kių. Pra­neš­ta, jog Pur­vai­čių kai­me de­ga gy­ve­na­ma­sis na­mas.
At­vy­kus gel­bė­to­jams, me­di­nis vie­no aukš­to na­mas jau de­gė at­vi­ra lieps­na, sto­gas bu­vo su­kri­tęs. Ug­nis nu­nio­ko­jo vi­są ši­fe­riu deng­tą sto­gą, iš­de­gė ar ap­rū­ko vi­daus pa­tal­pos, bal­dai ir na­mų apy­vo­kos daik­tai. Kaip sa­kė Plun­gės PGT vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus, iš se­no­viš­ko pa­sta­to – va­di­na­mo­sios dvie­jų ga­lų tro­bos – nie­ko ne­li­ko, vien ap­de­gu­sios sie­nos.
Pir­miau­sia į ši­fe­rio poš­kė­ji­mą su­re­a­ga­vo žli­bi­niš­kis ug­nia­ge­sys. Jis ir at­sku­bė­jo į Pur­vai­čius pir­ma­sis. Tuo tar­pu ar­ti­miau­sias pa­de­gė­lių kai­my­nas, gy­ve­nan­tis už pus­an­tro šim­to met­rų, ug­nia­ge­siams sa­kė nie­ko ne­gir­dė­jęs.
At­vy­kus gais­ri­nėms ma­ši­noms, šei­mi­nin­kų ne­si­ma­tė, ta­čiau ne­tru­kus bu­vo su­ras­ti: iš­si­gan­dęs vy­ras bu­vo pa­si­slė­pęs ūki­nia­me pa­sta­te, o mo­te­ris ap­tik­ta kiek to­lė­liau nuo na­mo snie­go pus­ny­je – ap­de­gu­si ji grei­čiau­siai bė­go pas kai­my­nus, bet pu­siau­ke­lė­je par­kri­to.
Nu­ken­tė­ju­si ben­dra­am­žių po­ra (gim. 1951 m.) bu­vo iš­ga­ben­ta į li­go­ni­nę. Vy­rui nu­sta­ty­ta stre­si­nė bū­se­na, o mo­te­ris pa­ty­rė dau­gy­bi­nius nu­de­gi­mus, kai ku­riuo­se kū­no vie­to­se jau bu­vo iš­ki­lu­sios pūs­lės, pa­rau­du­si oda – ji ap­de­gė ran­kas bei ko­jas, taip pat nu­sta­ty­ti krū­ti­nės ląs­tos ir nu­ga­ros pa­žei­di­mai. M. Pronc­kaus ži­nio­mis – apie 30 proc. kū­no. Ji gy­do­ma re­a­ni­ma­ci­jos sky­riu­je.
Kas ga­lė­jo nu­tik­ti pur­vai­tiš­kių na­muo­se, aiš­ki­na­ma­si. Pir­ma­die­nio ry­tą kal­bin­tas Plun­gės PGT vir­ši­nin­kas sa­kė kaip tik esan­tis ne­lai­mės vie­to­je, bet kol kas ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti gais­ro prie­žas­ties. Už­si­mi­nė, kad to na­mo gy­ven­to­jai ne­at­si­sa­ky­da­vo tau­re­lės ir kad vy­riš­kis iš Plun­gės li­go­ni­nės yra iš­vež­tas į psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nę.
Kar­tu su ma­ma ir pa­tė­viu gy­ve­nęs mo­ters sū­nus Vai­das (48 m.) da­bar li­ko be na­mų ir be daik­tų, glau­džia­si tvar­te ir rū­pi­na­si avi­mis, triu­šiais bei viš­to­mis, jam rei­ka­lin­ga bet ko­kia pa­gal­ba (jo tel. Nr. 8 690 33775). Kai įvy­ko ne­lai­mė, vy­ras bu­vo dar­be. Apie keis­tą pa­tė­vio el­ge­sį vie­šai už­si­mi­nęs žmo­gus tei­gė ma­nąs, kad pa­tė­vis ga­lė­jo jo ma­mą ty­čia ap­lie­ti ben­zi­nu ir pa­deg­ti, nes su­py­ko ne­ga­vęs pi­ni­gų al­ko­ho­liui. Anks­čiau ši po­ra bu­vo su­si­tuo­ku­si, pas­kui iš­si­sky­rė, o pas­ta­ruo­ju me­tu vėl bu­vo su­ėję gy­ven­ti kar­tu.
Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė An­dro­me­da Graus­lie­nė sa­kė, jog pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal LR BK 135 str. 2 d. (sun­kus svei­ka­tos su­trik­dy­mas sa­vo ar­ti­ma­jam, už ką gre­sia lais­vės at­ėmi­mas nuo 2 iki 12 me­tų). Įta­ria­ma­sis (gim. 1951 m.) ban­dė at­im­ti sau gy­vy­bę, to­dėl da­bar yra per­duo­tas me­di­kų glo­bon.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Netoli šio sudegusio namo, sniego pusnyje, ugniagesiai aptiko pakritusią nukentėjusią šeimininkę.

Komentarai
Kiti straipsniai