Antradienis, 2022 m. gegužės 17 d.

Pla­nuo­ja­mos biu­dže­to pa­ja­mos – 37,6 mln. eu­rų

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir biu­dže­to sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Ma­žei­kie­nė ko­mi­te­tuo­se pri­sta­tė 2019 me­tų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą, ku­ris tu­rė­tų bū­ti pa­tvir­tin­tas va­sa­rio 7 die­ną. Kaip pa­ste­bė­jo ve­dė­ja, pa­ja­mų su­ma la­bai pa­na­ši į per­nykš­tę, ta­čiau šių me­tų biu­dže­tas – la­bai įtemp­tas.

Mū­sų sa­vi­val­dy­bės 2019 me­tų biu­dže­to pa­ja­mos – 37 mi­li­jo­nai ir maž­daug 603 tūks­tan­čiai eu­rų. Iš jų 2018 m. ne­pa­nau­do­tas biu­dže­to lė­šų li­ku­tis – apie 1,2 mln. eu­rų.
Di­dži­ą­ją da­lį biu­dže­to įplau­kų (46 proc.) su­da­rys gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tis – 17,2 mln. eu­rų, vie­nu pro­cen­tu ma­žiau (45 proc.) – do­ta­ci­jos, t. y. 17 mln. eu­rų, iš ku­rių 5,8 mln. eu­rų – ES lė­šos. Dar še­šis pro­cen­tus į biu­dže­tą at­neš mo­kes­čiai iš tur­to ir ki­tos pa­ja­mos – 2,4 mln. eu­rų, tris pro­cen­tus su­da­rys pa­ja­mos už pre­kes ir pa­slau­gas – 1 mln. eu­rų.
Šiais me­tais pla­nuo­ja­ma pa­si­sko­lin­ti kiek dau­giau nei mi­li­jo­ną eu­rų, skir­tą pri­si­dė­ti prie vyk­do­mų in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo. Pa­si­sko­lin­ti, pa­sak D. Ma­žei­kie­nės, ga­li­ma tiek, kiek pa­jė­gia­ma per me­tus grą­žin­ti.
Fi­nan­sų ir biu­dže­to sky­riaus pa­ste­bė­ji­mu, šių me­tų biu­dže­to pa­ja­mų ben­dra ap­im­tis, pa­ly­gi­nus su 2018 m. me­tų biu­dže­to pa­ja­mų pla­no įvyk­dy­mu, yra 361 tūkst. eu­rų ma­žes­nė. Tie­sa, kol kas nė­ra ži­no­ma, kiek bus skir­ta lė­šų tiks­li­nių do­ta­ci­jų sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės reikš­mės ke­liams (gat­vėms) ties­ti, tai­sy­ti, pri­žiū­rė­ti ir sau­gaus eis­mo są­ly­goms už­tik­rin­ti, ko­kios bus Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos lė­šos.
Sa­va­ran­kiš­ko­sioms funk­ci­joms fi­nan­suo­ti biu­dže­to pa­ja­mos šie­met di­dė­ja 353 tūkst. eu­rų, ar­ba 2 pro­cen­tais. Tai su­si­ję su pri­im­tais tei­sės ak­tais, ku­riais di­di­na­mos Sa­vi­val­dy­bės iš­lai­dos. Pa­vyz­džiui, 119 tūkst. eu­rų – mi­ni­ma­liai mė­ne­si­nei al­gai pa­di­din­ti; 111 tūkst. eu­rų – pa­rei­gi­nės al­gos ba­zi­niam dy­džiui pa­di­din­ti; 33 tūkst. eu­rų – kul­tū­ros dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čiui pa­di­din­ti ir kt.
Kal­bant apie iš­lai­das, 2019 me­tais jų nu­ma­to­ma tu­rė­ti 39,9 mln. eu­rų. Į tą su­mą įeis ir sko­lin­tas mi­li­jo­nas, ir iš per­nai ne­pa­nau­do­tos lė­šos.
Sa­va­ran­kiš­ko­sioms sa­vi­val­dy­bės funk­ci­joms vyk­dy­ti nu­ma­ty­ta 20,6 mln. eu­rų (51,7 proc. biu­dže­to iš­lai­dų).
Kal­bant apie lė­šas nau­joms prie­mo­nėms fi­nan­suo­ti, iš biu­dže­to nu­ma­to­ma skir­ti 30 tūkst. eu­rų VšĮ Plun­gės ben­druo­me­nės cen­tro rė­mi­mui, 26 tūkst. eu­rų – VšĮ Plun­gės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos pro­gra­mai, 10 tūkst. eu­rų – „Ak­ty­vaus po­il­sio pra­mo­gų zo­nos Plun­gės M. Ogins­kio dva­ro te­ri­to­ri­jo­je veik­los pro­gra­mos“ veik­los or­ga­ni­za­vi­mo iš­lai­doms deng­ti; 3 tūkst. eu­rų – prie­mo­nės „Ug­dy­mo ko­ky­bės už­tik­ri­ni­mas“ cen­tra­li­zuo­to pri­ėmi­mo į mo­kyk­las ir dar­že­lius pro­gra­mi­nei įran­gai įsi­gy­ti.
Taip pat 50 tūkst. eu­rų nu­ma­ty­ta ak­ty­vaus po­il­sio pra­mo­gų zo­nos Plun­gės M. Ogins­kio dva­ro te­ri­to­ri­jo­je iš­lai­ky­mo iš­lai­doms, 12 tūkst. eu­rų bus iš­da­lin­ta per­spek­ty­viau­sių­jų spor­ti­nin­kų sti­pen­di­joms. Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos spor­to aikš­ty­no fut­bo­lo aikš­tei už­baig­ti ski­ria­mi 7 tūkst. eu­rų, Ku­lių kul­tū­ros cen­tro veik­lai (kon­kre­čiai – Ma­žo­sios Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės ren­gi­niams) – 2 tūkst. eu­rų, Aka­de­mi­ko A. Ju­cio pro­gim­na­zi­jos mo­kyk­los 100-me­čio ju­bi­lie­jaus iš­lai­doms – 500 eu­rų; Že­mai­čių Kal­va­ri­jos M. Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos elek­tro­ni­niam skam­bu­čiui įsi­gy­ti – 3 tūkst. eu­rų; rin­ki­mų iš­lai­doms kom­pen­suo­ti – 20 tūkst. eu­rų ir kt.
Prie­mo­nei „Vie­tos ben­druo­me­nių ini­cia­ty­vų ska­ti­ni­mas“ nu­ma­ty­ta 43 tūkst. eu­rų. Šiais me­tais pla­nuo­ja­ma vyk­dy­ti daug pro­jek­tų iš ES ir VIPA lė­šų (biu­dže­te nu­ma­ty­ta 5,8 mln. eu­rų), prie ku­rių bus rei­ka­lin­gas ir Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mas.
Ki­tos fi­nan­suo­ja­mos prie­mo­nės: Kul­tū­ros ver­ty­bių ap­sau­gos or­ga­ni­za­vi­mui nu­ma­ty­ta skir­ti 20 tūkst. eu­rų; Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo pro­ce­so or­ga­ni­za­vi­mui – 134 tūkst. eu­rų; Sa­vi­val­dy­bės in­fra­struk­tū­ros ob­jek­tų pla­na­vi­mui, prie­žiū­rai ir sta­ty­bai – 429,8 tūkst. eu­rų.
Vals­ty­bi­nėms funk­ci­joms vyk­dy­ti Sa­vi­val­dy­bei skir­tos tiks­li­nės do­ta­ci­jos – 2, 4 mln. eu­rų (6 proc.) vi­sų biu­dže­to iš­lai­dų. Iš vi­so Sa­vi­val­dy­bė 2019 m. vyk­dys 21 funk­ci­ją, tai yra vie­na funk­ci­ja ma­žiau, nes ne­be­vyk­dys vai­ko tei­sių ap­sau­gos funk­ci­jos.
Šiais me­tais dau­giau nei dvi­gu­bai nu­ma­to­ma lė­šų vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros funk­ci­joms vyk­dy­ti – iš vi­so 326,3 tūkst. eu­rų. Iš jų 41 tūkst. eu­rų – nau­jai funk­ci­jai, t. y. už­tik­rin­ti sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos prie­mo­nes.
Ug­dy­mo reik­mėms fi­nan­suo­ti nu­ma­ty­ta 8 mln. 190 tūkst. eu­rų (20,5 proc.) vi­sų biu­dže­to iš­lai­dų. Tai yra 458,2 tūkst. eu­rų dau­giau ne­gu per­nai.
Kaip ir anks­tes­niais me­tais, taip ir šie­met, Spe­cia­lia­jam ug­dy­mo cen­trui ir Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trui (vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­niams iš­lai­ky­ti) skir­tos tiks­li­nės do­ta­ci­jos, iš vi­so – 570 tūkst. eu­rų. Vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­niams lė­šos su­ma­žin­tos 14,1 tūkst. eu­rų, o Spe­cia­lia­jam ug­dy­mo cen­trui pa­di­din­tos 28,6 tūkst. eu­rų.
Ne­pa­nau­do­tas 2018-ųjų me­tų biu­dže­to lė­šų li­ku­tis (1 mln. 265 tūkst. eu­rų) skirs­to­mas taip: 726,5 tūkst. eu­rų – pa­gal tiks­li­nę pa­skir­tį in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tams, že­mėt­var­kos dar­bų or­ga­ni­za­vi­mui, Sa­vi­val­dy­bės ir So­cia­li­nio būs­to fon­do plėt­rai, Spe­cia­lia­jai ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo pro­gra­mai; ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mui ir tvar­ky­mui. Ne­tiks­li­nės pa­skir­ties lė­šos – 539,4 tūkst. eu­rų – ski­ria­mos Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai trans­por­to leng­va­toms kom­pen­suo­ti, Sa­vi­val­dy­bės tur­to val­dy­mo ir tur­to par­da­vi­mo pro­gra­mai, Plun­gės ra­jo­no se­niū­ni­jų veik­lai.

Pa­reng­ta pa­gal Plun­gės rajono savivaldybės inf.

Komentarai
Kiti straipsniai