Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

Per gais­rą so­do na­me­ly­je su­de­gė mo­te­ris

Pir­mo­ji va­sa­rio die­na mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je pa­žen­klin­ta mir­ti­mi. Nak­tį, 3.35 val., pra­neš­ta apie gais­rą Vitkilių kai­me. Į įvy­kio vie­tą at­vy­kę ug­nia­ge­siai už­si­lieps­no­ju­sia­me na­me­ly­je ra­do stip­riai ap­de­gu­sį mo­ters kū­ną. Gais­ro me­tu pa­sta­tas su­de­gė vi­siš­kai.

Kaip pa­sa­ko­jo Rie­ta­vo se­niū­ni­jos so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Da­lia Ju­cie­nė, so­do na­me­ly­je gy­ve­no vy­ras ir mo­te­ris, abu re­gist­ruo­ti Rie­ta­vo mies­te, ta­čiau Drobs­tų kai­me kar­tu gy­ve­no jau ke­le­rius me­tus.
Vy­riš­kis (gim. 1964 m.) tu­ri 40 proc. dar­bin­gu­mo ly­gį, jam pri­klau­so an­tra in­va­li­du­mo gru­pė. Vy­ras sun­kiai vaikš­to, tu­ri pro­ble­mų su stu­bu­ru. Ir kol bu­vo svei­kes­nis, vy­riš­kis nie­kur ne­dir­bo, bu­vo re­gist­ruo­tas Dar­bo bir­žo­je ir gau­da­vo so­cia­li­nę pa­šal­pą. Po gais­ro rie­ta­viš­kis iš­vež­tas į Plun­gės li­go­ni­nę, jis stip­riau ne­nu­ken­tė­jo. So­cia­li­nei dar­buo­to­jai yra pa­sa­ko­jęs, kad se­niau bu­vo ve­dęs, tu­ri vai­kų, o jo se­suo gy­ve­na Tel­šiuo­se. Ga­li bū­ti, kad pas ją vy­riš­kis da­bar ir pri­sig­laus. D. Ju­cie­nė mi­nė­jo, kad jei­gu taip ne­nu­tiks, yra ga­li­my­bė ke­tu­riems mė­ne­siams jį ap­gy­ven­din­ti Rie­ta­vo slau­gos li­go­ni­nė­je.
Per gais­rą žu­vu­si mo­te­ris (gim. 1959 m.) bu­vo rie­ta­viš­kė, se­niau gy­ve­nu­si Saus­lau­kio kai­me. Sa­vo na­mų mo­te­ris ne­tu­rė­jo, tai vie­nur, tai ki­tur pa­dirb­da­vo ir glaus­da­vo­si. Dau­giau­sia lai­ko bu­vo re­gist­ruo­ta Dar­bo bir­žo­je, gy­ve­no iš so­cia­li­nės pa­šal­pos. Yra ži­no­ma, kad abu su­gy­ven­ti­niai rū­kė ir bu­vo iš­ge­rian­tys.
Su­de­gęs so­do na­me­lis yra bu­vęs pre­ky­bi­nis kios­kas, ša­lia jo yra ir vy­riš­kio šei­mai pri­klau­san­ti so­dy­ba, ta­čiau ji ap­griu­vu­si ir ne­gy­ve­na­ma. Rie­ta­vo kai­miš­ko­sios se­niū­ni­jos se­niū­nas Ro­ma­nas Jur­čius sa­kė, kad su­de­gęs na­mu­kas anks­čiau bu­vo kios­ke­lis, te­be­bu­vo ir ant lan­gų esan­čios gro­tos. Su­gy­ven­ti­niai jį bu­vo ap­si­tvar­kę ir pri­tai­kę gy­ve­ni­mui. Spė­ja­ma, kad gais­ras ki­lo nuo kros­nies. Jie na­me­ly­je tu­rė­jo kros­ne­lę – „bur­žui­ką“. Apie gais­rą ug­nia­ge­siams pra­ne­šė maž­daug už 300–400 m gy­ve­nan­tys kai­my­nai, kai iš­gir­do spro­gi­nė­jant ši­fe­rį. Pa­tys į gais­ro vie­tą nė­jo.
At­vy­kę ug­nia­ge­siai vy­rą ra­do pus­nuo­gį sė­din­tį lau­ke, mo­ters kū­nas ras­tas lo­vo­je. Spė­ja­ma, kad ji mie­go­jo ir ne­pa­ju­to gais­ro, to­dėl už­du­su­si nuo dū­mų su­de­gė. Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus in­for­ma­vo, kad per pas­ta­ruo­sius ke­le­rius me­tus Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je au­kų dėl gais­ro ne­bu­vo.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Naktį užsidegusiame sodo namelyje rastas stipriai apdegęs moters kūnas.

Komentarai
Kiti straipsniai