Pirmadienis, 2020 m. sausio 27 d.

Par­trenk­tas per pės­čių­jų per­ėją ėjęs ma­ža­me­tis

Pir­ma­die­nį, prieš aš­tun­tą va­lan­dą ry­to, Rie­ta­ve, Plun­gės ir Par­ko gat­vių san­kry­žo­je, au­to­mo­bi­lis kliu­dė ber­niu­ką, ėju­sį per pės­čių­jų per­ėją. Ke­lio dan­ga bu­vo ap­snig­ta ir sli­di, tad 58 me­tų vy­riš­kis, vai­ra­vęs au­to­mo­bi­lį „VW Pas­sat“, ne­spė­jo su­sto­ti.

Kaip in­for­ma­vo Klai­pė­dos vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio vyr. spe­cia­lis­tė An­dro­me­da Graus­lie­nė, 2008 m. gi­mu­sį ber­niu­ką, ei­nan­tį per ne­re­gu­liuo­ja­mą pės­čių­jų per­ėją, kliu­dė va­žiuo­jan­tis au­to­mo­bi­lis. Me­di­kai vai­kui diag­no­za­vo du­bens kau­lų su­mu­ši­mą, jis gy­do­mas na­muo­se. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, vai­ruo­to­jui dėl sli­džios ke­lio dan­gos ne­pa­vy­ko lai­ku su­stab­dy­ti au­to­mo­bi­lio. Vy­riš­kis bu­vo blai­vus. Jam su­ra­šy­tas ANK pro­to­ko­las ir gre­sia ne­tek­ti tei­sės vai­ruo­ti.

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai