Trečiadienis, 2020 m. vasario 26 d.

Ne­pil­na­me­te mer­gai­te pa­si­nau­do­jo du vy­rai, vie­nas iš jų – bro­lis

Va­sa­rio 5 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­mo sa­lė­je sė­dė­jo du vy­rai: Oli­vi­jus Ru­le­vi­čius (gim. 1989 m.) ir M. C. (gim. 1993 m.). Jie kal­tin­ti pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 151-1 str. 1 da­lį (ly­ti­nės aist­ros ten­ki­ni­mas pa­žei­džiant ne­pil­na­me­čio as­mens sek­su­a­li­nio ap­si­spren­di­mo lais­vę ir ne­lie­čia­mu­mą). Nuo šių as­me­nų nu­ken­tė­ju­sios ne­pil­na­me­tės ne­bu­vo – per daug iš­gy­ve­ni­mų pa­ty­ru­siai mer­gai­tei at­sto­va­vo jos glo­bė­ja. Vis­kas įvy­ko vie­na­me Že­mai­ti­jos mies­te per­nai pa­va­sa­rį.

Į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­du­sius vy­rus at­ly­dė­jo jų ad­vo­ka­tai, gy­nė­ją tu­rė­jo ir nu­ken­tė­ju­sio­sios at­sto­vė. Dar prieš pra­si­de­dant teis­mo po­sė­džiui, mo­te­ris su­ti­ko šiek tiek pa­pa­sa­ko­ti ži­niask­lai­dos at­sto­vams apie jų šei­mą už­griu­vu­sią ne­lai­mę.
Abu vy­rus mo­te­ris sa­kė pa­žįs­tan­ti, ta­čiau tar­pu­sa­vy­je jie­du pa­žįs­ta­mi ne­bu­vo.
Tai įvy­ko 2018 me­tų ba­lan­džio mė­ne­sį, kai glo­bo­ti­nei Re­dai (var­das pa­keis­tas – aut. past.), ku­ri tu­ri ne­įga­lu­mą, te­bu­vo 14 me­tų. Pen­kio­li­ka su­ka­ko po ke­lių sa­vai­čių.
Vie­ną ba­lan­džio die­ną jos abi bu­vo ren­gi­ny­je. Po jo mer­gai­tė pa­sa­kė grį­šian­ti na­mo pės­čio­mis. Sa­kė, jog no­ri kaž­kur nu­ei­ti.
Kaip vė­liau pa­aiš­kė­jo, Re­da jau anks­čiau su­si­ra­ši­nė­jo per feis­bu­ką su ta­me pa­čia­me mies­te gy­ve­nan­čiu O. Ru­le­vi­čiu­mi. Jis vis kvie­tė su­si­tik­ti. Tai­gi mer­gai­tė nu­ė­jo su juo į ta­ria­mą pa­si­ma­ty­mą. Vy­ras ne­pil­na­me­tę par­si­ve­dė na­mo ir ly­tiš­kai pa­si­nau­do­jo.
Glo­bė­ja grau­de­no­si, jog O. Ru­le­vi­čius pui­kiai ži­no­jo, kiek Re­dai me­tų ir kad ji yra leng­vai pa­žei­džia­ma. Mo­te­ris svars­tė, kad dvi­gu­bai vy­res­nis vy­ras taip niek­šin­gai pa­si­el­gė są­mo­nin­gai, bu­vo iš anks­to su­pla­na­vęs bjau­rius kės­lus.
Ne­ga­na to, ne­tru­kus mer­gai­tė nu­ken­tė­jo dar kar­tą.
Iš­si­gan­du­si ir la­bai iš­gy­ve­nan­ti dėl to, kas įvy­ko, Re­da apie pa­tir­tą pa­že­mi­ni­mą pa­pa­sa­ko­jo bro­liui Man­tui, ku­ris ta­da buvo apsistojęs ki­ta­me mies­te. Jie­du kar­tu ne­gy­ve­no – au­go at­ski­rai, ta­čiau vie­nas ki­tą bu­vo su­si­ra­dę per feis­bu­ką.
Po ke­lių die­nų M. C. at­va­žia­vo se­sers „pa­guos­ti“. Ta­čiau bro­lis, taip pat tu­rin­tis ne­įga­lu­mą, pa­guo­dą su­pra­to sa­vaip – nu­si­ve­dė se­se­rį po vie­nu til­tu ir pats ja ly­tiš­kai pa­si­nau­do­jo.
Mo­te­ris pri­si­mi­nė, jog bū­tent M. C. tą­dien jai pa­sa­kė, kad Ovi­di­jus iš­prie­var­ta­vo Re­dą. Tai, kad se­se­ri­mi prieš po­rą va­lan­dų bu­vo pats pa­si­nau­do­jęs, – nu­ty­lė­jo.
Pra­si­dė­jus teis­mo po­sė­džiui, bu­vo pa­skelb­ti da­ly­vau­jan­tys as­me­nys, su­tiks­lin­tos tei­sia­mų­jų ta­pa­ty­bės, už­si­min­ta, jog bus ga­li­my­bė šią by­lą iš­nag­ri­nė­ti su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka, dėl ko baus­mės kal­ti­na­mie­siems ga­lės bū­ti ma­ži­na­mos treč­da­liu. Tik ta­da vie­no kal­ti­na­mų­jų ad­vo­ka­tas su­siz­gri­bo pa­pra­šy­ti už­da­ro teis­mo po­sė­džio, tad ką apie sa­vo nu­si­kals­ta­mą vei­ką pa­sa­ko­jo tei­sia­mie­ji, – ne­ži­nia.
Kaip mi­nė­ta, O. Ru­le­vi­čius ir M. C. kal­tin­ti pa­gal BK 151-1 straips­nio 1 da­lį. Šis straips­nis sa­ko, jog pil­na­me­tis as­muo, ly­tiš­kai san­ty­kia­vęs ar ki­taip ten­ki­nęs ly­ti­nę aist­rą su jau­nes­niu ne­gu še­šio­li­kos me­tų as­me­niu, jei­gu ne­bu­vo iš­ža­gi­ni­mo, sek­su­a­li­nio prie­var­ta­vi­mo ar pri­ver­ti­mo ly­tiš­kai san­ty­kiau­ti po­žy­mių, bau­džia­mas bau­da ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mu, ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki pen­ke­rių me­tų.
Apie pri­im­tą teis­mo spren­di­mą skai­ty­to­jus in­for­muo­si­me vė­liau.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Nukentėjusios mergaitės brolis M. C. (kairėje) ir O. Rulevičius laukia teismo.

Komentarai
Kiti straipsniai