Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Iš di­de­lio de­be­sies – la­šas lie­taus

Tiks­liau, ir tol la­šo nė­ra. Gar­siai iš­rek­la­muo­tas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės di­rek­to­riaus Gin­ta­ro Ba­gu­žio pa­ve­di­mas įver­tin­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jos Ra­sos Krau­lei­die­nės el­ge­sį bai­gė­si šnipš­tu. Pa­ties di­rek­to­riaus įsa­ky­mu ko­mi­si­ja, tu­rė­ju­si įver­tin­ti dar­buo­to­jos el­ge­sį, pa­ty­liu­kais bu­vo pa­nai­kin­ta, o ty­ri­mas nu­trauk­tas.

Ty­ri­mas pra­dė­tas pra­ėju­siais me­tais, kai vie­na­me iš ra­jo­no laik­raš­čių bu­vo pa­skelb­ta „sen­sa­cin­ga nau­jie­na“: į dar­bą Sa­vi­val­dy­bė­je R. Krau­lei­die­nę at­ve­žė jos vy­ras Al­ber­tas (bu­vęs Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius), ne­tu­rin­tis tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nės.
Tuo­met G. Ba­gu­žis pa­si­ra­šė įsa­ky­mą su­da­ry­ti ko­mi­si­ją, ku­ri įver­tin­tų Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jos R. Krau­lei­die­nės el­ge­sį – mat ji, ži­no­da­ma, kad vy­ras ne­tu­ri tei­sės vai­ruo­ti ma­ši­nos, ne­už­kir­to tam ke­lio ir taip ga­lė­jo pa­žeis­ti „Dir­ban­čių Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, el­ge­sio tai­syk­les“…
Kad efek­tas bū­tų di­des­nis, di­rek­to­rius su­sku­bo apie tai pa­si­gir­ti ne tik Sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je, bet ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus feis­bu­ko pa­sky­ro­je.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę šis ab­sur­diš­kas ir pa­juo­ką su­kė­lęs ty­ri­mas di­rek­to­riaus įsa­ky­mu bu­vo nu­trauk­tas.
Dar vie­nas gar­siai iš­rek­la­muo­tas ty­ri­mas – dėl Nau­so­džio se­niū­no Da­riaus Prei­bio ne­va val­diš­ko žvy­ro pa­si­sa­vi­ni­mo – bus nag­ri­nė­ja­mas iš nau­jo.
Dėl se­niū­no di­rek­to­riaus įsa­ky­mu taip pat bu­vo su­da­ry­ta ko­mi­si­ja, mat vie­nas ra­jo­no laik­raš­tis pra­ėju­siais me­tais pa­skel­bė, kad Bab­run­go gat­vei skir­tas žvy­ras „nu­ke­lia­vo“ į se­niū­no kie­mą. Kad vis­kas at­ro­dy­tų dar įspū­din­giau, laik­raš­tis net pri­dė­jo nuo­trau­ką, ku­rio­je ma­ty­ti, kaip GAZ mar­kės ma­ši­na žvy­ras ve­ža­mas į D. Prei­bio na­mo kie­mą.
Se­niū­no tei­gi­niai, kad nuo­trau­ko­je už­fik­suo­ta jo pa­ties ma­ši­na, kad jis ja at­si­ve­žė sa­vo žvy­rą ir tu­ri vi­sus žvy­ro įsi­gi­ji­mo do­ku­men­tus, Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo ne­įti­ki­no, tad bu­vo pa­ves­ta tai iš­si­aiš­kin­ti ko­mi­si­jai. Ko­mi­si­ja sa­vo dar­bą at­li­ko, o jos iš­va­dos nu­gu­lė ant G. Ba­gu­žio ir Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) sta­lo.
VTEK, ga­vu­si pra­ėju­sių me­tų gruo­džio 20 d. di­rek­to­riaus pa­teik­tą iš­va­dą (jo­je bu­vo ver­tin­ta D. Prei­bio el­ge­sio ati­tik­tis Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mui (VPIDVTĮ), nu­spren­dė, kad „D. Prei­bys ne­pa­žei­dė VPIDVTĮ drau­di­mo nau­do­tis pa­rei­go­mis as­me­ni­nei nau­dai gau­ti (3 straips­nio 1 da­lies 3 punk­tas), nes ne­nu­sta­ty­ta, jog se­niū­nas bū­tų nau­do­jęs gat­vės re­mon­tui skir­tas me­džia­gas bei tech­ni­ką sa­vo na­mo ap­lin­kos tvar­ky­mui.
Vis­gi da­liai pa­teik­tos iš­va­dos VTEK ne­pri­ta­rė ir pa­ve­dė ty­ri­mą at­lik­ti pa­kar­to­ti­nai. Pa­kar­to­ti­nė iš­va­da dėl D. Prei­bio el­ge­sio ati­tik­ties VPIDVTĮ nuo­sta­toms bei vi­si ją pa­grin­džian­tys do­ku­men­tai tu­rės bū­ti pa­teik­ti VTEK per vie­ną mė­ne­sį.
Ar ne­su­bliūkš ir šis „skan­da­lin­gas“ bei gar­siai iš­rek­la­muo­tas ty­ri­mas?

Komentarai
Kiti straipsniai