Trečiadienis, 2020 m. sausio 29 d.

Di­de­lių vil­čių dėl že­mės ūkio mo­kyk­los at­kū­ri­mo Rie­ta­ve nė­ra

Pir­ma­ja­me šių me­tų ta­ry­bos po­sė­dy­je su­lauk­ta kaip nie­ka­da daug pa­klau­si­mų, pa­teik­ta pa­sta­bų. Pa­tvir­tin­ta ne vie­na pra­ėju­sių me­tų veik­los ata­skai­ta bei kal­bė­ta apie ki­tus svar­bius klau­si­mus. Po­sė­džio pa­bai­go­je do­mė­ta­si, ko­kie žings­niai nu­ma­to­mi dėl bu­vu­sios Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos at­kū­ri­mo, spręs­ti ki­ti sa­vi­val­dy­bei ak­tu­a­lūs klau­si­mai.

Po­sė­dy­je pa­tvir­tin­ta Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės 2018 me­tų ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mo ir tvar­ky­mo pro­gra­mos lė­šų pa­nau­do­ji­mo ata­skai­ta. Iš Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­nan­čių gy­ven­to­jų 2018 m. su­rink­ta 1 467 t (2017 m. – 1 535,22 t) miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų. Iš vie­ti­nės rin­klia­vos per me­tus su­rink­ta 209 100 Eur lė­šų. Per ata­skai­ti­nius me­tus su­ma­žin­tas kre­di­ti­nis įsi­sko­li­ni­mas (nuo 45 321,66 Eur iki 26 512,58 Eur). Su­rink­tas ma­žes­nis at­lie­kų kie­kis, kas­met pa­ste­bi­mas jo ma­žė­ji­mas.
Prieš tvir­ti­nant spren­di­mo pro­jek­tą dėl Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo ir biu­dže­ti­nių įstai­gų eta­tų skai­čiaus, Vai­da Vai­či­kaus­kie­nė krei­pė­si į švie­ti­mo įstai­gų va­do­vus. „Su­pran­tu, kad ne ma­no kom­pe­ten­ci­ja jums nu­ro­di­nė­ti dėl pa­gal­bos spe­cia­lis­tų skai­čiaus, ta­čiau tu­riu pra­šy­mą. Jei duo­si­te tam pa­čiam žmo­gui 1,5 ar­ba 2 eta­tus, re­a­liai tik pa­di­din­si­te jam at­ly­gi­ni­mą. Mū­sų vai­kai ne­gau­na tin­ka­mos spe­cia­lis­tų pa­gal­bos. Ko­dėl vai­kus rei­kia vež­ti į Plun­gę ar Klai­pė­dą, jei mo­kyk­lo­je yra tam skir­tas spe­cia­lis­tas? Ši pa­sta­ba – jū­sų pa­mąs­ty­mui“, – sa­kė Vai­da Vai­či­kaus­kie­nė. At­sa­ky­da­mas į šį klau­si­mą, sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis sa­kė, jog pro­ble­ma ta, kad trūks­ta kai ku­rių spe­cia­lis­tų, tarp jų – ir ates­tuo­tų psi­cho­lo­gų. Anot jo, nė­ra leng­va to­kius spe­cia­lis­tus pri­si­vi­lio­ti. Eta­tai yra di­di­na­mi, ke­lia­mi ir at­ly­gi­ni­mai, gal­būt di­des­nis už­mo­kes­tis pa­dės pri­trauk­ti spe­cia­lis­tus, nes iki šiol jų at­ly­gi­ni­mai bu­vo ma­ži, ir nie­kas ne­no­rė­jo už tiek dirb­ti. „Trūks­ta ir pa­čių spe­cia­lis­tų, nes vi­so­je Lie­tu­vo­je vie­nu me­tu at­si­ra­do di­de­lis jų po­rei­kis. Pa­sta­ba tei­sin­ga, švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai į tai tu­ri žiū­rė­ti rim­tai ir spręs­ti si­tu­a­ci­ją kiek ga­li­ma op­ti­ma­liau“, – sa­kė me­ras.
Pri­sta­čius spren­di­mo pro­jek­tą dėl Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos 2018 me­tų prie­mo­nių vyk­dy­mo, Juo­zas Bars­tei­ga ko­men­ta­vo, kad res­pub­li­ko­je ma­žė­ja vil­kų, o Rie­ta­ve prie­šin­gai – jų dau­gė­ja. „Kaip tą pro­ble­mą spręs­ti? Dėl vil­kų pa­da­ry­tos ža­los yra daug iš­mo­kų“, – sa­kė Ta­ry­bos na­rys. Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas pa­tai­sė, kad vi­so­je res­pub­li­ko­je vil­kų ne ma­žė­ja, o kaip tik dau­gė­ja. Li­cen­ci­jų me­džiok­lei yra iš­duo­ta dau­giau, tad vil­kų po­pu­lia­ci­ja bus šiek tiek ma­ži­na­ma. „Į šią pro­ble­mą dė­me­sį at­krei­pė ir Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja. Vi­sų ki­tų žvė­rių taip pat dau­gė­ja, jei­gu pa­ste­bi­te, stir­nos, el­niai prak­tiš­kai vaikš­to apie na­mus. Gy­vū­nų po­pu­lia­ci­ja smar­kiai di­dė­ja ir bus rim­ta pro­ble­ma, jų yra per daug. Įsta­ty­miš­kai tu­ri bū­ti su­re­gu­liuo­ta, kad me­džio­to­jams bū­tų leis­ta dau­giau su­me­džio­ti, ir gy­vū­nų per­tek­liaus ne­bū­tų“, – ko­men­ta­vo me­ras.
Iš­se­kus Ta­ry­bos po­sė­džio dar­bot­var­kės klau­si­mams, Vi­li­ja Raz­mie­nė, pa­si­nau­do­da­ma pro­ga, kad po­sė­dy­je da­ly­vau­ja ir mies­to se­niū­nas Pet­ras Leng­ve­nis, do­mė­jo­si, ar dar ne lai­kas su­tvar­ky­ti mies­te skel­bi­mų len­tas. „Jau esu ta te­ma kal­bė­ju­si, ta­čiau si­tu­a­ci­ja ne­pa­ki­to. Skel­bi­mų len­tos tik­rai bai­sios, nu­dris­ku­sios, ar nė­ra ga­li­my­bės jas ap­tvar­ky­ti, nu­plėš­ti se­nus skel­bi­mus? Kai­muo­se – gra­žu pa­žiū­rė­ti, vis­kas tvar­kin­ga, se­niū­nai su­ge­ba tą pro­ble­mą su­tvar­ky­ti. Kai dar­buo­to­jai tvar­ko kel­kraš­čius, ar ne­ga­li tuo pa­čiu pa­si­rū­pin­ti ir skel­bi­mų len­to­mis?, – klau­sė Ta­ry­bos na­rė. Se­niū­nas pa­ti­ki­no, kad šia pro­ble­ma bus pa­si­rū­pin­ta, o me­ras sa­kė, kad šį dar­bą rei­kė­tų pri­skir­ti va­ly­to­joms ar gat­vių pri­žiū­rė­to­jams – kad lai­kas nuo lai­ko se­nus pla­ka­tus nu­rink­tų, nes se­ni ir nu­ply­šę ap­lin­kos ne­puo­šia.
V. Raz­mie­nė taip pat do­mė­jo­si, ar kas nors aiš­kė­ja dėl bu­vu­sios Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos, nes gruo­dį vy­ko di­džiu­lė kon­fe­ren­ci­ja su sie­kiu ją at­kur­ti. „Ar pa­si­stū­mė­ta į prie­kį, ar nu­si­ma­to ko­kių po­ky­čių?“, – klau­sė ji. Me­ras at­sa­kė, kad šis klau­si­mas sun­kus, kaip tik ki­tą die­ną po Ta­ry­bos po­sė­džio (sau­sio 25-ąją) klau­si­mas tu­rė­jo bū­ti ap­tar­tas Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te Sei­me. Anot me­ro, tra­di­ci­nė pro­fe­si­nė mo­kyk­la, vei­kian­ti da­bar, di­de­lės per­spek­ty­vos ne­tu­ri. Veik­ti ga­lė­tų tik ino­va­ty­vi, ki­tais prin­ci­pais dir­ban­ti įstai­ga, ku­rios bu­vi­mu bū­tų su­in­te­re­suo­tas ver­slas. Darb­da­viai tu­rė­tų įsi­kiš­ti į šį pro­ce­są, rei­kė­tų ban­dy­ti pri­trauk­ti ir už­sie­nie­čių. „Ši­to­kiu ke­liu ei­nant, gal ir bū­tų per­spek­ty­va. Ko nors ža­dė­ti ir teik­ti ne­tik­rų iliu­zi­jų ne­ga­liu. Džiau­gia­mės, kad da­bar mo­kyk­la vei­kia, pa­sta­tai nė­ra tuš­ti. Ieš­ko­me ki­tų spren­di­mo bū­dų at­ran­dant ki­tą in­ves­tuo­to­ją. Dir­ba­me in­ten­sy­viai, ma­ty­si­me, kas iš to iš­eis“, – kal­bė­jo sa­vi­val­dy­bės va­do­vas. Vy­tau­tas Bla­žai­tis mi­nė­jo, kad no­rint ne­lik­ti „ant le­do“, rei­kia ban­dy­ti Rie­ta­ve įsteig­ti mo­ky­mo cen­trą. Anot me­ro, ši si­tu­a­ci­ja bu­vo ap­tar­ta su švie­ti­mo mi­nist­ru, kal­bė­ta, kad to­kių cen­trų, koks yra siū­lo­mas, Lie­tu­vo­je dar nė­ra. Ga­vus pa­lai­ky­mą ir per pro­jek­tus lė­šų, ką nors pa­na­šaus bū­tų ga­li­ma įsteig­ti.
Gau­tą už­klau­są iš sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jo pa­vie­ši­no J. Bars­tei­ga. „Džiu­gu, kad sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai do­mi­si sa­vo kraš­tu. Ma­nęs bu­vo pra­šy­ta pa­si­do­mė­ti, ko­dėl Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“ di­rek­to­rius ne­si­lai­ko va­do­vų ka­den­ci­jų įsta­ty­mo. Ar da­bar­ti­nis va­do­vas ne­tu­rė­jo 2019 m. sau­sio 1 die­ną už­leis­ti sa­vo pa­rei­gas ki­tam?“. At­sa­ky­da­mas į pa­klau­si­mą, me­ras sa­kė, kad yra nau­jas įsta­ty­mas, ir jis bus vyk­do­mas. Yra įves­tos ka­den­ci­jos, to­dėl bus ren­gia­mi kon­kur­sai.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: V. Vaičikauskienė išsakė pastabą dėl to, kad Savivaldybės vaikai negauna tinkamos specialistų pagalbos.

Komentarai
Kiti straipsniai