Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Dar­že­lio gru­pė­se – iš­ma­nio­sios grin­dys

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas sau­sio 28 die­ną ap­ta­rė il­gą są­ra­šą įvai­rių klau­si­mų. Kal­bė­ta apie kul­tū­ros ver­ty­bių iš­sau­go­ji­mą, pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie pa­tal­pų pri­tai­ky­mą dar­že­li­nu­kams Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je, Kan­tau­čiuo­se ir Ku­liuo­se, pa­pa­sa­ko­ta, ko­kie dar­že­liai dirbs va­sa­rą, taip pat su­pa­žin­din­ta, ko­kios bus nau­jos Ku­lių kul­tū­ros cen­tro tei­kia­mų pa­slau­gų kai­nos ir kt.

Apie kul­tū­ros ver­ty­bes

Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tas Gin­ta­ras Ra­mo­nas kal­bė­jo, kiek ski­ria­ma pi­ni­gų mū­sų kul­tū­ros ver­ty­bių iš­sau­go­ji­mui, kas pa­da­ry­ta per­nai, kas nu­ma­ty­ta šie­met.
Per­nai Kul­tū­ros ver­ty­bių pro­gra­mai bu­vo skir­ta 33 tūkst. eu­rų, šie­met pra­šy­ta 45 tūkst., gau­ta 20 tūkst. eu­rų.
2018 m. už 6,4 tūkst. eu­rų tvar­ky­ti Kan­tau­čių Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos ne­kal­to­jo pra­si­dė­ji­mo baž­ny­čios var­go­nai; už 5 tūkst. eu­rų res­tau­ruo­tos ke­lios kop­ly­tė­lės Plun­gės mies­to se­no­sio­se ka­pi­nė­se; maž­daug tiek pat pa­nau­do­ta pri­ei­gų prie Lais­vės pa­min­klo Ku­liuo­se su­tvar­ky­mui; pus­penk­to tūks­tan­čio eu­rų skir­ta pi­lia­kal­nių bei se­nų ka­pi­nai­čių prie­žiū­rai ir kt. Šie­met kryž­dir­bys­tės pa­min­klų re­mon­tui nu­ma­ty­tas 1 tūkst. eu­rų; se­no­sio­se mies­to ka­pi­nė­se esan­čios Vi­sų Šven­tų­jų kop­ly­čios re­mon­to tech­ni­niam pro­jek­tui – 12 tūkst. eu­rų; ra­jo­ne esan­čių lais­vės pa­min­klų res­tau­ra­ci­jai – 6 tūkst. eu­rų; ir maž­daug po pu­sę tūks­tan­čio – Eu­ro­pos pa­vel­do die­noms bei Kau­šė­nų ho­lo­kaus­to au­kų me­mo­ria­li­nių skulp­tū­rų res­tau­ra­vi­mui. Ne­be­nu­ma­to­ma pi­ni­gų nei pi­lia­kal­nių prie­žiū­rai, nei ka­pi­nė­se esan­čių ver­tin­gų pa­min­klų res­tau­ra­ci­jai.
Ko­mi­te­to na­rė, is­to­ri­kė Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė ap­gai­les­ta­vo, jog lė­šos šiai pro­gra­mai taip su­ma­žin­tos, la­bai ma­žai pi­ni­gų nu­ma­ty­ta kryž­dir­bys­tei, vi­siš­kai ne­skir­ta pi­ni­gų su Že­mai­ti­jos me­tais su­si­ju­siai te­mai ar ob­jek­tams.

Dar­že­li­nu­kai tu­rės gra­žias pa­tal­pas

In­for­ma­ci­ją apie iki­mo­kyk­li­niam ir prieš­mo­kyk­li­niam ug­dy­mui pri­tai­ko­mas pa­tal­pas Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je, Kan­tau­čiuo­se ir Ku­liuo­se pa­tei­kė Vie­tos ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tai Ar­vy­das Liu­ti­ka ir Mar­ty­nas Čiu­že­lis.
Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­ly­je su­re­mon­tuo­ta apie 500 kv. m pa­tal­pų: iš­be­to­nuo­tos grin­dys, pa­klo­ta PVC ir ak­mens ma­sės ply­te­lių dan­ga, su­mon­tuo­tos dvi­sluoks­nės gips­kar­to­nio per­tva­ros, pa­ka­bi­na­mos lu­bos, o sie­nos nu­tin­kuo­tos ir nu­da­žy­tos. Taip pat su­mon­tuo­ti van­den­tie­kio ir nuo­te­kų ša­li­ni­mo tin­klai bei vė­di­ni­mo sis­te­ma, at­nau­jin­ta šil­dy­mo sis­te­ma, su­mon­tuo­ta vė­di­ni­mo sis­te­ma, pa­keis­ta elek­tros ins­ta­lia­ci­ja ir kt. Taip pat tri­jo­se gru­pė­se įdieg­ta iš­ma­nių­jų grin­dų tech­no­lo­gi­ja, su­mon­tuo­tos rū­bų džio­vi­ni­mo spin­tos. Be bal­dų, vi­sa kam jau iš­leis­ta 330 tūkst. eu­rų, dar­bus vyk­dė UAB „RDA sta­ty­ba“. Pa­va­sa­rį dar li­ko su­tvar­ky­ti žai­di­mų aikš­te­lę, už­dė­ti gu­mi­nę dan­gą.
Po Ku­lių gim­na­zi­jos sto­gu esan­čia­me dar­že­ly­je taip pat at­lie­ka­mas pa­tal­pų re­mon­tas: per­nai va­sa­ros pa­bai­go­je su­tar­tis bu­vo pa­si­ra­šy­ta su UAB „Nap­si­ta“ ir UAB „San­te­che­ra“, įvai­rūs dar­bai vyks­ta jau ke­lis mė­ne­sius, tu­rė­tų bū­ti baig­ti iki 2019 m. va­sa­rio vi­du­rio. Re­mon­tas kai­nuos apie 94,7 tūkst. eu­rų.
Kan­tau­čiuo­se dar­že­lio pa­tal­pų įren­gi­mas vyks­ta kul­tū­ros pa­skir­ties pa­sta­to da­ly­je, jau at­lik­ti šie dar­bai: iš­be­to­nuo­tos grin­dys, pa­da­ry­tos pa­tal­pų per­tva­ros, nu­tin­kuo­tos sie­nos, iš­kli­juo­tos ply­te­lės, at­lik­tas van­den­tie­kio, ka­na­li­za­ci­jos ir šil­dy­mo vamz­dy­nų mon­ta­vi­mas, taip pat pa­keis­ti lan­gai ir du­rys, į pa­bai­gą ei­na ir ap­dai­los dar­bai.

Ku­lių Kul­tū­ros cen­tro pa­sta­te ki­bi­rų ne­be­rei­kia

Kaip vyks­ta Ku­lių kul­tū­ros cen­tro pa­sta­to re­no­va­ci­ja – apie ei­gą ir iš­ki­lu­sius ne­sklan­du­mus kal­bė­jo Vie­tos ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tas A. Liu­ti­ka.
Per­nai spa­lį dėl Ku­lių kul­tū­ros cen­tro pa­sta­to sto­go re­mon­to bu­vo pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis su UAB „Tel­šių meist­ras“. Pro­jek­tas yra su­skirs­ty­tas į 5 eta­pus, su­tar­tis su­da­ry­ta tre­jiems me­tams. Pir­mo­jo eta­po dar­bai už 50 tūkst. eu­rų tu­rė­jo bū­ti at­lik­ti iki 2018 m. gruo­džio vi­du­rio, ta­čiau bu­vo at­lik­ti ne­ko­ky­biš­kai, ir šiuo me­tu tai­so­mas bro­kas. Nuo van­dens nu­ken­tė­jo da­lis pa­tal­pų, su­šla­po ap­šil­ti­ni­mo me­džia­gos. Da­bar van­duo per sto­gą jau ne­be­bė­ga, ki­bi­rų ne­be­rei­kia, bro­ko pa­da­ri­niai spar­čiai ma­ži­na­mi. Ant­ra­jam eta­pui nu­ma­to­ma 61 tūkst. eu­rų; to­les­niems eta­pams – 31, 36 ir 68 tūkst. eu­rų.

Žiū­ro­vų sa­lės nu­oma Ku­liuo­se vie­to­je 29 eu­rų kai­nuos 200 eu­rų!

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­da Sau­ka­lie­nė pa­tei­kė ko­mi­te­to na­riams in­for­ma­ci­ją apie Ku­lių kul­tū­ros cen­tro tei­kia­mų pa­slau­gų kai­nas, ku­rios da­bar bus ge­ro­kai di­des­nės, nes ne­si­kei­tė nuo 2014 me­tų. Tai­gi, vis­kas brangs­ta, tai įkai­nius ke­lia ir kul­tū­ros cen­tras. Pa­vyz­džiui, pa­ro­dų-šo­kių sa­lės nu­oma va­lan­dai kai­na­vo 5,80 Eur, da­bar bus 20 Eur. No­rint šią sa­lę iš­si­nuo­mo­ti pa­rai, kai­nuos 150 Eur (bu­vo 43,50 Eur). Žiū­ro­vų sa­lė Ku­lių kul­tū­ros cen­tre va­lan­dai kai­nuos 20 Eur (bu­vo 5,80 Eur) , o pa­rai – 200 (bu­vo 29 Eur.) Ge­ro­kai pa­brangs ir žiū­ro­vų sa­lės nu­oma Stal­gė­nų sky­riu­je, taip pat dau­giau teks mo­kė­ti už bi­lie­tus į pra­mo­gi­nius ren­gi­nius. Pa­vyz­džiui, jau­ni­mas (iki 21 m.) už įė­ji­mą į ko­kį nors ren­gi­nį mo­kė­da­vo iki 90 cen­tų, o vy­res­ni – dau­giau­siai iki 2,90 Eur, o da­bar ati­tin­ka­mai mo­kės iki 3 ir iki 10 eu­rų.

Va­sa­rą ža­da ne­už­da­ry­ti nė vie­no dar­že­lio mies­te

Kaip tu­rė­tų vyk­ti dar­bas iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė­se va­sa­ros me­tu – to­kią in­for­ma­ci­ją po­sė­džiau­to­jams pa­tei­kė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to vyr. spe­cia­lis­tė Dan­gi­ru­tė Vaš­kie­nė.
Spe­cia­lis­tė mi­nė­jo, jog per­nai Plun­gės mies­te va­sa­rą dir­bo 4 dar­že­liai, du bu­vo už­da­ry­ti, o šie­met si­tu­a­ci­ja bent jau tė­vams bus ge­res­nė: tu­rė­tų dirb­ti vi­si dar­že­liai – „Sau­lu­tė“, „Nykš­tu­kas“, „Rū­te­lė“, „Pa­sa­ka“, „Rau­don­ke­pu­rai­tė“ ir „Vy­tu­rė­lis“. Gru­pių skai­čių kiek­vie­na įstai­ga ga­lės nu­si­sta­ty­ti pa­gal po­rei­kį, ne­be­rei­kės tė­vams tam­py­ti vai­kų iš vie­no bu­din­čio dar­že­lio į ki­tą. Pla­nuo­ja­ma, kad lie­pos–­rug­pjū­čio mė­ne­siais dirbs 33 gru­pės. Skai­čiuo­ja­ma, jog tam pa­pil­do­mai iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ga­li rei­kė­ti apie 26 tūkst. eu­rų, o iš mo­ky­mo lė­šų – apie 30 tūkst. eu­rų. Si­tu­a­ci­ja su iki­mo­kyk­li­nė­mis įstai­go­mis yra su­de­rin­ta, vi­si pri­ta­ria. O kai­mų dar­že­liai va­sa­ros mė­ne­siais atos­to­gaus.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Visose trijose Žemaičių Kalvarijos darželio grupėse yra įdiegta išmaniųjų grindų technologija.

Komentarai
Kiti straipsniai