Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Kai­mo rė­mi­mo prie­mo­nėms per­nai pa­skirs­ty­ta 20 tūkst. eu­rų

Pra­ėju­siais me­tais iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to Kai­mo rė­mi­mo prie­mo­nių pro­gra­mai bu­vo skir­ta 20 000 eu­rų, nors pa­gal gau­tas pa­raiš­kas pi­ni­gų bū­tų rei­kė­ję dvi­gu­bai dau­giau. In­for­ma­ci­ja apie tai bu­vo pa­teik­ta Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tui.

Iš vi­so 2018 me­tais pa­gal mi­nė­tą prie­mo­nę dėl fi­nan­sa­vi­mo bu­vo pa­teik­tos 38 pa­raiš­kos, ku­rių są­ma­ti­nė ver­tė – 41, 8 tūkst. eu­rų. Lė­šų skirs­ty­mo ko­mi­si­ja į po­sė­džius rin­ko­si tris kar­tus.
Tu­ri­mos lė­šos bu­vo skirs­to­mos pa­gal prie­mo­nės pri­ori­te­tus. Pa­vyz­džiui, že­mės ūkio ver­slo ir mo­ko­mų­jų ke­lio­nių iš­lai­doms kom­pen­suo­ti ga­li bū­ti ski­ria­ma iki 100 proc. pra­šo­mos su­mos. Šiuo at­ve­ju 4 pa­raiš­koms bu­vo skir­ta 3550 eu­rų pa­ra­ma.
Da­ly­va­vi­mas mu­gė­se, pa­ro­do­se, kon­kur­suo­se, mo­ky­muo­se ir žem­dir­bių šven­tė­se, ku­rio­se pri­sta­to­ma Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė – to­kioms 4 pa­raiš­koms skir­ta 3900 eu­rų pa­ra­ma.
Dar 11-ai pa­reiš­kė­jų iš­da­lin­ta 5 tūkst. eu­rų su­ma. Pi­ni­gai skir­ti so­dy­bų, kai­mo tu­riz­mo, ūki­nin­kų so­dy­bų sa­vi­nin­kus ir kai­mo gy­ven­to­jų vie­to­vių ap­žiū­rų-kon­kur­so nu­ga­lė­to­jų pa­ska­ti­ni­mui, ge­riau­sių ra­jo­no me­tų ūki­nin­kų pa­ger­bi­mui.
Kal­bant apie kai­mo ben­druo­me­nių, žem­dir­biš­kų vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų veik­los pro­gra­mas – jų vyk­dy­mui nu­ma­to­mas iki 40 proc. pri­si­dė­ji­mas. Gau­ta 17 pa­raiš­kų, skir­ta 7250 eu­rų.
Kai­mo rė­mi­mo prie­mo­nė­se nu­ma­ty­ta ir ne­grą­ži­na­ma vien­kar­ti­nė pa­ra­ma iki 300 eu­rų, ku­ri ga­li bū­ti ski­ria­ma nau­jai įkur­tiems ir sa­vo veik­lą sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je įre­gist­ra­vu­siems ko­o­pe­ra­ty­vams, aso­cia­ci­joms ir ki­toms žem­dir­bius vie­ni­jan­čioms or­ga­ni­za­ci­joms jų stei­gi­mo iš­lai­doms pa­deng­ti. Tie­sa, to­kių pa­raiš­kų ne­gau­ta. To­kia pa­ti su­ma ga­li bū­ti skir­ta aso­cia­ci­jų ar ko­o­pe­ra­ty­vų ne­nu­ma­ty­toms, bet pa­tir­toms že­mės ūkio veik­los iš­lai­doms kom­pen­suo­ti. Gau­ta vie­na pa­raiš­ka, to­kia su­ma pa­reiš­kė­jui ir skir­ta.
Pri­si­dė­ji­mas prie sta­to­mos ar re­konst­ruo­ja­mos in­fra­struk­tū­ros fi­zi­niams as­me­nims kai­miš­ko­se te­ri­to­ri­jo­se, esant ne­nu­ma­ty­toms sti­chi­nėms ar gam­tos su­kel­toms prie­žas­tims – re­mia­ma ne dau­giau kaip 20 proc. nuo ates­tuo­tos įmo­nės pa­teik­tos są­ma­tos, su­de­rin­tos su Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, bet 2018 me­tais to­kių pa­raiš­kų taip pat ne­gau­ta.
Su­skai­čiuo­ta, jog per­nai pa­ra­ma skir­ta 10-iai se­niū­ni­jų „Gra­žiau­sių so­dy­bų kon­kur­sams“ or­ga­ni­zuo­ti; 9 ūki­nin­kų pro­jek­tams; 17-ai ben­druo­me­nių pro­jek­tų ir vie­nai aso­cia­ci­jai – Plun­gės bi­ti­nin­kų drau­gi­jai „Spie­čius“. Tik vie­na pa­raiš­ka ne­ten­kin­ta. Po pi­ni­gų pa­skirs­ty­mo fon­de li­ko 197 eu­rai.

Pa­reng­ta pa­gal Že­mės ūkio sky­riaus inf.

Komentarai
Kiti straipsniai