Pirmadienis, 2020 m. liepos 13 d.

Ge­ra ži­nia grum­bliš­kiams: me­di­ci­nos punk­tas vėl bus ati­da­ry­tas!

Nuo per­nai va­sa­ros Grum­blių me­di­ci­nos punk­to du­rys yra už­da­ry­tos, nes ten pa­slau­gas tei­kęs UAB „Plun­gės svei­ka­tos cen­tras“ pa­skai­čia­vo, kad jiems ši veik­la yra nuos­to­lin­ga. Ir štai da­bar, sau­sio 29 die­ną, po­sė­džia­vęs Svei­ka­tos ir So­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas pa­skel­bė ge­rą ži­nią: me­di­ci­nos pa­slau­gas ten pa­si­siū­lė teik­ti šei­mos kli­ni­ka „Ine­sa“.

Straips­niuo­se „Grum­blių me­di­ci­nos punk­to li­ki­mas pa­ki­bo ant plau­ko“ ir „Dėl Grum­blių me­di­ci­nos punk­to – kol kas ne­ži­nia“ jau ra­šė­me, ko­kia si­tu­a­ci­ja ten bu­vo su­si­da­riu­si.
Pri­me­na­me, jog per­nai UAB „Plun­gės svei­ka­tos cen­tras“ di­rek­to­rė Ire­na Ne­kra­šie­nė krei­pė­si į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją dėl pa­tal­pų pa­nau­dos su­tar­ties nu­trau­ki­mo anks­čiau lai­ko (su­tar­tis ga­lio­ja iki 2023 m.), mat Grum­blių mo­kyk­los pa­sta­te bu­vęs me­di­ci­nos punk­tas svei­ka­tos cen­trui pa­si­da­rė nuos­to­lin­gas, žmo­nių per sa­vai­tę kar­tais esą ne­ap­si­lan­ko nė 12-ikos.
Ta­čiau Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai bei Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to na­riai tam pri­tar­ti ne­sku­bė­jo – no­rė­ta kaž­kaip tą punk­tą vie­tos gy­ven­to­jams iš­sau­go­ti. Juo­lab, kad grum­bliš­kiai dėl to rin­ko pa­ra­šus, už­ta­ri­mo gy­ven­to­jų var­du pra­šė ir se­niū­nas Au­ri­mas Va­si­liaus­kas.
Plun­gės svei­ka­tos cen­tro di­rek­to­rė su­ti­ko „ei­ti į dis­ku­si­jas“, jei tik Sa­vi­val­dy­bė pri­si­dė­tų prie punk­to iš­lai­ky­mo. De­ja, su­si­ta­ri­mo iki me­tų pa­bai­gos taip ir ne­pa­siek­ta.
Vi­sai ne­se­niai – sau­sio 29 die­ną – kai po­sė­džia­vo Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas, pir­mi­nin­kas Juo­zas Šle­pe­tis sa­kė no­rin­tis pa­skelb­ti pa­pil­do­mą klau­si­mą, ku­ris net ne­bu­vo įtrauk­tas į dar­bot­var­kę.
„Kaip ži­no­me, Plun­gės svei­ka­tos cen­tras ne­be­no­ri Grum­blių me­di­ci­nos punk­to. Štai ga­vau šei­mos kli­ni­kos „Ine­sa“ raš­tą, ku­rį no­rė­čiau pa­gar­sin­ti ir iš­girs­ti jū­sų nuo­mo­nę“, – į po­sė­džiau­to­jus krei­pė­si J. Šle­pe­tis.
Raš­te tei­gia­ma, jog pas­ta­ruo­ju me­tu kli­ni­kai pri­klau­san­tis Sta­ne­lių me­di­ci­nos punk­tas vis daž­niau su­lau­kia grum­bliš­kių pra­šy­mų su­teik­ti me­di­ci­nos pa­slau­gas. Be to, da­bar yra pa­di­dė­jęs ser­ga­mu­mas gri­pu ir per­ša­li­mo li­go­mis, tad žmo­nių yra kur kas dau­giau nei įpras­ta. Ži­nia, se­ny­vo am­žiaus, vie­ni­šiems gy­ven­to­jams la­bai ne­pa­to­gu va­žiuo­ti į mies­tą, to­dėl, nors ir ne­pri­klau­so tai gy­dy­mo įstai­gai, vis tiek krei­pia­si ten, kur jiems ar­čiau.
To­dėl, su­pras­da­ma sun­kią si­tu­a­ci­ją, šei­mos kli­ni­ka „Ine­sa“ nu­spren­dė bent jau lai­ki­nai teik­ti pir­mi­nę me­di­ci­nos pa­gal­bą vie­tos gy­ven­to­jams Grum­blių me­di­ci­nos punk­te. Nors ir bus nuos­to­lin­gai, ma­te­ria­li­nes iš­lai­das, iš­sky­rus pa­tal­pų są­nau­das, kli­ni­ka ža­da pri­si­im­ti sau. Iš Sa­vi­val­dy­bės ki­še­nės tu­rė­tų bū­ti ap­mo­kė­ta už pa­tal­pų šil­dy­mą, van­de­nį ir elek­trą.
Po­sė­džiau­to­jai pa­lan­kiai pri­ėmė to­kį kli­ni­kos „Ine­sa“ pa­siū­ly­mą, įvar­di­jo tai „gra­žiu žes­tu“. Tai­gi, ar­ti­miau­siu me­tu Grum­blių me­di­ci­nos punk­to du­rys vėl bus ati­da­ry­tos.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas J. Šle­pe­tis šeimos klinikos „Inesa“ pasiūlymą Grumbliuose teikti medicinos paslaugas įvardijo „gražiu žestu“.

Komentarai
Kiti straipsniai