Antradienis, 2021 m. lapkričio 30 d.

Dė­vė­tų rūbų pre­ky­bos cen­tro „Lau­ned­va“ sa­vi­nin­kas pla­nuo­ja nau­ją sta­ty­bą

Bi­ru­tės gat­vė­je, prie­šais „Vi­čiū­nų“ įmo­nes, ant kal­niu­ko, yra įsi­kū­ru­si ga­na po­pu­lia­ri dė­vė­tų dra­bu­žių par­duo­tu­vė, pri­klau­san­ti už­da­ra­jai ak­ci­nei ben­dro­vei „Lau­ned­va“. Jau šį pa­va­sa­rį įmo­nės di­rek­to­rius Vis­val­das Pau­laus­kas prie­šais par­duo­tu­vę ruo­šia­si pra­dė­ti di­des­nio nei pus­an­tro tūks­tan­čio kv. m plo­to pre­ky­bos pa­skir­ties pa­sta­to sta­ty­bas.

Sau­sio 25 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je, Vi­suo­me­nei svar­bių sta­ti­nių pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų skil­ty­je, bu­vo pa­vie­šin­ta in­for­ma­ci­ja apie pre­ky­bos pa­skir­ties pa­sta­to sta­ty­bą Bi­ru­tės g. 67 A. Sta­ty­to­jas nu­ro­dy­tas UAB „Lau­ned­va“. Va­sa­rio 11 die­ną nu­ma­to­mas ir vie­šas su­si­rin­ki­mas.
Nau­ja­sis pa­sta­tas bus ar­čiau ke­lio, t. y. prie Bi­ru­tės gat­vės. Pro­jek­ti­nio pa­siū­ly­mo aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te nu­ro­do­ma, jog pre­ky­bos pa­skir­ties pa­sta­tas pla­nuo­ja­mas 2 aukš­tų, su dviem pa­grin­di­niais įė­ji­mais – iš šiau­ri­nės ir pie­ti­nės pu­sių. Ben­dras sta­ti­nio plo­tas – iki 1700 kv. m. Vi­du­je nu­ma­to­ma da­ry­ti ke­lias at­ski­ras pre­ky­bos sa­les. Ben­dras pa­sta­to aukš­tis – iki 9 met­rų.
Te­le­fo­nu pa­kal­bin­tas UAB „Lau­ned­va“ sa­vi­nin­kas V. Pau­laus­kas sa­kė, jog dė­vė­tais dra­bu­žiais ir to­liau bus pre­kiau­ja­ma to­je pa­čio­je par­duo­tu­vė­je, o kal­bant apie nau­ją­jį pa­sta­tą – da­lis bus skir­ta nuo­mai, da­lis – jų pa­čių veik­lai. Pla­nuo­ja­ma pa­da­ry­ti 4 pa­tal­pas, kiek­vie­ną – po 400 kv. m plo­to. Ver­sli­nin­kas už­si­mi­nė, jog pa­sta­tas bus mū­ri­nis, dvi­aukš­tis, ga­na įdo­mus, nes iš vie­nos pu­sės at­ro­dys kaip vie­no aukš­to (žiū­rint nuo da­bar­ti­nės par­duo­tu­vės), o iš ki­tos pu­sės (nuo gat­vės) ma­ty­sis du aukš­tai.
Pa­klaus­tas, ar yra ži­no­ma, ko­kios par­duo­tu­vės bus po nau­jo­jo pa­sta­to sto­gu, pa­šne­ko­vas svars­tė, jog pir­ma­me aukš­te grei­čiau­siai bus mais­to pre­kių par­duo­tu­vė, o kas dar ten įsi­kurs – lai­kas pa­ro­dys. Toje mies­to pusėje gy­ve­nan­tis ver­sli­nin­kas sa­kė se­niai gir­din­tis žmo­nių nu­si­skun­di­mus, jog Bi­ru­tės gat­vės ga­le la­bai trūks­ta pre­ky­bos cen­tro, tad ti­ki­ma­si, kad ku­ris nors tin­klas su­si­do­mės ga­li­my­be mi­nė­to­je vie­to­je ati­da­ry­ti par­duo­tu­vę.
Sta­ty­bų pra­džią V. Pau­laus­kas sa­kė pla­nuo­jan­tis jau šį pa­va­sa­rį, o po me­tų, jei vis­kas vyks pa­gal pla­ną, sta­ty­bos bus už­baig­tos.

Nuotraukoje: Priešais „Launedvos“ parduotuvę, esančią Birutės gatvėje, jau šį pavasarį planuojamos štai tokio prekybos centro pastato statybos.

Komentarai
Kiti straipsniai