Antradienis, 2022 m. rugpjūčio 09 d.

Ava­ri­jos pa­si­py­lė vie­na po ki­tos, su­ža­lo­tas vai­kas

Sa­vai­tės pra­džia bu­vo iš­ties eks­tre­ma­li – pri­ver­tė daug snie­go, spau­dė mi­nu­si­nė tem­pe­ra­tū­ra, bu­vo sli­du, ke­li­nin­kai kaž­kur iš­ga­ra­vo, tad žie­miš­kai su­dė­tin­gos va­žia­vi­mo są­ly­gos kai ku­riems vai­ruo­to­jams pri­da­rė ne­ma­lo­nu­mų. Vie­nos ava­ri­jos me­tu, ku­ri pir­ma­die­nį įvy­ko Plun­gė­je, nu­ken­tė­jo ma­žas ber­niu­kas.

Sau­sio 28–29 die­no­mis Plun­gės mies­te ir ra­jo­ne snie­gą drė­bė kaip rei­kiant, ke­liai bu­vo bai­sūs, tad ne­iš­ven­gia­mai įvy­ko vi­so­kių ne­lai­mių.
Pir­ma­die­nį, apie pu­sę vie­nuo­lik­tos ry­to, Plun­gės ra­jo­ne, ma­gist­ra­li­nia­me ke­ly­je A11 Šiauliai–Palanga (ne­to­li Alek­san­dra­vo), ap­le­dė­ju­si ke­lio dan­ga ir stip­rus vė­jas pri­kiau­li­no pus­am­žiam vai­ruo­to­jui: sė­dė­da­mas už „VW Cad­dy“ vai­ro, 54 me­tų vy­ras tie­sia­me ruo­že stai­ga iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nio eis­mo juos­tą, ne­be­su­val­dė trans­por­to prie­mo­nės, nu­lė­kė nuo ke­lio ir pie­vo­je ap­vir­to ant sto­go. Nu­ken­tė­ju­siam vai­ruo­to­jui me­di­kai pa­sky­rė am­bu­la­to­ri­nį gy­dy­mą.
Tos pa­čios sau­sio 28-osios po­pie­tę, tuoj po 14 va­lan­dos, skau­di eis­mo ne­lai­mė įvy­ko Plun­gė­je, Bi­ru­tės gat­vė­je, prieš til­tą (žiū­rint nuo gim­na­zi­jos pu­sės). Sli­džia­me ke­ly­je Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­ja (gim. 1983 m.) ne­be­su­val­dė „Maz­da Tri­bu­te“ au­to­mo­bi­lio, ku­rį stai­ga pra­dė­jo mė­ty­ti, iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nio eis­mo juos­tą ir tren­kė­si į au­to­mo­bi­lį „Maz­da CX5“, ku­rį vai­ra­vo plun­giš­kė (gim. 1975 m.). Pas­ta­ro­ji vai­ruo­to­ja dar ban­dė iš­veng­ti smū­gio, me­tė­si į šo­ną, bet su­si­dū­ri­mas bu­vo ne­iš­ven­gia­mas. Šio įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jo au­to­mo­bi­lio „Maz­da CX5“ vai­ruo­to­ja (jai pa­skir­tas am­bu­la­to­ri­nis gy­dy­mas) ir „Maz­da Tri­bu­te“ vai­ruo­to­jos 8-me­tis sū­nus, ku­ris sė­dė­jo ga­le, vai­kiš­ko­je sė­dy­nė­je. Ber­niu­kas dėl gal­vos su­krė­ti­mo ir de­ši­nio ant­akio kirs­ti­nės žaiz­dos grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu iš­ga­ben­tas į Klai­pė­dos vai­kų li­go­ni­nę. Kal­ti­nin­kė ne­nu­ken­tė­jo. Su­ža­lo­ji­mų iš­ven­gė ir „Maz­da CX5“ kar­tu su vai­ruo­to­ja va­žia­vę jau­ni ke­lei­viai (gim. 1999 m. ir 2008 m.). Abi vai­ruo­to­jos bu­vo blai­vios.
Sa­vai­tės pra­džio­je bū­ta ir dau­giau eis­mo ne­lai­mių, va­di­na­mų­jų „me­ta­li­nių“ ava­ri­jų. Štai gat­ve­lė­je prie „Sau­lės“ gim­na­zi­jos sau­sio 29 die­nos ry­tą ku­rį lai­ką bu­vo vi­siš­kai pa­ra­ly­žuo­tas eis­mas – leis­da­mie­si nuo mo­kyk­los pa­kal­niui, link Bi­ru­tės gat­vės, su­si­dū­rė be­rods pen­ki au­to­mo­bi­liai, trink­te­lė­da­mi vie­nas į ki­tą. Au­to­mo­bi­liai ne­be­ga­lė­jo pa­ju­dė­ti nei pir­myn, nei at­gal. Te­ko įsi­kiš­ti po­li­ci­jai.
Ant­ra­die­nio die­ną vie­na „Au­di“ vos ne­nu­ver­tė švie­so­fo­ro J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je, pa­kal­nė­je prie kir­pyk­los „Per­las“. Ten sli­džio­je san­kry­žo­je au­to­mo­bi­lis už­lė­kė ant ša­li­gat­vio ir rė­žė­si į snie­go pus­nį. Lai­mė, ne­bu­vo pra­ei­vių. Ne­di­de­lis au­to­mo­bi­lių su­si­dū­ri­mas tą­dien to­je pa­čio­je gat­vė­je įvy­ko ir prie va­di­na­mosios di­džio­sios „Ma­xi­mos“. Ki­tas au­to­mo­bi­lis aukš­tyn ra­tais gu­lė­jo nu­lė­kęs nuo ke­lio Plungė–Vėžaičiai, ne­to­li Ku­lių.
Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba vai­ruo­to­jams pri­me­na, jog kol kas Lie­tu­vo­je „ka­ra­liau­ja“ žie­ma, to­dėl eis­mo da­ly­viams ne­va­lia pa­mirš­ti, kad va­žia­vi­mo są­ly­gos iš­lie­ka žie­miš­kos ir ga­na su­dė­tin­gos. Svar­bu va­žiuo­ti tik sau­giu grei­čiu, lai­ky­tis rei­kia­mo at­stu­mo iki ki­tos trans­por­to prie­mo­nės. Pės­tie­ji taip pat tu­rė­tų bū­ti dė­me­sin­ges­ni – juk sli­dūs ne tik ke­liai, bet ir ša­li­gat­viai, o prieš įžen­giant į pės­čių­jų per­ėją, rei­kia įver­tin­ti, ar ei­ti sau­gu.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Plungėje, Birutės gatvėje.

Komentarai
Kiti straipsniai