Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Apie nu­veik­tus dar­bus ir at­ei­ties pla­nus

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį į pa­ra­pi­jos na­muo­se esan­čią sa­lę rin­ko­si drau­gi­jos „Mo­tu­lės del­nuos“ na­rės – dau­gia­vai­kės mo­ti­nos. An­trą veik­los de­šimt­me­tį skai­čiuo­jan­čios mo­te­rys sa­vo bū­ry­je tu­ri tris­de­šimt še­šias na­res. Ata­skai­ti­nia­me su­si­rin­ki­me da­ly­va­vo dau­giau nei pu­sė – apie dvi­de­šimt mo­tu­lių.

Su­si­rin­ki­mas pra­dė­tas ty­los mi­nu­te, taip pa­ger­biant ana­pi­lin iš­ėju­sias dau­gia­vai­kes ma­mas. Kaip ir de­ra, kal­bė­ta apie nu­veik­tus ir pla­nuo­ja­mus dar­bus. Fi­nan­si­nę ata­skai­tą pri­sta­tė drau­gi­jos pir­mi­nin­kė Bro­nis­la­va An­tu­žie­nė. Ji in­for­ma­vo, kad pra­ėju­sių me­tų pra­džio­je są­skai­to­je bu­vo 215 Eur li­ku­tis. 128 Eur drau­gi­jai ati­te­ko iš gy­ven­to­jų per­ve­da­mo pa­ja­mų mo­kes­čio (2 proc. pa­ra­ma). 300 Eur drau­gi­jos veik­lą pa­rė­mė Sa­vi­val­dy­bė. Di­džio­ji pi­ni­gų da­lis bu­vo pa­nau­do­ta pa­tal­pų nuo­mai, su­reng­tai ke­lio­nei į Ši­lu­vą bei ban­ki­nių pa­slau­gų ap­mo­kė­ji­mui.
Pra­si­dė­jus nau­jiems me­tams, nau­ji iš­šū­kiai lau­kia ir mo­tu­lių, nes yra pa­reng­tas pro­jek­tas „Iš­ma­nio­sios mo­tu­lės“, ku­riam pa­skir­tas fi­nan­sa­vi­mas. Dau­gia­vai­kių ma­mų lau­kia su­si­ti­ki­mai vir­tu­vė­se, kur mo­te­rys ga­mins, fo­to­gra­fuos ir ap­ra­šys pa­gal sa­vo re­cep­tus pa­ga­min­tus val­gius. Kal­bė­da­ma apie pro­jek­tą, B. An­tu­žie­nė mi­nė­jo, kad ga­vus fi­nan­sa­vi­mą šiam pro­jek­tui, teks kib­ti į dar­bą vi­soms drau­gi­jos na­rėms, nes pi­ni­gų vel­tui nie­kas ne­duo­da. Ji ra­gi­no ban­dy­ti į šią veik­lą įjung­ti ir jau­nas dau­gia­vai­kes ma­my­tes, ku­rios įneš­tų ener­gi­jos bei su­si­tel­ki­mo. Iš pro­jek­to skir­tų lė­šų taip pat pla­nuo­ja­ma įsi­gy­ti kom­piu­te­rį, spaus­din­tu­vą, iš­leis­ti re­cep­tų kny­gą, vyk­ti į ke­lio­nę – nu­si­ma­to tik­rai ak­ty­vūs ir įdo­mūs me­tai.
Su­si­rin­ki­mo me­tu iš­rink­ta ir nau­ja drau­gi­jos pir­mi­nin­kė. Ja ta­po Zi­ta Stan­kie­nė. B. An­tu­žie­nė, per­duo­da­ma šias pa­rei­gas, nau­jai va­do­vei pa­lin­kė­jo ener­gi­jos ir svei­ka­tos.
Su­si­rin­ki­me ap­si­lan­kė pa­ra­pi­jos kle­bo­nas kun. An­ta­nas Gut­kaus­kas, ku­ris pa­kvie­tė dau­gia­vai­kes ma­mas pri­si­jung­ti prie pa­ra­pi­jos na­muo­se vei­kian­čios gru­pės „Mo­ti­nos mal­do­je“. Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo ir dar vie­nas sve­čias – Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vy­tas Rut­kaus­kas. Jis la­bai džiau­gė­si, jog drau­gi­ja ak­ty­viai vei­kia, neiš­si­skirs­tė, kai mi­rė pir­mi­nin­kė Ve­ro­ni­ka Va­si­liaus­kie­nė. Jis ra­gi­no drau­gi­jos na­res pa­mąs­ty­ti apie kny­gos, ku­rio­je bū­tų su­gul­dy­ta me­džia­ga apie drau­gi­jos veik­lą bei jos įkū­rė­ją, pa­ren­gi­mą ir iš­lei­di­mą. „Tu­ri­te bū­ti ak­ty­vios. Kas, jei­gu ne dau­gia­vai­kės mo­ti­nos tu­rė­tų iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę apie šei­mą da­bar, kai už­mirš­ta­mos tik­ro­sios ver­ty­bės, kai pri­ima­mi abe­jo­ti­ni įsta­ty­mai, pa­mi­nan­tys krikš­čio­niš­kos šei­mos su­pra­ti­mą. Ko­vo­da­mos už mo­te­rų, iš­au­gi­nu­sių pen­kis ir dau­giau vai­kų, tei­sę gau­ti II laips­nio vals­ty­bi­nę pen­si­ją, jūs iš­gar­si­no­te Rie­ta­vą. Drau­gi­jos „Mo­tu­lės del­nuos“ na­rių dė­ka šian­dien dau­gy­bė Lie­tu­vos mo­ti­nų tu­ri ores­nę se­nat­vę“, – kal­bė­jo sve­čias.
Ma­lo­ni po­pie­tė prie ar­ba­tos puo­de­lio grei­tai ne­si­bai­gė, mat ne­trū­ko kal­bų apie bū­si­mus dar­bus, pla­nus, kur bū­tų ga­li­ma nu­va­žiuo­ti ir ką pa­ma­ty­ti. Kal­bė­ta, ką rei­kė­tų da­ry­ti, jog į drau­gi­ją įsto­tų dau­giau na­rių. Dau­gia­vai­kės ma­mos bai­gė su­si­ti­ki­mą ra­gin­da­mos vie­na ki­tą ir to­liau bū­ti veik­lias ir ak­ty­viams.

 

Nuotraukoje: Finansinę draugijos ataskaitą pristatė B. Antužienė.

Komentarai
Kiti straipsniai