Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

Plun­giš­kis L. Kreiš­mon­tas – apie ne­ti­kė­tą de­biu­ti­nį se­zo­ną bei reik­lų­jį tre­ne­rį

Va­sa­rą iš Plun­gės į uos­ta­mies­tį per­si­kė­lęs ir il­ga­lai­kę su­tar­tį su Klai­pė­dos „Nep­tū­nu – Ak­va­ser­vis“ su­da­ręs Lu­kas Kreiš­mon­tas (17 m.) ne­si­ti­kė­jo jau pir­ma­ja­me sa­vo se­zo­ne na­cio­na­li­nė­je krep­ši­nio ly­go­je (NKL) už­im­ti svar­bią ro­lę ko­man­do­je.

Uos­ta­mies­čio eki­pos įžai­dė­jų gran­dį re­ti­no trau­mos, o ta­len­tin­gas 17-me­tis vis daž­niau su­lau­kia tre­ne­rio To­mo Gai­da­ma­vi­čiaus pa­si­ti­kė­ji­mo.
Šį se­zo­ną 197 cm ūgio gy­nė­jas vi­du­ti­niš­kai rung­ty­niau­ja po kiek dau­giau nei 16 mi­nu­čių, pel­no po 3,6 taš­ko, at­ko­vo­ja 2 ka­muo­lius bei ren­ka po 3,8 nau­din­gu­mo ba­lo.
„Prieš per­si­kel­da­mas į Klai­pė­dą tik­rai ne­si­ti­kė­jau de­biu­ti­nia­me se­zo­ne su­lauk­ti to­kio tre­ne­rio pa­si­ti­kė­ji­mo bei žai­dy­bi­nio lai­ko, – tin­kla­piui „bcklai­pe­da.lt“ sa­kė L. Kreiš­mon­tas.
„NKL pa­lie­ka di­džiu­lį įspū­dį. Pra­džio­je bu­vo sun­ku pri­pras­ti prie krep­ši­nin­kų fi­zi­nės jė­gos ir grei­čio, ku­rie la­bai ski­ria­si nuo RKL. Da­bar aikš­te­lė­je rei­kia mąs­ty­ti dau­giau, ne­ga­li bū­ti at­si­pa­lai­da­vęs. Ži­no­ma, vi­sa­da vis­kas ga­li bū­ti ge­riau, bet rei­ka­lai klos­to­si ne­blo­gai, o tai yra pui­ki pa­tir­tis“, – sa­kė krep­ši­nin­kas.
Per­spek­ty­vus at­le­tas yra at­sto­va­vęs Lie­tu­vos U16 ir U17 rink­ti­nėms, o ar­tė­jan­čią va­sa­rą ti­ki­si su­lauk­ti kvie­ti­mo ir į ša­lies jau­nių ko­man­dą, ku­ri var­žy­sis Eu­ro­pos čem­pio­na­te.
„Nep­tū­no – Ak­va­ser­vi­so“ spe­cia­lis­tas T. Gai­da­ma­vi­čius prieš du mė­ne­sius Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos bu­vo pa­skir­tas tre­ni­ruo­ti ša­lies jau­nių rink­ti­nę. Uos­ta­mies­čio gy­nė­jas L. Kreiš­mon­tas džiau­gia­si dar­bu su reik­lu­mu gar­sė­jan­čiu stra­te­gu bei ti­ki­si pra­tęs­ti dar­bus ir ar­tė­jan­čią va­sa­rą.
„Tik­rai pui­kus ir aukš­to ly­gio tre­ne­ris, jo dar­bas ne­li­ko ne­pa­ste­bė­tas, – dės­tė jau­na­sis Klai­pė­dos ko­man­dos žai­dė­jas. – Tik per­si­kė­lus į ko­man­dą, bu­vo sun­ku pri­pras­ti prie tvar­kos, nes tre­ne­ris tik­rai la­bai spau­džia. Vis dėl­to jau­niems žai­dė­jams to rei­kia, jie ne­ga­li nu­trūk­ti nuo gran­di­nės. Žai­dė­jai pri­va­lo jaus­ti spau­di­mą, o jei tre­ne­ris rė­kia, va­di­na­si, kaž­ko dar ti­ki­si“, – pri­dū­rė.
Plun­giš­kis Klai­pė­do­je spor­tą ban­do su­de­rin­ti su moks­lais. Ry­ti­nė tre­ni­ruo­tė jau­nie­siems „Nep­tū­nas – Ak­va­ser­vis“ krep­ši­nin­kams nė­ra pri­va­lo­ma, jie tuo me­tu ei­na į pa­mo­kas, o prie eki­pos pra­ty­bų pri­si­jun­gia va­ka­re. Krep­ši­nin­kas sa­ko jau pri­pra­tęs prie klai­pė­die­tiš­ko gy­ve­ni­mo rit­mo.
„Mies­tas nė­ra toks di­de­lis, grei­tai ja­me ap­si­pra­tau. Ap­skri­tai są­ly­gos Klai­pė­do­je ge­ros, esu vis­kuo pa­ten­kin­tas“, – at­vi­ra­vo L. Kreiš­mon­tas.
Ata­kuo­jan­čio gy­nė­jo po­zi­ci­jo­je rung­ty­niau­jan­tis at­le­tas šį se­zo­ną ne kar­tą žai­dė ir įžai­dė­jo po­zi­ci­jo­je, nes ko­man­dos ka­pi­to­ną Dei­vi­dą Anu­žį kan­ki­no trau­mos. Pa­tir­tis Na­cio­na­li­nė­je krep­ši­nio ly­go­je krep­ši­nin­kui iš Plun­gės at­vė­rė ir žai­di­mo spra­gas, ku­rias jis no­rė­tų to­bu­lin­ti.
„Ge­rin­ti rei­kia vis­ką, ta­čiau la­biau­siai no­rė­čiau pa­dir­bė­ti ties me­ti­mu iš tri­taš­kio zo­nos bei pra­si­ver­ži­mu, – dės­tė „Nep­tū­nas – Ak­va­ser­vis“ gy­nė­jas. – „Ti­kiuo­si iš sa­vęs iš­spaus­ti mak­si­mu­mą ir kar­je­ro­je pa­siek­ti kuo aukš­tes­nį ly­gį. Vis dėl­to su­pran­tu, kad tai tu­ri vyk­ti pa­laips­niui, žings­nis po žings­nio. Pir­miau­sia rei­kia įsi­tvir­tin­ti NKL pir­me­ny­bė­se, tuo­met bū­tų ge­rai iš NKL per­ei­ti į LKL“.
Uos­ta­mies­čio eki­pa šiuo me­tu per 26 rung­ty­nes yra iš­ko­vo­ju­si 15 per­ga­lių bei už­si­tik­ri­nu­si vie­tą aš­tun­tu­ke, iki ku­rio li­ko dve­jos rung­ty­nės. Tuo­met aš­tuo­ni stip­riau­si NKL klu­bai dvie­jų ra­tų sis­te­mo­je var­žy­sis tar­pu­sa­vy­je bei iš­si­da­lins vie­tas prieš at­krin­ta­mą­sias var­žy­bas.
Ne­ma­žai jau­nų žai­dė­jų tu­rin­tiems klai­pė­die­čiams trūks­ta sta­bi­lu­mo. Vis dėl­to L. Kreiš­mon­tas ti­ki, kad sun­kiai dirb­da­ma au­gan­ti eki­pa ga­li pa­kar­to­ti pra­ėju­sio se­zo­no ko­man­dos re­zul­ta­tą – vėl iš­ko­vo­ti NKL čem­pio­nų ti­tu­lą.
„Tu­ri­me la­biau klau­sy­ti tre­ne­rio nu­ro­dy­mų bei ge­riau dirb­ti ko­man­di­nė­je gy­ny­bo­je, – apie tai­sy­ti­nus da­ly­kus kal­bė­jo L. Kreiš­mon­tas. – Ma­nau, kad ko­man­da ga­li pa­kar­to­ti per­nykš­tę sėk­mę, tai pri­klau­so tik nuo mū­sų dar­bo. Vis­ką pa­ma­ty­si­me po se­zo­no“.

Pa­reng­ta pa­gal „bcklai­pe­da.lt“ inf.

Nuotraukoje: Iš Plungės išvykęs L. Kreišmontas dabar žaidžia „Neptūno–Akvaserviso“ komandoje.

Komentarai
Kiti straipsniai