Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Pla­te­lių eže­ro žy­dė­ji­mas už­fik­suo­tas iš kos­mo­so

Sau­sio 16 die­ną Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė, jog bu­vo pri­sta­ty­ti Pla­te­lių eže­ro ty­ri­mai, at­lik­ti kar­tu su tarp­tau­ti­ne Eu­ro­pos kos­mo­so agen­tū­ra.

Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Jū­ros ty­ri­mų ins­ti­tu­to moks­li­nin­kai Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jo­je vie­tos ben­druo­me­nei sau­sio vi­du­ry­je pri­sta­tė Pla­te­lių eže­ro ty­ri­mų, at­lik­tų da­ly­vau­jant tarp­tau­ti­nia­me su Eu­ro­pos kos­mo­so agen­tū­ra vyk­do­ma­me pro­jek­te „To­day“, re­zul­ta­tus.
Pas­ta­rai­siais me­tais kai ku­rio­se šio eže­ro pa­kran­tė­se pa­ste­bė­tas mik­ro­dum­blių žy­dė­ji­mas ke­lia su­si­rū­pi­ni­mą ir par­ko gam­to­sau­gos spe­cia­lis­tams, ir vie­tos gy­ven­to­jams. Šis reiš­ki­nys už­fik­suo­tas ir iš kos­mi­nių pa­ly­do­vų pa­da­ry­to­se nuo­trau­ko­se.
Ta­čiau, kaip pa­ro­dė Jū­ros ty­ri­mų ins­ti­tu­to 2017–2018 m. at­lik­ti in­ten­sy­vūs eže­ro ty­ri­mai, nė­ra pa­grin­do ne­ri­mau­ti – eže­ras yra la­bai ge­ros eko­lo­gi­nės būk­lės. Nors van­de­ny­je ir ap­tin­ka­mos mels­va­bak­te­rės, ta­čiau jų kie­kis nė­ra di­de­lis ir grės­mės ne­ke­lia. Di­des­nis žy­dė­ji­mas bū­na dėl vy­rau­jan­čio vė­jo, ku­ris šiuos dum­blius su­ne­ša į sek­lias, nen­drė­mis ap­au­gu­sias pa­kran­tes. Moks­li­niai ty­ri­mai bus tę­sia­mi ir šie­met.
„TODAY“ pro­jek­to tiks­las –  su­kur­ti ino­va­ty­vią, kos­mi­nių ir ap­lin­kos duo­me­nų pa­grin­du pa­rem­tą ap­lin­kos ste­bė­ji­mo sis­te­mą, skir­tą ver­tin­ti svar­bių rek­re­a­ci­jai ir pra­mo­nei nau­do­ja­mų van­dens tel­ki­nių ko­ky­bę, ope­ra­ty­viai prog­no­zuo­ti van­dens žy­dė­ji­mus.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus inf.

Komentarai
Kiti straipsniai