Trečiadienis, 2020 m. vasario 19 d.

Kin­ta eta­tų skai­čiai sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo ir biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se

Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų rė­mi­mo pro­gra­mos 2018 me­tų lė­šų pa­nau­do­ji­mo ata­skai­tai. Pra­ėju­siais me­tais ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų rė­mi­mui bu­vo nu­ma­ty­ta 9 400 Eur, iš vi­so iš­leis­ta 7 471,30 Eur.

Ata­skai­to­je nu­ro­do­ma, kad 3 000 Eur pa­nau­do­ti kai­mo ben­druo­me­nių, 3 000 Eur – aso­cia­ci­jos „Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tas“, 300 Eur – drau­gi­jos „Mo­tu­lės del­nuos“, 300 Eur – Rie­ta­vo se­niū­ni­jos mo­te­rų klu­bo ir 300 Eur – Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos „Pro­gre­sas“ pro­jek­tams fi­nan­suo­ti. 311 Eur skir­ti pri­si­dė­ti įgy­ven­di­nant Pe­lai­čių ben­druo­me­nės pro­jek­tą, 260,30 Eur – kai­mo ben­druo­me­nės „Mū­sų La­bar­džiai“ ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos „Pro­gre­sas“ įsta­tų iš­lai­doms pa­deng­ti. Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė kul­tū­rai Jo­lan­ta Ber­taus­kie­nė sa­kė, kad pi­ni­gų vi­sa­da nu­si­ma­to­ma dau­giau, nes ne­aiš­ku, kiek per me­tus at­si­ras pro­jek­tų, prie ku­rių ga­li­ma pri­si­dė­ti iki 10 proc. 2018 m. to­kių pro­jek­tų pa­si­tai­kė ne­daug, šiek tiek pa­pil­do­mų lė­šų pri­rei­kė per­re­gist­ra­vi­mams ir pa­na­šiems da­ly­kams. Lė­šų li­ku­tis per­si­kels į ki­tus me­tus.
Ki­tas po­sė­džio klau­si­mas – švie­ti­mo ir biu­dže­ti­nių įstai­gų eta­tų skai­čius pa­tvir­ti­ni­mas. Įstai­gų va­do­vai pa­tei­kė pra­šy­mus dėl eta­tų skai­čiaus pa­kei­ti­mų.
Dau­giau­sia po­ky­čių ki­lo dėl pa­gal­bos mo­ki­niui spe­cia­lis­tų trū­ku­mo ug­dy­mo įstai­go­se. Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je di­dės pa­gal­bos spe­cia­lis­tų pa­rei­gy­bių skai­čius 1,6 pa­rei­gy­bės (su­ma­žė­jo ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo pa­rei­gy­bių skai­čius – pa­nai­kin­ti sar­gų ir ben­dra­bu­čio dar­buo­to­jų eta­tai). Tve­rų gim­na­zi­jo­je pa­gal­bos spe­cia­lis­tų pa­rei­gy­bių skai­čius ma­ži­na­mas 0,69 pa­rei­gy­bės. Žad­vai­nių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo pa­rei­gy­bių skai­čius ma­ži­na­mas 0,04 pa­rei­gy­bės, 0,25 ma­žės ir va­do­vų pa­rei­gy­bių skai­čius (dėl lė­šų val­dy­mui ne­pa­kan­ka­mu­mo ma­ži­na­ma eta­to da­lis pa­va­duo­to­jui) bei 0,21 ma­žės pa­gal­bos mo­ki­nio spe­cia­lis­tų pa­rei­gy­bių skai­čius.
Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je di­dės 0,1801 mo­ky­to­jo pa­rei­gy­bės, skir­tos su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo ug­dy­mui. Ko­mi­te­to na­rė Vi­li­ja Raz­mie­nė do­mė­jo­si, ko­dėl me­no mo­kyk­lo­je di­di­na­mas eta­tų skai­čius. „Ar taip įvy­ko dėl pa­di­dė­ju­sio mo­ki­nių skai­čiaus?“, – klau­sė ji. Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis mi­nė­jo, kad eta­to pa­di­dė­ji­mas la­bai ne­žy­mus, jis pa­ki­to, nes at­si­ra­do dau­giau su­au­gu­sių­jų, no­rin­čių mo­ky­tis.
Rie­ta­vo lop­še­ly­je-dar­že­ly­je ma­žės 1,75 ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo pa­rei­gy­bės ir di­dės 1,22 pa­gal­bos mo­ki­niui spe­cia­lis­tų pa­rei­gy­bės.
Rie­ta­vo so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre pa­gal pro­jek­tą di­di­na­ma 0,17 psi­cho­lo­go eta­to ir 0,38 so­cia­li­nio dar­buo­to­jo pa­dė­jė­jo pa­rei­gy­bės, sie­kiant už­tik­rin­ti rei­kia­mą pa­gal­bą be tė­vų glo­bos li­ku­siems vai­kams.
Sau­lius Jo­nu­šas pa­ste­bė­jo, kad nė­ra eta­tų po­ky­čių at­vi­rajame jau­ni­mo cen­tre. Me­ras sa­kė, kad ten dir­ban­tiems dar­buo­to­jams bu­vo pa­kel­ti at­ly­gi­ni­mai, tad įsteig­ti nau­jų eta­tų nė­ra ga­li­my­bės dėl lė­šų trū­ku­mo. „Pri­im­ti dar­buo­to­jus ir vi­siems mo­kė­ti mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą nė­ra ge­rai, nes ta­da žmo­nės ne­tu­ri mo­ty­va­ci­jos dirb­ti. Nu­spren­dė­me ge­riau pa­kel­ti at­ly­gi­ni­mus, kad dar­buo­to­jai bū­tų su­in­te­re­suo­ti ge­rai dirb­ti“, – sa­kė me­ras.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: V. Razmienė domėjosi, kodėl meno mokykloje didinamas etatų skaičius.

Komentarai
Kiti straipsniai