Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Rie­ta­vo rai­te­liai da­ly­va­vo var­žy­bo­se Pa­lan­go­je

Sau­sio 5 die­ną Pa­lan­go­je vy­ko žir­gų kon­kū­ro var­žy­bos „Hap­py New Year“, ku­rias or­ga­ni­za­vo Pa­lan­go­je ne­tru­kus du­ris at­ver­sian­tis žir­gy­nas JSK „Hap­py Hor­se“. Iš­ban­dy­ti jė­gas šia­me kon­kū­re pa­no­ro ir mū­sų sa­vi­val­dy­bės rai­te­liai. Jie ne­grį­žo tuš­čio­mis.

1-asis kon­kū­ras bu­vo pa­va­din­tas „Ka­lė­dų dva­sia“, ja­me kliū­čių aukš­tis sie­kė 60 cm. Pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo rie­ta­viš­kė Ne­rin­ga Lau­ri­nai­ty­tė su Au­ku­ru, o Vik­to­ri­ja Tau­rins­ky­tė taip pat su Au­ku­ru li­ko ket­vir­ta.
Ant­ra­sis kon­kū­ras va­di­no­si „JOKER“, ja­me kliū­čių aukš­tis jau bu­vo di­des­nis ir sie­kė 80 cm. Vik­to­ras Po­cius su Ra­py­ra-Bei­ra šia­me kon­kū­re pel­nė ant­rą­ją vie­tą. Tre­čia­ja­me kon­kū­re „Hap­ppy New Year“ jam pa­si­se­kė dar ge­riau – iš­ko­vo­ta pir­mo­ji vie­ta. Rung­ty­nė­se bu­vo ver­ti­na­ma ir šven­tiš­ka ap­ran­ga. Spe­cia­liu pri­zu ap­do­va­no­tas gra­žiau­siai pa­si­puo­šęs du­e­tas.

Komentarai
Kiti straipsniai