Pirmadienis, 2020 m. liepos 13 d.

Prie paš­to „Su­ba­ru“ iš­lin­do prieš „Mer­ce­des“, pas­ta­ra­sis ne­be­su­stab­dė

Sa­vai­tė dvie­jų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams pra­si­dė­jo ne itin links­mai – pir­ma­die­nio vi­dur­die­nį Plun­gės mies­to cen­tre su­si­dū­rė „Mer­ce­des“ ir „Su­ba­ru“. Trans­por­to prie­mo­nės bu­vo ap­lam­dy­tos, ta­čiau nei me­di­kų, nei po­li­ci­jos ne­pri­rei­kė.

Sau­sio 14-ąją, prieš vi­dur­die­nį, iš ša­lu­ti­nio ke­liu­ko, esan­čio tarp paš­to ir kul­tū­ros cen­tro, į Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vę ban­dė įva­žiuo­ti „Su­ba­ru“ mar­kės au­to­mo­bi­lis. De­ja, ne­sėk­min­gai – į šios ma­ši­nos vai­ruo­to­jo pu­sę tren­kė­si tie­siai, link sto­ties, va­žia­vęs „Mer­ce­des“. Pas­ta­rą­ją trans­por­to prie­mo­nę vai­ra­vęs vy­riš­kis tie­siog ne­be­spė­jo su­stab­dy­ti.
Iš gy­ven­to­jų už­fik­suo­tų nuo­trau­kų ma­ty­ti, jog „Su­ba­ru“ su­ko į kai­rę, link cen­tro, nors iš­va­žiuo­jant iš mi­nė­tos ša­lu­ti­nės gat­ve­lės sto­vi ke­lio žen­klas, lei­džian­tis suk­ti tik į de­ši­nę, link sto­ties. Be to, pa­muš­tas „Su­ba­ru“ de­ši­niuo­ju ra­tu su­sto­jo ant iš­ti­si­nės juos­tos.
Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Re­a­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kė In­gri­da Juš­kai­tė sa­kė, jog po­li­ci­jai apie įvy­kį ne­bu­vo pra­neš­ta, va­di­na­si, vai­ruo­to­jai dėl ava­ri­jos ap­lin­ky­bių su­ta­rė, už­si­pil­dė eis­mo įvy­kio de­kla­ra­ci­jas ir iš­si­skirs­tė. Me­di­kai taip pat ne­bu­vo kvies­ti.
Įvy­kį feis­bu­ke ko­men­ta­vę vai­ruo­to­jai pik­ti­no­si, jog ne pir­mas kar­tas, kai vai­ruo­to­jai to­je vie­to­je ne­pai­so ke­lio žen­klo ir su­ka į kai­rę, nors ga­li­ma tik de­ši­nėn.

Nuotraukoje: Miesto centre „Mercedes“ trenkėsi į išlindusį „Subaru“.

Komentarai
Kiti straipsniai