Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Juo­dei­kių kai­me su­pleš­kė­jo pir­tis

Sa­vait­ga­lį ne­lai­mė iš­ti­ko Nau­so­džio se­niū­ni­jos Juo­dei­kių kai­mo gy­ven­to­jus – šeš­ta­die­nio po­pie­tę, apie pu­sę dvie­jų, ug­nis plyks­te­lė­jo J. J. pri­klau­san­čio­je pir­ty­je.

Pra­ne­ši­mas apie gais­rą Plun­gės prieš­gais­ri­nę gel­bė­ji­mo tar­ny­bą pa­sie­kė sau­sio 12 die­ną, 13.45 va­lan­dą. Gel­bė­to­jai bu­vo in­for­muo­ti, jog Gan­drų gat­vė­je esan­čią pir­tį nio­ko­ja ug­nis.
At­vy­kus nu­ro­dy­ton vie­ton, vie­no aukš­to pa­sta­tas su man­sar­da (7×11 m) jau pleš­kė­jo at­vi­ra lieps­na. Nors iš­ori­nės pir­ties sie­nos bu­vo iš blo­ke­lių, ta­čiau vi­dus – me­di­nis, o sto­gas deng­tas čer­pė­mis.
Gais­ro me­tu iš­de­gė vi­sas pir­ties vi­dus, nu­de­gė me­di­nis per­den­gi­mas, su­ga­din­tas vi­sas sto­gas, ap­de­gė geg­nės, su­ski­lo vi­sų še­šių lan­gų stik­lai, tre­jos stik­li­nės du­rys.
Įvy­kis ti­ria­mas.

Komentarai
Kiti straipsniai