Trečiadienis, 2020 m. vasario 19 d.

Ener­gi­jos su­tei­kian­tis mais­to pa­pil­das sau­go šir­dį nuo pa­žei­di­mų

Var­to­da­mi ko­fer­men­to Q10, į vi­ta­mi­ną pa­na­šaus ener­gi­jos apy­kai­tą pa­ge­ri­nan­čio jun­gi­nio, an­ti­ok­si­dan­to pa­pil­dus, ga­li­te ap­si­sau­go­ti nuo ža­los, ku­rią šir­dies rau­muo pa­ti­ria įtemp­tos fi­zi­nės veik­los me­tu.

Nors gy­dy­to­jai pa­pras­tai re­ko­men­duo­ja už­si­im­ti fi­zi­ne veik­la, kad iš­lik­tu­mė­te svei­ki, per­si­sten­gus – o ge­riau­siems spor­ti­nin­kams daž­no­kai taip nu­tin­ka – ga­li­ma su­lauk­ti vi­siš­kai prie­šin­go po­vei­kio ir rim­tai pa­žeis­ti šir­dį. Ge­ra nau­jie­na ta, kad šio prie­šin­go po­vei­kio ga­li­ma iš­veng­ti var­to­jant į vi­ta­mi­ną pa­na­šų jun­gi­nį, va­di­na­mą ko­fer­men­tu Q10. Ne­ma­žai spor­ti­nin­kų jau ži­no, kad jis na­tū­ra­liai pa­ge­ri­na ener­gi­jos apy­kai­tą ląs­te­lė­se ir pa­di­di­na iš­tver­mę.

Iš­ban­dy­ta su plau­ki­kais vy­rais
Ne­se­niai „Bri­tų mi­ty­bos žur­na­le“ („Bri­tish Jour­nal of Nu­tri­tion“) pa­skelb­to ty­ri­mo me­tu moks­li­nin­kai įro­dė, kad 14 die­nų var­to­ja­mas ko­fer­men­to Q10 mais­to pa­pil­das pa­de­da jau­niems, svei­kiems, ge­riau­siems plau­ki­kams vy­rams iš­veng­ti ne­pa­gei­dau­ja­mo itin sun­kių tre­ni­ruo­čių po­vei­kio šir­dies rau­me­niui. Šio rau­mens au­di­nių pa­žei­di­mus su­ke­lia ok­si­da­ci­niu stre­su va­di­na­mas reiš­ki­nys, ku­rio me­tu itin re­ak­ty­vios ir ga­li­mai kenks­min­gos mo­le­ku­lės, va­di­na­mie­ji lais­vie­ji ra­di­ka­lai, puo­la ir nai­ki­na ląs­te­les.

Jo­kių pa­žei­di­mo po­žy­mių
Ty­ri­me, ku­rio me­tu moks­li­nin­kai ste­bė­jo ko­fer­men­to Q10 mais­to pa­pil­dą var­to­jan­čių ir ne­var­to­jan­čių ti­ria­mų­jų šir­dies pa­žei­di­mo ir ok­si­da­ci­nio stre­so po­žy­mius, iš vi­so da­ly­va­vo tris­de­šimt še­ši plau­ki­kai.
Vi­siems plau­ki­kams te­ko vyk­dy­ti vie­no­dai sun­kią dvie­jų tre­ni­ruo­čių per die­ną plau­ki­mo pro­gra­mą, su­da­ry­tą iš skir­tin­gų iš­tver­mei ir grei­čiui ge­rin­ti skir­tų už­si­ė­mi­mų.

Ap­sau­ga nuo itin in­ten­sy­vių tre­ni­ruo­čių po­vei­kio
Tir­da­mi plau­ki­kų krau­jo mė­gi­nius, pa­im­tus prieš tre­ni­ruo­tes ir po jų, moks­li­nin­kai ieš­ko­jo įvai­rių ok­si­da­ci­nį stre­są ir šir­dies au­di­nių pa­žei­di­mus ro­dan­čių bio­lo­gi­nių žy­me­nų. Ko­fer­men­tą 10 var­to­ju­sių ti­ria­mų­jų mė­gi­niuo­se nei au­di­nių pa­žei­di­mo, nei pa­di­dė­ju­sio ok­si­da­ci­nio stre­so po­žy­mių ne­ras­ta. Tai ro­do, kad šis jun­gi­nys ap­sau­go nuo ga­li­mo kenks­min­go in­ten­sy­vių tre­ni­ruo­čių po­vei­kio.

Šal­ti­nis:
„Trum­pa­lai­kio ko­fer­men­to Q10 pa­var­to­ji­mo ir at­vė­si­mo stra­te­gi­jos po­vei­kis ge­riau­sių plau­ki­kų šir­dies žy­me­nims“
(„The ef­fect of short-term co­en­zy­me Q10 sup­ple­men­ta­tion and pre-co­o­ling stra­te­gy on car­diac da­ma­ge mar­kers in eli­te swim­mers“)
EmamiA1, To­fig­hi A1, As­ri-Re­za­ei S2, Ba­zar­ga­ni-Gi­la­ni B3.
Br J Nutr. 2018 Feb;119(4):381-390

FAKTAI

Kas yra Q10?
Ko­fer­men­tas Q10 (dar va­di­na­mas tie­siog Q10) yra į vi­ta­mi­ną pa­na­ši me­džia­ga, re­gu­liuo­jan­ti ląs­te­lių ener­gi­jos apy­kai­tą mik­ro­sko­pi­nė­se ląs­te­lių „jė­gai­nė­se“ (mi­to­chon­dri­jo­se). Q10 pa­de­da pa­vers­ti rie­ba­lus, an­glia­van­de­nius ir bal­ty­mus ATP (ade­no­zi­no tri­fos­fa­tu), t. y. mo­le­ku­le, ku­rio­je sau­go­ma pa­ruoš­ta nau­do­ti ener­gi­ja. Šiek tiek ko­fer­men­to Q10 gau­na­me su mais­tu, ta­čiau šio or­ga­niz­mui rei­ka­lin­go jun­gi­nio di­dži­ą­ją da­lį su­sin­te­ti­na mū­sų pa­čių ke­pe­nys. Iki maž­daug 25 me­tų am­žiaus or­ga­niz­mas pa­jė­gia pa­si­ga­min­ti pa­kan­ka­mą kie­kį Q10. Vė­liau pa­dė­tis ima pra­stė­ti. Mū­sų or­ga­niz­mas il­gai­niui su­sin­te­ti­na vis ma­žiau Q10.

Vi­suo­met ieš­ko­ki­te tin­ka­mos ko­ky­bės pro­duk­to
Q10 yra ne tik ener­gi­jos ka­ta­li­za­to­rius, jis taip pat pa­ža­bo­ja lais­vuo­sius ra­di­ka­lus ir ne­lei­džia jiems pa­žeis­ti or­ga­niz­mo. Ren­kan­tis mais­to pa­pil­dą la­bai svar­bu, kad or­ga­niz­mas su­ge­bė­tų įsi­sa­vin­ti rei­ka­lin­gą me­džia­gą. Tik ne­dau­ge­liui Q10 ga­min­to­jų pa­vy­ko su­kur­ti veiks­min­go Q10 pa­pil­do for­mu­les. Vie­nas ypa­tin­gas Skan­di­na­vi­jos pre­kės žen­klas ta­po Q10 pre­pa­ra­tų ko­ky­bės eta­lo­nu. Šio žen­klo pro­duk­tas bu­vo pa­si­rink­tas ir at­lik­ti no­va­to­riš­kam „KiSel-10“ ty­ri­mui, ku­rio duo­me­nys pa­skelb­ti 2013 m. „Tarp­tau­ti­nia­me kar­dio­lo­gi­jos žur­na­le“ („In­ter­na­tio­nal Jour­nal of Car­dio­lo­gy“).

Komentarai
Kiti straipsniai