Trečiadienis, 2020 m. vasario 19 d.

„Dėl ke­lių iš­kri­tu­sių snai­gių ke­lių tik­rai ne­va­ly­sim“

Snin­gant jau ke­lias die­nas iš ei­lės, mies­to gat­vės, gat­ve­lės, ke­liai ir aikš­te­lės pa­si­den­gė ga­na ne­ma­žu snie­go sluoks­niu. Ir iš­kart ki­lo pro­ble­mų dėl jų va­ly­mo. Plun­gės mies­to gy­ven­to­jai ir sve­čiai pik­ti­na­si ir mė­to ak­me­nis į se­niū­ni­jos dar­žą, esą ji ne­pa­si­rū­pi­na gat­vė­mis ir aikš­te­lė­mis, ku­rio­mis pri­va­lė­tų pa­si­rū­pin­ti.

Ypač gy­ven­to­jai pik­ti­na­si ne­nu­va­ly­ta pa­žliu­gu­siu ir pur­vi­nu snie­gu pa­deng­ta aikš­te­le, esan­čia Kul­tū­ros cen­tro kie­me, kur daug Plun­gės mies­to gy­ven­to­jų sta­to­si ma­ši­nas. Šio­je aikš­te­lė­je ma­ši­nas pa­lie­ka ne tik plun­giš­kiai, bet ir mies­to sve­čiai, ku­rie at­vyks­ta į Kul­tū­ros na­muo­se vyks­tan­čius ren­gi­nius. Žmo­nėms ir va­žiuo­ti, ir ei­ti pės­čio­mis yra la­bai su­dė­tin­ga, mat slys­ta ba­tai, vie­to­je su­ka­si au­to­mo­bi­lių ra­tai. Be to, ne vie­nam te­ko ir par­griū­ti į pur­vi­ną snie­gą, net su­si­žeis­ti.
Ir kaip ne­bur­no­si, kaip ne­pyk­si, jei par­griu­vęs lie­ki šla­pias ir pur­vi­nas. Be to, plun­giš­kiai bai­mi­na­si, kad griū­da­mi ga­li su­si­žeis­ti ir rim­čiau – lūž­ti ko­ją, ran­ką ar, ne­duok, Die­ve, smar­kiai su­si­trenk­ti gal­vą.
Plun­gės mies­to se­niū­no pa­dė­jė­jas Vac­lo­vas Kaub­rys, pa­klaus­tas apie esa­mą si­tu­a­ci­ją šio­je, ga­li­ma sa­ky­ti, di­džio­jo­je ir pa­grin­di­nė­je au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, sa­kė, kad aikš­te­lių ir ki­tų se­niū­ni­jai pri­klau­san­čių gat­vių va­ly­mas pra­si­dės ta­da, kai pri­pus­tys la­bai daug, kai tik­rai ne­be­bus įma­no­ma va­žiuo­ti ar pra­ei­ti. „Vis­kas kon­tro­liuo­ja­ma, ste­bi­ma, kai reiks, ta­da ir va­ly­si­me. Žiū­rint mū­sų aki­mis, kol kas vis­kas pa­ken­čia­ma. Ge­rai tik­rai nė­ra, bet ken­tė­ti ga­li­ma. O dėl ke­lių iš­kri­tu­sių snai­gių gat­vių ne­va­ly­si­me. Rei­kia tau­py­ti, nes, at­ėjus pa­va­sa­riui, nu­ma­ty­ta ne­ma­žai gat­vių tvar­ky­mo dar­bų, o iš kur gau­si­me pi­ni­gų, jei vi­sus da­bar iš­lei­si­me gat­vėms ir aikš­te­lėms va­ly­ti“, – pa­brė­žė V. Kaub­rys.
Se­niū­no pa­va­duo­to­jas sa­kė, kad se­niū­ni­jai tal­ki­na UAB „Val­da“, ku­ri pa­gal pa­reng­tus du są­ra­šus se­niū­ni­jos už­sa­ky­mu pri­va­lo va­ly­ti gat­ves. Į pir­mą są­ra­šą įra­šy­tos pa­grin­di­nės mies­to gat­vės, ku­rias pri­va­lo­ma nu­va­ly­ti pir­miau­sia, o į an­trą pa­ten­ka ša­lu­ti­nės gat­vės, ku­rios va­lo­mos nu­spren­dus se­niū­ni­jai.
Pa­klau­sus V. Kaub­rio apie te­ri­to­ri­ją, esan­čią prie LUMINOR ban­ko, jis at­sa­kė, kad ban­kas pats pri­va­lo pa­si­rū­pin­ti ir nu­va­ly­ti snie­gą, nes tai – ban­kui pri­klau­san­ti te­ri­to­ri­ja. Mies­tui pri­klau­so tik du met­rai nuo pa­ke­lė­je au­gan­čių me­džių, tad šią te­ri­to­ri­ją pri­va­lo va­ly­ti se­niū­ni­ja.
Ta­čiau V. Kaub­rys pa­brė­žė, kad bū­ti­nai re­a­guos į gy­ven­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mus ir tvar­kys gat­ves bei aikš­te­les. Bet tik ta­da, kai dau­giau pri­snigs. „Mes, kaip ir kiek­vie­na šei­ma, tau­pom sa­vo biu­dže­tą, nes jis la­bai ri­bo­tas. Ste­bė­si­me oro są­ly­gas, pa­si­tar­si­me ir sprę­si­me, ar tik­rai bū­ti­na va­ly­ti mi­ni­mą aikš­te­lę, ar dar ne“, – apie esa­mą si­tu­a­ci­ją kal­bė­jo Plun­gės mies­to se­niū­no pa­dė­jė­jas.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Pasak V. Kaub­rio, LUMINOR ban­kas pats pri­va­lo nu­va­ly­ti snie­gą, nes tai – ban­kui pri­klau­san­ti te­ri­to­ri­ja.

Komentarai
Kiti straipsniai