Trečiadienis, 2020 m. vasario 26 d.

Žli­bi­nų se­niū­nu no­ri bū­ti ir šal­či­nin­kie­tis, ir vil­nie­tis, ir…

Žli­bi­nų se­niū­no vie­ta, pa­si­ro­do, la­bai pa­trauk­li! Ją no­ri už­im­ti net ki­ta­me Lie­tu­vos pa­kraš­ty gy­ve­nan­tys pi­lie­čiai.

Į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­skelb­tą Žli­bi­nų se­niū­ni­jos se­niū­no kon­kur­są at­si­lie­pė 5 pre­ten­den­tai – trys mo­te­rys ir du vy­rai. Tarp jų – tik vie­nas mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jas. Ki­ti ke­tu­ri – iš Ma­žei­kių, Skuo­do, Šal­či­nin­kų ir Vil­niaus.
Kaip re­dak­ci­jai sa­kė Plun­gės ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Ilo­na Meš­kaus­kie­nė, no­rė­da­mi da­ly­vau­ti kon­kur­se, pre­ten­den­tai tu­rė­jo bū­ti iš­si­lai­kę ben­drų­jų ge­bė­ji­mų tes­tą. „Iki sau­sio 11 die­nos jie tu­ri iš­si­lai­ky­ti va­do­va­vi­mo ge­bė­ji­mų tes­tą, tik ta­da mes juos ga­lė­si­me pa­si­kvies­ti po­kal­biui“, – sa­kė pa­va­duo­to­ja.
Kas užims da­bar­ti­nės se­niū­nės Si­gu­tės Žei­mai­tie­nės vie­tą, pa­aiš­kės sau­sio vi­du­ry­je.

Komentarai
Kiti straipsniai